Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2.4. Характеристика факторів впливу на системи внутрішнього контролю : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.2.4. Характеристика факторів впливу на системи внутрішнього контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

На системи внутрішнього контролю впливає ряд факторів, до яких слід віднести:

—        діяльність і рішення ради директорів, комітету з аудиту та

—        кодекс поведінки та етики;

—        законодавство.

Рада директорів повинна вимагати надання їм даних про по-рушення у внутрішній контрольній системі. У багатьох компані-ях існують свої аудиторські комітети, які формуються з числа «зовншшіх» членів ради директорів, тобто тих, які безпосередньо в компанії не працюють. Це дає змогу їм бути більш не залежни-

Критерії виконання та винагороди є основними елементами контрольної системи. Так, якщо критерій винагороди і просуван-ня по службі базується лише на кінцевих результатах, то це може створи^перед/мови для „ідставки звті хабарів тощо. Тепер припустимо, що керівництво понижує в посаді або обмежує слу-жбові повноваження окремих осіб В1ДПОВ1ДНО до виявлених по-

Кодекси поведінки та етики поширені у різних організаціях і визначають рамки поведінки окремих осіб. Закон — це основа. Етика поведінки повинна бути на рівень вище того мінімуму, що вимагається законом. Службовці не повинні брати подарунки від торгових агентів, постачальників та шших осіб, з яки^и мають ділові стосунки. He можна терпіти обставин, які ведуть до конф-лікту „іж оУс„б„ст„м„ штеРесРа„„ службовця і компінії. Приклі дом конфлікту інтересів може бути той випадок, коли службовці компаніі є одночасно власниками фірми постачальника.

Усі добре організовані системи внутрішнього контролю ма-

1. Надійність відповідальних осіб. Кожний працівник пови-нен володіти повноваженнями і нести відповідальність відповід-

H°f Єе^1Т.ГХГ„ЇЇГдСаТ„„й _ „е л„Ше

допомагає забезпечити точний збір даних, але й обмежити мож-ливість махінацій, що пояснюється залученням двох і більше осіб

до виконання завдання. Він може бути розмежований на чотири підпункти:

а)         розмежування оперативної відповідальності від відповіда-

б)         розмежування ві'дповідаль'ност, за с'хороннісіь цшностей та

їх облік; наприклад, бухгалтер не повинен рахувати гроші, а ка-

сир, у свою чРергу, не пУ„в„„е„Рмат„ доступ/до книги р'яхушав та

до окремих документів. При комп'ютерній системі особа, яка

відповідає за схоронність цінностей, не повинна мати доступу до

програми;

операції з її початку і до кінця. Незалежне виконання різних ета-пів допомагає забезпечити контроль над помилками та махі-

3.         Повноваження керівників. Цей елемент має особливе значення. Повноваження можуть бути основними і спеціальними. Основні, як правило, оформляються письмово. До них можна від-нести встановлення лімітів на змши затрат, цш, кредитів, що на-даюхься покупцям, і х. ш. Тух тикож може бухи повна заборона виплах ексхра-гонорарів чи посхшних премш. Особливг повнова-ження, як правило, означаюхь, що керуючии може дозволяхи у письмовому вигляді будь-яке відхилення від ліміху, всхановлено-го основними повноваженнями

4.         Відповідність документів встановленим вимогам. Доку-менти і звіти мають різне оформлення: від ключових документів, таких як рахунки-фактури, прибуткові і видаткові ордери, до бу-хгалтерсь'ких'звтї і р^пстр'в. ?олов„а мета „форм'лення док^-ментів полягає у їх повному, прямому складанні, без допущення

випадку рекомендуються сигнальні смужки, відмітки про вина-

'^сїЗртніТроцедури. Більшість організащй мають спе-щальш керіцхваРз до^менхообороху Гведення докуменхп, Схандарх — це основні шляхи виконання дій у всхановленій посшдовності. Виробнича діяльність направлена на більш ефектив-ний поділ пращ і спещалізащю; оформлення документів також повинно бути зроблено з якнайменшими затратами і великою акуратністю

6.         Охорона. Очевидним є той факт, що ймовірність втрати го-тівки, матеріальних цінностей і документів зменшується при ви-користанні сейфів, замків, охорони і обмеженні доступу. Сюди також сшд віднести контроль документів, 3 допомогою яких мо-жна отримати доступ до цінностей.

7.         Передача обов’язків. Люди шддаються спокусі, у зв'язку з

™ вТТ^Г=-=і: п= маї^е™ 8.SS&SSSS^ Вся Г0С_ д_ К0МП,

^^^^-^^

ським балансом Одним із головних видів робіт внутршшіх і зов-

нішніх аудиторів є оцінка ефективності внутрішнього контролю.

9. CVP-аналіз. Цей анаїіз покликаний забезпечити контроль над затратами і розвитком компанії.

Питання щодо вкладення грошей в ту чи шшу систему повинно бути розглянуто стосовно можливого прибутку. Безперечно, такий прибуток визначити важко. Набагато простіше зіставити вартість нового виду устаткування із затратами, зекономленими у вироб-ництві, ніж вартість нового комп'ютера з затратами, заощаджени-ми внасшдок більш акуратного, ШВИДШОГО 1 ТОЧНІШОГО процесу обліку праці і заробітної плати чи проведення розрахунків.

Основою внутрішнього контролю є не заподіяний злочин, a попередження махінацій і покращення облікових дій.