Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ IЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 1.1. Суть та актуальність управління витратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ IЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 1.1. Суть та актуальність управління витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Управшння витратами- це динам1Чний процес, який вклю-чає управлшські дп, мета яких полягає у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства. Воно не зво-диться лише до зниження затрат, a поширюється на всі елементи управління.

разі виявлення відхилень від бажаного стану.

Управлшня витратами— це відносно молода сфера наукових і практичних штересів. Воно ’апочаткувало свій розвиток з вини-кненням теорії витрат, яка зявилася у друпй половині XIX ст. Піонерами в її розробці були найбільш розвинуті на той час в економічному відношенні країни, до яких сшд віднести Ангшю, Німеччину, США.

3 отриманням незалежності в Україні питанням формування витрат, собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства і ор-

—і=™2™тих прийом,в,яи були вже

лива частина управлінського обліку.

У сучасні „Рер,од управління в'итратами, як единого цшсного процесу, що визначає політику підприємств та організацій, в yW практично „е існуе. На'це так'ож звертае yLry відомий український вчений, академік М. Г. Чумаченко, який зазначає, що в даний час ще немає чіткої системи управшння процесом зни-ження собівартості [40].

Актуальність проблеми посилюється ще й тим, що шфлящйні процеси, які мають місце впродовж останніх років, не сприяють зниженню рівня витрат. Прибуток досягається, в основному, не шляхом зменшення затрат на виробництво продукщї, а за раху-нок зростання відпускних цін.

iL. досягнень „ауков„-тех„іч„„Рг„ „рР„гресу, місцем і р„Рллю робітника у виробничих процесах. Обмеження ресурсів і досяг-^енкя заплУановРаної ефекхи'вносх, похребуюхь nLflnoro з.став-лення витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі затрати необхідно повсякденно звіряти з даними майбутніх затрат, які залежать ве-

зул ьїатами від в„рс.б„ицтва кожного в'иду продукд/

У цілому механізм господарювання підприємства визначаєть-ся ступенем керованості затратами. На рис. 1.1 наведені основні елементи системи управління витратами на виробництво.

В умовах, кол„УспРад виробниіва досягнув'критичної точки і поставив цілі галузі буквально на межу виживання, більшість ке-рівників і сперіалістів усвідомили „арешті, що лише грамотне ставлення до затрат на всіх етапах виробничого процесу дозво-лить виправии сггуацію. До цього рішення підштовхує і систе-

-^^Z^^Z^^IS^ для 3_

можності.

За останні роки вітчизняна наука і практика управління витра-

редових шдприємств у доперебудовний перюд,який вже почав ' Реорган.зовані і заново створені фіркш нада.зь г,ловну увагу

мічний аналіз діяльності підприємства та інші галузі знань.

 

            4                      4                     

            Регулювання             Прогнозування

            \^                               

            Пл       анування                   

                       

            <         

 

            ► 1 Нп           рмування      

           

 

                       

                       

 

            J ПРІіт ік затрат на юбництво         

           

 

            вщ      

                                  

 

            4         

           

           

 

            J Кят   .кулювання               

           

 

            1         

           

           

           

 

            4                     

           

 

                        )НОМІЧНИЙ

аналіз             

           

            Н Ею  

           

           

           

                       

                       

 

            4                     

 

                       

           

                                  

Рис. 1.1. Елементи системи управління витратами і їх взаємозв'язок

цштін. Тут поеднуються інколи абсолютно незалежні одне від одного знання про роботу підприємства, виявляється їх взаємо-зв'язок і вплив на кінцевий результат діяльності шдприємства -прибуток.

продукщї, рівня виробничих затрат та на щй основі пошуку шля-хів їх зниження. Проте це не зовсш хак. Процес управшння ви-тратами має на меті виявити, як саме сформувалася собівартість,

які чинники мали на неї позитивний, а які — негативний вплив.

C„ML„O точне п'ередба^ння їх рівня та поточне „п'еративне

втручання у діяльність підприємства в разі виявлення відхилень від наперед визначеного бажаного стану