Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4.3. Управління виробничими затратами на основі діяльності : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.4.3. Управління виробничими затратами на основі діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

За останні роки у розвинутих країнах світу спостерігається затрат, пошук ефективніших засобів підвищення якості продукції

Розвиток техніки, впровадження гнучких технологій на основі комп'ютерів призвели до змши структури витрат, спрощення процесу виробництва продукщї та п життєвого циклу.

У свою чергу, посилення конкуренщї на світовому ринку обмежує можливість зростання прибутку за рахунок підви-щення цін.

На початку 80-х років XX століття економіка США та країн Західної Європи відчула сильний натиск з боку компаній Японії, а пізніше і Швденноі Кореї та шших країн Швденно-Східної АЗЇЇ; що розвивалися швидкими темпами.

Загроза зниження прибутку і втрати впливу на традищйних

цтва, полшшити якість продукщї та знизити непродуктивні ви-

При цьому з'ясувалося, що традиційні методи калькулювання мають певні вади, які обмежують їх застосування в сучасних умовах. Наприклад, трад„цш„Уе калькулюва/ня змшних'витрат передбачає, що всі постійні витрати є періодичними і повинні оплачуватись „езалежно в,д мет„Рду їх розп'оділу. Проте, як свід-читв практика, „е всі постійні витрати відшкодовуютвся за коро-

^IST^^^^Z^L^ да _я K„m.

ролю за витратами на всіх стадіях життєвого циклу призвели до

орієнтований на скорочення тривалості процесу виробництва.

На відміну від тРрад„цій„<л- системи ^ькулкХння, побудо-ваної за принципом «продукція споживає ресурси», калькулю-еання на осноеі діяльності передбачає, що продукщя споживає виробничі процеси (операції), а процеси споживають певні ре-

Такий підхід обумовлений тим, що технологічний час складає,

Для'цього вс'операції „одзляюТься „а ч'отири rpyV

1.         Операції на рівні одного виробу (свердлування, зварювання тощо).

2.         Операції на рівні партії виробів (налагодження устаткуван-„я,трансп'ортуваннявирів).

3.         Операції на рівні певного виду продукції (збереження тех-„і,„„ху„Ровв„р„бР„„цтвац1СЇ„р„дуУц^

4.         Операції на рівні підприємства (управління, освітлення

Потім вивчається взаємозв'язок між першим видом витрат та

1Х НаКкладні ^итрати,' що мають сшльний фактор витрат, об'єднуються в однорідні сукупності. При цьому накладні витра-ти, які традищшш вважались постійними, розглядаються як дов-гострокові постійні витрати, змінна величина яких пов'язана зі

змшою відповідних факторів. Тому накладні витрати розподіля-ють між виробами диференщйовано, тобто для кожної сукупнос-ті витрат вибирають відповідну базу (фактор) розподіл. , а потім розраховують величину цих витрат на одиницю фактора

Таблщя 6.9

ПРИКЛАДИ ФАКТОРІВ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ 3 РІЗНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК

 

№ з/п  Вид діяльності           Фактор витрат

1          Діяльнісіпь нарівні одиниці продукції:

 

            —        розкрій матеріалів

—        забезпечення виробництва (па-

ра, енергія)     —        машино-години

—        людино-години

—        кількість продукції

2          Діяльнісіпь нарівні паріпії виробів:

            -налагоджування устаткування      —        вага матеріалів

—        кількість технологічних ста-

Дій

—        кількість налагоджень

3          Діяльнісіпь нарівні виду продукції:

 

            —        контроль якості

—        проектування виробництва            —        кількість (або час) перевірок

—        час проектування

4          Діяльнісіпь нарівні підприємсіпва:

 

            —ГвГнТпе^алу         —        площа

—        час навчання

Таким чином, калькулюеання на осноеі діяльності це ме-

тод, що передбачає спершу групування накладних витрат за ос-новними видами діяльності, а відтак — розподіл їх між видами продукції виходячи з того, які види діяльності потрібні для виго-товлення цієї продукції.

кулювання на основі діяльності полягає в підході до розподілу накладних витрат.

тування управлшіких pimeHb, та систе'ми калікулюван», „Гос-нові діяльності, використаємо вихідні дані, наведені в табл. 6.10.

Таблиця 6.10

ВИХІДНІДАНІДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ IКАЛЬКУЛЮВАННЯ HA ОСНОВІДЮЛЬНОСТІ

 

Показник        Виріб  Разом

 

            А Б В 

 

1          2          3          4         

Кількість виготовленої та реалі-зованої продукції, одиниць       50 000 30 000 5000    ×

Ціна одного виробу, дол      25        30        40        ×

Короткотермінові змінні витра-ти на один виріб, дол:   

прямі матеріали         3          2          1          ×

пряма зарплата         5          7          3          ×

Людино-години на один виріб      2          3          1          195 000

Машино-години на один виріб      4          2          8          300 000

Кількість партій виробів      10        10        16        36

Кількість замовлень  10        15        15        40

Кількість замовників 2          12        16        30

Загальновиробничі накладні витрати, Дол;         

налагодження           ×          ×          ×          180 000

обробка          ×          ×          ×          600 000

пакування      ×          ×          ×          120 000

Витрати на збут, дол            ×          ×          ×          180 000

Адміністративні витрати, дол         ×          ×          ×          320 000

Традиційна система калькулювання змінних витрат

ТрРад„цШ„а система калькулювання змінних витра? передба-чає розподіл виробничих накладних витрат між виробами на ос-

бничих накладних витрат для визначення прибутку.

розрахуємо ставку розподілу змінних виробничих накладних ви-трат на 1 машино-годину:

900 000 : 300 000 дол/маш.-год. = = 3 дол/маш.-год.

Знаючи ставку розподілу накладних витрат, розрахуємо мар-жинальний дохід від реалізації кожного виробу та загальний при-буток компанії (табл. 6.11).

Таблщя 6.11

РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ НА ОСНОВІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗМІННИХ ВИТРАТ, ДОЛ

 

Показник        Виріб  Разом

 

            A         Б          В        

 

Дохід від реалізації    1 250 000        900 000           200 000           2 350 000

Змінні витрати:                                            

• матеріали     150 000           60 000 5000    215 000

• зарплата      250 000           210 000           15 000 475 000

• виробничі накладні ви-     6 000 000        180 000           120 000           900 000

Разом  1 000 000        450 000           140 000           1 590 000

Маржинальний дохід           250 000           450 000           60 000 760 000

Витрати на збут                                           (180 000)

Адміністративні витрати                                        (320 000)

Прибуток                                           260 000

Калькулювання на осноеі діяльності здійснюється в послідо-вності,наведенійнарис. 6.5.

Спочатку на основі аналізу діяльності було вибрано фактори накладних витрат і зроблено розрахунок величини витрат на оди-ницю їх фактора (табл. 6.12).

Стадія 1

Групування накладних

витрат в однорідні сукупності

Сукупності

однорідних

витрат

Стадія 2

Включення накладних витрат у

собівартість виробів,

використовуючи ставку на

одиницю фактору

Вироби

Ставка накладних

витрат на одиницю фактор'а

Накладні витрати

Рис. 6.5. Система калькулювання на основі діяльності

Таблщя 6.12

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ОДИНИЦЮ ЇХ ФАКТОРА

 

Види витрат  Фактори витрат        Витрати на одиницю, дол

Короткотермінові змінні витрати:

Прямі матеріали        Одиниця виробу       —

Пряма зарплата         Одиниця виробу       —

обробка          Машино-годин         600 000 : 300 000 = 2

Довготермінові змінні витрати:

налагодження           Кількість партій виробів      180 000 : 36 = 5000

пакування      Кількість замовлень  120 000 : 40 = 3000

Збут    Кількість замовників 180 000 : 30 = 6000

адміністративні         Кількість замовлень  320 000 : 40 = 8000

Використовуючи показники табл. 6.12, можна скласти розра-хунок прибутку компанії, прокалькулювавши витрати на OCHOB1 діяльності (табл. 6.13).

Таблиця 6.13

РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ОСНОВІДІЯЛЬНОСТІ, ДОЛ

 

Показник        Виріб  Разом

 

            А Б В 

 

Дохід від реалізації    1 250 000        900 000           200 000           2 350 000

Короткотермінові змінні витрати:

прямі матеріали         150 000           60 000 5000    215 000

пряма зарплата         250 000           210 000           15 000 475 000

обробка          400 000           120 000           80 000 600 000

Разом  800 000           390 000           100 000           1 290 000

Довготермінові змінні витрати:

налагодження           50 000 50 000 80 000 180 000

пакування      30 000 45 000 45 000 120 000

збут     12 000 72 000 96 000 180 000

адміністративні         80 000 120 000           120 000           320 000

Разом  172 000           287 000           341 000           800 000

Прибуток (збиток)    278 000           223 000           (241 000)        260 000

Результати розрахунку дозволяють зробити висновок, що усу-нення виробу В з асортименту продукції дозволить збільшити прибуток компанії.