Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Система своєчасного виробництва і управління вартістю : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.5. Система своєчасного виробництва і управління вартістю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

На відміну від інших зарубіжних методів обліку затрат на ви-

сукупної вартості. А це вказує на те, що ефективність управлшня виробничими затратами більше ніж на 50 % залежить від того, як здійснюватиметься воно щодо матеріальних затрат. У зв'язку з наведеним дощльно охарактеризувати зарубіжний досвід, зокре-ма японський досвід організації системи контролю та управління запасамиматеріальнихресурсів.

Проблема контролю запасів товарно-матеріальних цінностей виниїає практично в кожній організащї. Вона існує у всіх тих випадках, коли метою змісту запасів продукції є задоволення можливих майбутніх потреб у ній. У більшості галузей вартість запасів являє собою найзначніший ліквідний актив, знаходиться шд управлшням адмшістращї. У зв'язку з цим дуже важливо розробити таку систему планування, виробництва і обшку запа-сів, яка і забезпечила б мінімальні витрати як на придбання, так і на утримання товарно-матеріальних цшностей.

Значний ріст за останні декілька років вартості матеріалів і загальної собівартості виготовленої продукщї, що знаходиться від неї у прямій залежності, стало предметом особливої уваги вищої ланки управління.

^теми свос,Рас„„г„ виро'бництва «<jus<-m-<ime»), тобт'о «точно в строк», скорочено «j і t») або «ССВ» (система своєчасного виро-бництва) і викликає значний штерес у спещалістів щєї сфери. Ця система, ще названа системою «канбан», опинилася у центрі все-загальноі уваги, вражаючим чином впливаючи на ефективність управління запасами і ріст продуктивності на підприємствах японськоїавтошдустрії.

Система своєчасного виробництва базується на «втягуванні у попит». Обсяг продукції, виходячи з вимог покупця, а не плани щодо освоєння залучених ресурсів - ось що визначає виробниц-тво. Шдприємство «втягується», а не «вкидується» у процес ви-

дуже невеликих кшькостях «точно до моменту споживання». Ідея, що закладена в основі такого шдходу, зародилась в умовах перенаселенкя промислових райошв Японп і дефщиху власних

Е»її од^жГ p^=^^<^=™r

льору автомобішв з мшімально можливим термшом доставки за-

Система своєчасного виробництва розглядає наявність товар-но-матеріальних запасів з філософської точки зору як зло, існу-вання якого попршує вирішення необхідних питань. Вимагаючи значних затрат на утримання, стверджують прихильники системи своєчаснопГвироб^цтва, вели/маіріальні запаси „е дають компанії змоги стати такою конкурентоздатною, якою вона могла б бути. 3 практичної точки зору, головною метою даної системи є

я^фе^^^^^

Невеличкі запаси, які передбачаються вказаною системою, обов'язково повинні бути високої якості. Така вимога надає здатності системі своєчасного виробництва забезпечувати високу якість матеріалів, що поставляються, і тим самим гарантувати унікальний характер випущеній продукції.

системою передбачається, що компанія буде виробляти лише та-кий обсяг продукції, який необхідно надавати своїм дилерам або покупцям. Стосовно закушвель нею передбачається, що постача-льник буде поставляти комплектуючі вузли і деталі точно до мо-менту збирання з них готових виробів. Щодо доставки система вимагає вибору такого режиму транспортування, який би забез-печив доставку придбаних вузшв і матеріалів на місце розванта-ження невеликими партіями і точно до моменту обслуговування процесу виготовлення.

Система своєчасного виробництва є більше пов'язаною з по-питом, ніж традиційний метод «викидання» продукції на ринок. Покладений в основу щєї системи принцип «потреби» полягає в необхідності виготовляти продукцію лише тоді, коли в ній є по-тр»ба, і лише в тій кількості, яка необхідна покупцям. Попит «ве-

до виробництва. Деталі, вузли і матеріали доставляються лише до моменту їх використання у виробничому процесі.

Основна мета системи своєчасного виробництва полягає у скороченні запасів до незначного або нульового рівня. У звичай-ному виробництві запаси є насшдком перевищення обсягу виро-бництва продукції над попитом. Запаси служать своєрідним бу-фером- коли виробництво не відповідає передбачуваному

° При звичайній організащї виробництва продукщя переміща-ється від однієї групи однакового обладнання до іншої. Як пра-вило, верстати з однаковими функщями розташовані в одному місщ, яке зветься дшьницею або виробничою лшією. Робітники, які володіють операщями на верстатах певного типу, розміщу-ються на одній дільниці. В системі своєчасного виробництва по-дібна організаційна схема заміняється на структуру виробничих осередк'ів або центрів ройт. Кожний осеред^к ^ішішй для виробництва певного виробу або виду виробу. Вироби переміщаються від одного верстата до іншого від початку до кінця ви-робництва. Кожний робітник осередку шдготовлений так, щоб володіти операціями на всіх верстатах одного осередку.

Праця в уівах ССВ, таким'чином, „осить „е с'пецГалізований, а універсальний характер. Кожний осередок являє собою, по суті „Г„,завРод або шдпрР„СмстРво всередині п^дприсмства.

Система своєчасного виробництва вимагає більш жорсткого контролю за якістю виробництва. Одна забракована деталь може викликати зупинення всього виробництва. В умовах виробницт-ва, що не має власних запасів, низька якість є недопустимою. Ін-шими словами, ССВ не може бути реалізована без проведення всеохоплюючого контролю якості. Всеохоплюючий контроль якості — це нескінченна гонитва за ідеальною якістю. Такому шдходу протистоїть концепщя якості допустимого рівня. В умо-вах дії концепщї якості допустимого рівня допускається деякий брак, якщо він у межах допустимої величини (рівня).

Система своєчасного виробництва вимагає легкого 1 швидкого доступу до всіх обслуговуючих функцій, що означає розосере-дження центрашзованих обслуговуючих підроздішв і закршлення працюючих в них спеціалістів за місцями безпосереднього обслу-го'вуванкявиробницхв,

Наприклад, щодо сировини і матеріалів ССВ передбачає декі-лька пунктів складування, кожний з яких розташовувався би без-посередньо в місцях використання матеріалів або поблизу них. У даному випадку відпадає необхідність мати центральний склад.

Найбільш вагомим аспектом концепції закупівель в системі своєчасного виробництва є акцент на:

1)         ;отримання нових підходів при взаємодії з постачаль-

2)         категоричне призначення відповідної ролі закупівель у вдо-сконаленні стратегії фірми.

Постачальники повинні розглядатися як «звичайні партнери», які здатні забезпечити довгострокове процвітання фірми покуп-ця, а не як п «зовнішні противники».

Управлшня вартістю відрізняється від виробничого обшку тим, що під цим розуміється регулювання рівня затрат незалежно від того, чи мають вони вплив на товарно-матеріальні запаси або фшансову звітність чи ні. Застосування принцишв системи своє-часного виробництва спрощує процес обшку виробничих затрат і допомагає менеджерам регулювати і контролювати витрати.

Система св„СчасР„огоРв„Уро6„„цтва базу'сться „а визн'анн, твер-дження про те, що спрощення веде до кращої якості управління

вартістю, кращої якості виробництва, кращого обслуговування і кращої оцшки вартості. Традищйна система виробничого обшку має тенденцію ставати все більш складною системою з великою кількістю рахунково-обшкових операщй і звітних даних. Спро-щення цього процесу перетворює систему виробничого обліку в

Основні відмінності між системами своєчасного виробництва і традиційною наведені у табл. 6.14.

Таблщя 6.14

ВІДМІННОСТІ МІЖ СИСТЕМАМИ СВОЄЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА IТРАДИЦІЙНОЮ

 

Система своєчасного виробництва           Традиційне виробництво

1. Принцип «втягування»    1.Принципвкладання

2. Незначні або нульові запаси       2. Значні запаси

3. Виробничі осередки         3. Структура «єдиного процесу»

4. Праця універсального характеру 4. Праця спеціалізованого характеру

5. Всеохоплюючий контроль якості           5. Якість прийнятного рівня

6. Децентралізоване забезпечення 6. Централізоване забезпечення

7. Простий виробничий облік        7. Складний виробничий облік

Система своєчасного виробництва має ряд вагомих переваг порівняно із звичайною, традиційною системою. Потенційні пе-реваги її численні.

Перш за все, система своєчасного виробництва веде до змен-шення рівня запасів, що означає менше вкладень капіталу у това-рно-матеріальні запаси. Оскшьки система вимагає мати унаявно-сті, з метою негайного використання, мінімальну кількість матеріалів, то завдяки цьому істо'тно знижуєгься зага/ьний рівень запасів. У багатьох японських компаніях застосування концепції своєчасного виробництва знизило запаси до такого рівня, внаслі-док якого оборотність оборотного кашталу за рік виявилась зна-чно вищою, ніж у відповідних фірм у США. Для прикладу, ого-лошена оборотність запасів у компанії «Тойота» склала від 41 до 63, у той час як в аналогічних компаній США оголошені показ-ники оборотності запасів коливалися в межах від 5 до 8 [41].

Так як для здійснення закупівель в умовах системи своєчасно-го виробництва вимагається значно менше часу на доставку, на-дійність виконання замовлення набагато зростає. Скорочення ци-клу замовлення і ріст надійності його виконання також сприяють істотному зменшенню потреби у резервному запасі, що являє со-бою додаткові одинищ обшку запасів, які зберігаються з метою запобігання від можливого дефіциту. Скорочення циклу замов-

™ 4s пгУхГелдь° ггт;Го=нг°=ГуЄГяй

У зв’язку з ц„м і графік виробництва фірми в рамках „ланово-

У багатьох компаніях відмічено покращення якості виробниц-тва. Коли замовлення невелике, джерело проблем 3 ЯКІСТЮ легко виявляється і коригування вносяться зразу ж. У працівників бага-тьох фірм спостерігається велике розумшня значення якості, що, у свою чергу, веде до покращення якості на робочих місцях.

Затрати на придбання матеріалів можуть бути знижені і за ра-

Іншими фінансовими перевагами системи своєчасного вироб-ництва є:

1.         Зменшення капітальних затрат на утримання складських приміщень для запасів і готової продукції.

2.         Зниження ризику матеріального старшня запасів.

3.         Зниження втрат від браку і зменшення затрат на переробку.

4.3меншенняобсягудокументащї.

5. Зниження затрат на основні виробничі мате.іали за рахунок шдвищення якості матеріалів, що закуповуються

До переваг вказаної системи слід віднести й те, що видозмі-™кРлас„фИаціЯзатрат.

зобов’язані здійснювати технічний огляд і налагоджувальні робо-ти, які при традиційній системі здійснюються іншими робітника-ми і відносяться до категорії непрямих затрат на оплату пращ. Наведемо порівняння деяких категорій виробничих затрат в умовах застос.вання т6.1а5)иційної системи і системи своєчасного ви-Встановлено, що система своєчасного виробництва посилює

виробництва. Навіть в умовах своєчасного виробництва деякі ти-пи накладних витрат залишаються непрямо прикладеними до центрів діяльності. Проте у поєднанні з функщональним бухгал-терським обліком система своєчасного виробництва досягає зна-чної переваги над традиційними системами щодо точності обліку затрат на виробництво продукції.

Таблщя 6.15

ВІДНЕСЕННЯ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ

ТРАДИЦІЙНИХ СИСТЕМ КАЛЬКУЛЮВАННЯI СИСТЕМИ ОБЛІКУ

СВОЄЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Види затрат   Традиційні методи    Система своєчас-ного виробництва

Пряма праця (зарплата)       прямі   прямі

Прямі матеріали        Прямі  прямі

Вантажопереробка матеріалів         непрямі          прямі

Ремонт і техогляд      непрямі          прямі

Енергопостачання    прямі   прямі

Поточні поставки     непрямі          прямі

Контроль       непрямі          прямі

Страхування і податки         непрямі          непрямі

Амортизація будівель і споруд        непрямі          непрямі

Знос обладнання      непрямі          прямі

Оренда приміщень   непрямі          непрямі

Забезпечення основного виробництва     непрямі          непрямі

У звичайних умовах організації закупівель багатьма фірмами робиться основний акцент на облік відхилень від цши придбання

а не

ріалів з відповідними скидками або за рахунок закупівель матері-алів низької якості. В системі своєчасного виробництва акцент робиться на якість, доступність і загальну вартість операцій, лише на рівень закупівельних цін.

Ha багатьох підпришствах з ірадиційною організацкю вироб-

трат, також на визначення і облік відхилень від цих нормативів. У фірмах, які працюють за системою своєчасного виробництва, відмі-ва^хься з„иже„™ увапі д„ „бшку вказаних вшхи/ень. Нав.ть ТІ ф,-рми, які й надалі використовують аналіз відхилень, підкреслюють,

на обшк шовірних тенденщй розвитку виробничого процесу.

^^ЇГ^~Узд™ Sp= fSe-м!

своєчасного виробництва. Причини такої невідповідності поля-

гають у наступному:

™Итякюющ,0Яукщг,

Т,6^ГУвТГГфІЦ1С„Т1в в_„„я обдад„а„„я е „е-прийняшим тому, що B1H сприяє завищенню запасів товарно-матеріальних цінностей порівняно з рівнем потреби в них.

типовими для традиційної системи організації виробництва і для

^zr^ss;.^™ траді,цш„„, ссТе-

ми організації виробництва:

1. Виконання норм виробітку виробничими робітниками.

го виробництва:

3.Періодреашзащїзапасів.

4.         Колективні заохочувальні винагороди.

5.         Цикл замовлень за видами продукції.

6.         Час зворотної реакції на запити споживачів.

7.         Кількість скарг клієнтів. 8.3атратиназабезпеченняякості.

9. Зниження кількості налагоджувальних операцій. Система своєчасного виробництва взаємодіє на характер обшку затрат на виробництво продукції. В умовах застосування цієї сис-

ється для забезпечення потреб керівництва у прийнятті більш гра-мохних рішень щодо виду, цши, шляхш збуту і складу продукщї, сприяючи подальшому вдосконаленню господарськоі діяльності.