Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4.4. Управління виробничими затратами на базі використання системи «стандарт-кост» : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.4.4. Управління виробничими затратами на базі використання системи «стандарт-кост»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

«Стандарт-кост» відноситься до одного з найбільш пошире-

z^tz^s^^—0 обліку,метод,в управ-

1911р. розробив і впровадив д.ючу с'истему «стан^т-Гт». Bo-на й стала прототипом вітчизняної системи обліку під назвою усім відомого нормативного методу.

Основною ідеєю методу «стандарт-кост» є розробка норм, до яких шдприємство повинно прагнути.

3 еволюцією теорії затрат стає очевидним той факт, що для „ідприемства важл/ва „Лтільки собівартість пр„д?кцИ, точне і повне визначення якої і сьогодні залишається загадкою для бух-галтера і менеджера, скільки попередження невиправданих за-трат, яких можна було б уникнути.

3 допомогою методу «стандарт-кост» заздалегідь встановлю-ється величина затрат у вигляді норм. Відхилення, виявлені в операхивному поряд'ку/сигнал.зуюхь'про негахивш обсхавини у виробничому процесі, на які менеджери повинні звернути увагу, тобто прийняти відповідні рішення. Виявлені ж відхилення в процесі здійснення господарської діяльності — це та інформація, яка необхідна керівникам для прийняття своєчасних управлшсь-ких рішень і є найбільш цінною в регулюванні виробничого про-цесу, а отже, в управлінні витратами.

Основною метою системи «стандарт-кост» є визначення не-ефективної роботи підп.иємства шляхом порівняння фактичних вїграт з „оРр„ат„в„„м„Р Однак „езважаючи' „а суп£е покра-щення обліку з допомогою методу «стандарт-кост», його впрова-дженню перешкоджала велика кількість затрат, а отже, і ввдхи-

ЛЄ-^Г«^арГ»^™^^^ з важли-вих інструментів контролю затрат. Найголовніше в цій систе-мі — визначення ще до початку виробничого процесу станда-

вістю цієї системи є не документальне виявлення відхилень від норм в процесі витрачання засобів, а відображення відхи-ле„ь в'бухга'лтерських'записах „а спешальних'рахунках. Пе-ред відповідальними працівниками ставиться завдання не до-куменїувати, а не допускати і своєчасно усувати відхилення,

Перевага системи «стандарт-кост» перед іншими методами

^1.К^ГвТлГвГнГХ^^^^^^

цін, а також скласти звіт про доходи. При цій системі керівнищ-во ф рм забезпечуетвся нформац єю про величину в дхилень в д „ор'ма'тивів і пр„У„р„ч„„„ФЇХРв„„„к„е„Р„Я, яка ви^ористовусться для оперативного прийняття управлінських рішень.

2.         Менш складна техніка ведення о,ліку виробничих витрат і

тивної кшькості виробничих витрат. Картка нормативної собівар-тості виробу показує всі повні витрати на його виготовлення, що виключае: /овторіобчислення в„Рр„б„„,„х витрат п„ операщях або замовленнях. Наприклад, інформація про необхідні матеріали друкується за стандартною заявкою зпдно з нормативною КІЛЬКІ-стю, необхідною для виконання замовлення. Якщо потрібно бі-льше матеріалів, ніж передбачено нормативом, то складається

бути знижені або повністю виключені в системі, яка забезпечує моментальну реакщю на будь-яку тенденщю відхилення від встановленого стандарту. Коли операщї автоматизовані, стандар-тні умови вводяться в програму ЕОМ. яка управляє виробничим „роїесом, будь-яке відх'иле^д ста„дартУівРв„явлЯСТРся моме-нтально, поправки вносяться в процесі роботи. П,и системі стан-дарт-кост бідРьш простими е канц'елярські робот/оскільки кожна господарська операція не документується, вартість операцій не обчислЮРЄхься. В U зв1Тног^ м1СяУця кдлькк^ напри^лад, ви-трачених матеріалів помножується на собівартість одинищ і тим самим визначається собівартість всіх витрачених матеріалів. Ма-теріальні звіти на складах складаються лише в натуральних вимі-

3.         Система стандарт-кост може використовуватись для оцінки виконання встановленого замовлення. Система стандарт-кост ко-рисна при прийнятті рішень, особливо якщо стандарти розробле-ні окремо по змінних і постійних елементах витрат, а також при правильному встановленні цши на матеріали та норми витрат ро-бочої сили. Коли стандарти реальні і детальні, вони можуть сти-„удювати роботу „крем'их о'сб або б.дьш ефективне вж'онання завдання. Хоча стандарти часто діють пригнічуючи на робітників і начальників цехів та віддішв, вони мають швидше негативний вплив, і не створюють стимушв до роботи.

4.         Одна з основних переваг системи «стандарт-кост» полягає в тому, що при правильній п постановщ потрібен менший бухгал-терський штат, ніж при обшку минулих витрат, бо в межах щєї системи облік ведеться за принципом виключення, тобто врахо-вуються лише відхилення від стандартів. Чим стабільніше пра-цює шдприємство і чим більш стандартизовані виробничі проце-си, тим менш трудомістким стає облік і калькулювання.

5. Важливою перевагою системи «стандарт-кост» є те, що во-

„рР„ „рРав„Рль„„ вста„Ровле„„х цінах „а матер.али і „„"рмах затрат

на робочу силу. Це дозволяє використовувати вказаний метод у поєднанні з методом «директ-косту», що має особливу цшність для прийняття управлінських рішень.

диться до обліку і виявлення незначних відхилень від стандартів. Найбільш придатними елементами для практичного застосу-вання системи «стандарт-кост» є оплата всіх виробничих опера-

^^J^S?%£^ZZ на махеР1али, Що

НаД-ДвиТзн;ченняварТосТ1браку;

—        зіставлення дійсних накладних витрат зі стандартними.

На ідеальному шдприємстві (при відсутності відхилень) тру-дові витрати з обліку і калькулювання будуть наближатися до нуля.

Система «стандарт-кост» може вплинути на підвищення до-хідності шдприемств'а за такими трьома „а'прямками:

—        виявлення перевитрат (несприятливих відхилень), які зни-

■^ffiSSSL даких пр„ соб.вард.сдь в„р„6-ництва, на підставі яких відділ збуту може планувати обсяги про-дажу і встановлювати оптимальні ціни;

—        мінімізація облікової роботи, яка пов'язана з калькулю-

ванням.

Для вирішення всіх трьох завдань система «стандарт-кост» є більш придатною в порівнянні з системою обліку минулих ви-трат.

Система «стандарт-кост» має і недошки. Наприклад, важко скласти стандарти згідно з технологічною картою виробництва.

„ицтва і вартості залишків готових вироб.в „а складі. Крш того,

вУ„ко„а„„і „ідприемством великої 'ількості р.зних за харакгеро'м і типом замовлень за порівняно короткий час обчислювати стан-дарт на кожне замовлення незручно. У таких випадках замість науково встановлених стандартів на кожен виріб застосовується середня вартість, яка є базою для визначення цш на виріб. '

Суттєвим недоліком при цьому є існуючі труднощі у визна-ченнГна пракхиц, ступеня'напруж^ност. с'хандар^в ха норм. Сьо-годні відсутні науково обгрунтовані норми, а складання стандар-тів на основі даних минулих затрат в умовах інфляції викликає значнітруднощі.

У системі «стандарт-кост» поточний облік змін норм не пе-редбачено, тим більше в розрізі причин і винуватщв. Даний ме-тод не регламентується законом і не має єдиної методики встано-влення стандартів та ведення обшкових регістрів, а тому на практиці застосовують найрізноманітніші норми всередині однієї фірми. У зв'язку Гтим, Щ„Рці„„ „а ринку ча'сто змііються, ін-фляційні процеси утруднюють обчислення вартості залишків ма-^ріагів, гоРхової пЦукцп на склаД1 і незавер'шеного виробницх-ва, тому встановлюють середню вартість затрат, яку і використовують для визначення цши на продукщю.

?£SS=2S5Srтакі види HopMa~витрат:

. ідеальні нормативи;

• досягнуті в сучасний період нормативи.

Ьазоеі норматиеи — це нормативи, яю залишаються без змін впродовж тривалого періоду. Головною їх перевагою є те, що во-„„Рза6ез„ечРуЮТь од„у іху іоснову для поріня з фа™„„„ затратами протягом декількох років, що дозволяє виявляти зага-

Ідеальні норматши відображають досконалий виробничий процес, е мшшіьними вихрахРами, як, можлив, в умов^х макси-мальної ефективності виробництва. Вони рідко використовують-ся на практищ, так як можливий їх негативний вплив на мотива-цію робітників. Ці нормативи встановлюють мету, до якої слід наближатися, а не оцінюють результати роботи, які можуть бути

Досягнуті е даний час норматиеи — це такі, які виника-ють в умовах ефективного виробництва. їх важко, але реально

Крім зазначених нормативів, використовуються ще й полег-тені, які встановлюються для менш кваліфікованих робітників на початку їх трудової діяльності.

ПриТз=н~мГвГГб^^ чені.

Недоліком даного методу є те, що постійні і змінні затрати не відокремлюються, а тому для прийняття більшості рішень 1, зок-рема, впливу вказаних затрат на прибуток, потребують додатко-

алізації продукції та сприяють збільшенню питомої ваги постій-них затрат у їх загальному обсязі, що істотно відбивається на ко-

рмації про затрати на виробництво і реалізацію продукції, не пе-