Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
 Що таке система своєчасного виробництва і який її вплив на управління витратами? КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІВИРОБНИЧИМИ ЗАТРАТАМИ 7.1. Роль і значення контролю вуправлінні виробничими затратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

 Що таке система своєчасного виробництва і який її вплив на управління витратами? КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІВИРОБНИЧИМИ ЗАТРАТАМИ 7.1. Роль і значення контролю вуправлінні виробничими затратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Контроль є однією з функцій управління витратами підприєм-ності підприємств і організацій. Проте всі вони єдині у тому, що

ний чи незалежний, який би здійснювався у формі ревізії чи пе-ревірок тощо.

Ринкові умови господарювання вимагають здійснення перш за все оперативного контролю за формуванням виробничих за-трат, який шд силу працівникам того чи шшого шдприємства (організації). Отже, з усіх видів контролю залежно від суб’є-КТІБ його здійснення прюритетного значення набуває внутріш-ньогосподарський контроль, тобто контроль, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ відповідними посадовими особами всередині підприємства чи організації.

Контроль дає змогу попередити витрати непродуктивного ха-рактеру, шквідувати негативні моменти в частині формування як прямих (основних), так і непрямих (накладних) витрат.

У суіясних умс!вах госпоїарювання вш „овинен'бути викори-станий як засіб підвищення ефективності господарювання, одер-жання максимальної віддачі від вкладених коштів.

Правильно поставлений внутрішньогосподарський контроль сприїе вияву і мойшзаци 2£шшгіх резервів виробниц'тва, впровадженню всього нового та прогресивного і, як насшдок цього, веде до зниження собівартості та підвищення ефективності за рахунок інтенсифікації економіки підприємства.

Критична оцінка діючої системи внутрішнього контролю дає

„а перевір'ку собівартост', продукц^к кшцевого резу'льтат'у „ід-сумкового показника, що склався. Цієї перевірки, повністю опра-вданої для оцінки роботи підприемств зі CVOHH вищої „рганіза-ції і фінансових органів, зовсім не достатньо для внутрішнього контрію. його ор.єнтація „а узагальнюючий показніУсобівар-тості у відриві від інших техніко-економічних показників, що ви-значають п рівень, применшує значення внутрішнього контролю, надае йому багахо в чому формального харакхеру; ^

•          на багатьох підприємствах і в організаціях дании вид конт-

ролю не має системного і комплексного характеру. Досить часто

такии контроль не охоплює повністю оо єкти обліку і калькулю-

в™ н?з5раТЄ "вГдГ, ІГвЖ^-лю не застоїовуються система^ично, що значно зменшує їх ефективність;

•          має місце незначне застосування прогресивних методів пе-

ревірки, що гальмує підвищення його ефективності.

3 метою шквідащї цих недошків необхідно вдосконалювати його шляхом організації комплексної системи внутрішнього кон-тролю.

До основних завдань системи контролю витрат можна віднести:

-          систематичне дослідження динаміки витрат і факторів, які нанеївпливають;

-          виявлення відхилень фактичних показників витрат від за-„ла„„ва„„хч„„„рмат„в„„хТ

— аналіз виявлених відхилень;

-          обгрунтування необхідності здійснення коригуючих захо-дів під час виконання планових завдань;

-          участь у розробленні коригуючих заходів та плануванні ви-трат.

Під загальною системою контролю на підприємстві розумі-ють комушкацшну сітку управлі^ського „бш/у, з допо'мо'гою якої забезпечується відповідність рішень, прийнятих на підприємстві чи в організації, з реалізацією їх на практиці, та основу правильних дій у майбутньому.

Система контролю витрат на підприємстві носить циклічний

=Р= „п^= лт„теР^г„гТсл^гчно 721. ^^тт^^^ького

тивнийметодобшкузатрат.

цехах, дільницях, Іригадах, що іваються центрами відп'овід.

льності. Оскільки у кожного центру відповідальності є свої цілі, то для їх здійснення вони виробляють свою стратепю. Інколи та-ку процедуру управління називають стратегічним плануванням. /ле по сут^атегічне планування „е в'ходить в систем^ внутрі-

сної появи додаткових, нових можливостей або труднощів у до-сягненні мети. У зв'язку з цим внутрішній управлінський конт-роль у більшій мірі являє собою процес, 3 допомогою якого управлінці здійснюють вплив на працівників організації для спрРавж„ьог„ вжонання „ргашзацішш, стратепї.

На управлінський контроль взаємодіють фактори навколиш-

зації, зовншшє середовище. Охарактеризуємо зміст і суть кожного з наведених факторів

Суть організації — це люди, які працюють спільно для досяг-нення однієї або декількох цілей. Розрізняють дві системи конт-ролю за суттю організації: механічну і кошторисну.

Механічна система кон:ролю діє найчастіше у поточний пе-

отриманих шсля проведення роботи.

Схематично дія механічного контролю відображена на рис. 7.1.

 

Визначення               Процес                       Аетоматичний

мети              

                        контроль

І           k                                                        

            Зворотній зв'язок      Автоматичне регулювання Зворотній зв'язок     

                                  

                                  

Рис. 7.1. Схема дії механічного контролю

Система кошторисного контролю використовує елементи механічного контролю і зворотного зв’язку. Вона нерозривно зв’язана з плануванням і внасшдок цього засхосовуехься як у по-

^"^^^^^^^^^^^.^-зуються п’ -різному залежно від типу управлшня: з оберненим чи прямим звязком. Обернений зв'язок передбачає «вхід» і «вихід».

влення (надання). Ташй зв’язок включае контроль шляхом зіста-влення фактичних даних з плановими, коригування планових даних у разі виявлення відхилень. Для прикладу, у разі контролю зазатратами(рис. 7.2).

У даній сисхем! фактичш показники поР1внююхь з кошхо-

хахами.

Управління з прямим зв'язком передбачає оцінку очікувано-го рівня обсягу виробництва і затраї та зіставлення з планови-ми показниками. У разі виявлення відхилень вживають певні дії для того, щоб звести щ відхилення до мшшуму. Головна мета — попе.едити помилки і вирішити поставлені завдання у

При управлінні з прямим зв’язком першочергове значення „аюті KOVT„P„C„. КоштР„р„с„ складають, „Рр1С„туРю,„сь „а бажа-

£===£=—=^

Елементами системи внутрішнього управлшського контролю є управління як з оберненим зв’язком, так і з прямим.

232

 

                        ►                                                      

Встановлення стандартів   

            Планування               Процес                       Контроль

 

           

           

           

           

                       

 

           

                                                          

Аналіз

проблем:

збільшення

обсягів

виробництва,

зниження

затрат тощо

Вибір варіантів

поведінки:

використання

проблемного

обліку витрат

тощо

Прийняття рішень: оцінка альтернативних ->| рішень, процедури вибору тощо

Вироблення форми поведінки: плани-бюджети, кошториси; поява відхилень; визначення причин, протиріч, конфліктів

гощи

 

I

I

I

I

 

Збір даних

Обробка даних

Оцінка дій

Трактування результатів

Рис. 7.2. Схема системи кошторисного контролю, заснованого на принципі зворотного зв’язку

Дієвість системи управлшського контролю культурою організації зі своїми нормами поведінки, традиціями,

^^{l^Z^ZlZ^™^ задежить від Х, нішнього середовища. Замовники, постачальники, конкуренти, суспільство, державні органи та інші зовнішні сторони постійно вступають у взаЄм?від„ос„„И , „ідприсмством і впдивають „е

Щоденний K„„TPL зУдійс„юС кеДв^ик „ижчої даР„к„ управ-ління. 3 цією метою йому потрібна деталізована, аналітична ін-формащя,яка ф.рмується в управшнському обліку за центрами

визначається