Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4.2. Управління виробничими затратами на базі змінних витрат : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.4.2. Управління виробничими затратами на базі змінних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Калькулювання змінних витрат це метод калькулювання, що передбачає включення у собівартість продукції лише змінних виробничих витрат.

Принципова відмінність системи калькулювання змінних ви-трат від системи калькулювання повних витрат полягає у підході до постійних виробничих накладних витрат (рис. 6.4).

Витрати на

збуті управління

Постійні

виробничі

накладні

витрати

Змінні

виробничі

накладні

витрати

Прямі

матеріали і

заробітна

плата

 

Калькулювання_ повних витрат

Незавершене виробництво

 

Калькулювання змінних витрат

Собівартість готової продукції

 

Витрати періоду

Собівартість

реалізованої

продукції

Запаси

Актив балансу

Звіт про прибуток

Рис. 6.4. Калькулювання повних та змінних витрат

змшні, так і постшні) рР„з„„діляю?ься „ш виробамі, і включа-ються у собівартість незавершеного виробництва та готової про-дукції.

В умовах використання системи калькулювання змінних ви-

списуються за рахунок прибутку. В результаті у собівартість незавершеного виробництва і готової продукції включаються тільки 3MlS3f к™ГуИл=™ змі„„„х ВІГГраТ „„з.„„»с ВІИ™

Ц6Т=?ТаД°^ ™ уШп^=Ср=.Я ™ aHMUy

Маржинальний дохід (МД) — це різниця між доходом від реа-лізації продукції та змінними витратами підприємства.

(6.10)

МД = Продажі - Змінні витрати.

Маржинальний дохід відображає внесок сегмента (продукту, підрозділ. тощо) у покриття постійних витрат та формування

3 урахуванням цього можна визначити цей показник так:

МД = Постійні витрати + Прибуток .

(6.11)

ва^ "S^S^S^^ZXSS^^ жинальний дохід або декшька показників маржинального доходу: виробничий, загальний тощо.

тності використаємо дані, наведені в табл. 6.1.

Таблщя 6.1

ДАНІПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 КВАРТАЛ ЗВІТНОГО РОКУ

 

Показники     Місяць

 

            1          2          3

1.Виробленоодиниць           2000    2000    2000

2. Реалізовано, одиниць      2000    1500    2500

3. Ціна за одиницю, дол      100      100      100

4. Змінні витрати на одиницю, дол:                                 

— виробничі 50        50        50

— на управління та збут      20        20        20

5. Постійні витрати, дол:                            

— виробничі 16 000 16 000 16 000

— на управління та збут      8000    8000    8000

Ha основі даних таблищ складемо звіт про прибуток шдпри-ємства, прокалькулювавши змінні і повні витрати. (табл. 6.2 і 6.3)

Таблщя 6.2

ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК (СИСТЕМА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗМІННИХ ВИТРАТ), ДОЛ

 

Показники     Місяць

 

            1          2          3

1. Дохід (виторг) від реалізації         200 000           150 000           250 000

2. Собівартість реалізованої проду-кції      (100 000)        (75 000)          (125 000)

3. Виробничий маржинальний до-хід       100 000           75 000 125 000

4. Змінні операційні витрати           (40 000)          (30 000)          (50 000)

5. Загальний маржинальний дохід 60 000 45 000 75 000

6. Постійні витрати  (24 000)          (24 000)          (24 000)

7. Операційний прибуток    36 000 21 000 51 000

Таблщя 6.3

ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК (СИСТЕМА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПОВНИХ ВИТРАТ), ДОЛ

 

Показники     Місяць

 

            1          2          3

1. Дохід (виторг) від реалізації         200 000           150 000           25 0000

2. Собівартість реалізованої продукції        (116 000)        (87 000)          (145 000)

3. Валовий прибуток            84 000 63 000 105 000

4. Операційні витрати         (48 000)          (38 000)          (58 000)

5. Операційний прибуток    36 000 25 000 47 000

Порівняння звітів про прибуток, складених різними методами, дає такий результат:

 

            Прибуток, дол

 

            січень  лютий березень

Калькулювання змінних витрат     36 000 21 000 51 000

Калькулювання повних витрат      36 000 25 000 47 000

Отже, у січні прибуток, розрахований різними методами, збі-гаеться, іУв люто„уРтаУв бере'зні'існус р.зни'ця ш суму 4000 дол.

Причиною цієї різниці є розбіжності обсягів виробництва та реалізації в лютому та в березні.

У лютому було вироблено 2000 одиниць продукції, а реалізо-ванотільки1500одиниць.

Отже, на кінець лютого мав місце запас готової продукції -500 одиниць, оцінка якого здійснювалась так:

І.Калькулюваннязмшних витрат:

500 од. • 50 дол = 25 000 дол.

2. Калькулювання повних витрат:

(500 од. • 50 дол) + ((16 000 / 2000) • 500 од.) = = 25 000 + 4000 = 29 000 дол.

Як бачимо, повна виробнича собівартість запасів більша, ніж їх оцшка через калькулювання змшних витрат, на 4000 дол, тобто на суму розподілених постійних накладних витрат. Внаслідок цьог„У зіаль» витрати, включені у зв.т про приіуток за систе-мою калькулювання повних витрат, менші ніж загальні витрати, включені у звіт про прибуток за системою калькулювання змін-них витрат, саме на 4000 дол, що зумовило різницю у величині

У березні, навпаки, обсяг реалізації перевищує обсяг вироб-ництва на500 одиниць за рахунок реалізащї запасів, накопичених

Внаслідок цього загальні витрати у звіті про прибуток за сис-темою калькулювання повних витрат на 4000 дол більші ніж за-

І^ЕЇЖ£гу змт про при5уіок за СИСІемою кш,ь-

Різниця у прибутку може бути розрахована за формулою:

.           . Бюджетна ставка

Різницяприбутку= а ВЄЛИЧИНИЗаПаС1В-розподілу постійних (6.12)

F у у готової продукції F       у

накладних витрат.

У нашому прикладі ставка розподілу постійних накладних ви-трат становить 8 дол на одиницю (16 000 : 2000).

Виходячи з цього: 500 одиниць • 8 гр. = 4000 дол.

Слід зазначити, що така формула може бути застосована ліп-ше в умовах, коли не було зміни у залишках незавершеного ви-робництва і не змшювалась бюджетна ставка розподілу постій-них виробничих накладних витрат.

В інших випадках слід користуватисятакоюформулою:

Різниця прибутку

Постійні виробничі   Постіні виробничі

накладні витрати      накладні витрати (613)

у собівартості запасів~у собівартості запасів

на кінець періоду      на початок періоду.

На шдставі зробленого анашзу можемо зобразити вплив каль-кулювання повних та змінних витрат на прибуток таким чином (табл. 6.4):

Таблщя 6.4

ВПЛИВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ повних ТА ЗМІННИХ ВИТРАТ НА ПРИБУТОК

 

Співвідношення        Виробництво

продажу         Виробництво

продажу         Виробництво продажу

Впливназапаси         Збільшення    Зменшення    Немає змін

Вплив на загальні витрати поточного       Повні витрати

< Змінних витрат      Повні витрати

> Змінних витрат      Повні витрати

Змінним витратам

Співвідношення прибутку   Повні витрати

> Змінних витрат      Повні витрати

< Змінних витрат      Повні витрати

Змінним витратам

Система калькулювання змшних витрат надає шформащю, необхідну для прийняття поточних рішень щодо: оптимізації ви-робничої програми; цшоутворення; купування чи виготовлення комплектуючих виробів; розширення або скорочення виробницт-ва певної продукції тощо.

Для ілюстрації можливо.тей системи калькулювання змінних

ВХпРр°И™Гв„Т„=Є ТрИ в„д„ пр„дУкщї А, В і С і мас Ta-lc™ результат діяльності за звіїний період (табл. 6.5).

Таблщя 6.5

РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ ШДПРИЄМСТВА У РОЗРІЗІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ

 

№ з/п  Показники     Виріб  Разом

 

           

            ABC   

 

            Кількість реалізованої проду-кції, од.         5000    6000    2000    ×

            Ціна за одиницю, дол          2          5          10        ×

            Виторг, дол    10 000 30 000 20 000 60 000

            Прямі матеріали, дол            4000    15 000 10 000 29 000

            Пряма заробітна плата, дол 2000    6000    6000    14 000

            Вир:бничі накладні витрати,          

            - змінні           1000    1000    2000    4000

            - постійні       2000    2000    3000    7000

            Разом собівартість, дол        9000    24 000 21 000 54000

            Прибуток (збиток), дол        1000    6000    (1000) 6000

Наведений розрахунок було зроблено шляхом калькулювання повних витрат і він показує, що виріб С є збитковим.

Отже, кеРр1в„„цтво „ід'присмства може розглядати „итання про

цю суму.

Але спробуємо подивитись на цю ситуацію під кутом зору калькулювання змінних витрат.

Таблщя 6.6

АНАЛІЗ HA ОСНОВІКАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗМІННИХ ВИТРАТ, ДОЛ

 

Показники     Виріб  Разом

 

            ABC   

 

Дохід (виторг) від реалізації 10 000 30 000 20 000 60 000

Змінні витрати          7000    22 000 18 000 47 000

Маржинальний дохід           3000    8000    2000    13 000

Постійні накладні витрати   ×          ×          ×          7000

Прибуток       ×          ×          ×          6000

Без виробу С:

Маржинальний дохід           3000    8000    —        11 000

Постійні витрати                                          7000

Прибуток                                           4000

Аналіз ситуащї на основі калькулювання змшних витрат свід-чить, що в разі припинення виробництва виробу С шдприємство втратить маржинальний дохід на суму 2000 дол, що, відповідно, „рР„зведе д/зменшення „рибутку I /ю суму.

На перший погляд маємо парадоксальний висновок: зняття з виробництва збиткового виробу зменшує прибуток шдприємства.

Але слід враховувати, що хоч виріб С і є збитковим, він ро-бихь свш внесРок у пУокри™ посхшних вихрах шдприемсхв,

Це випливає з концепщї маржинального доходу.

Охже припинення виробницхва виробу С дощльне хільки в pa-si відповідного скорочення посхійних вихрах або заміни його ін-шим виробом, який забезпечить більший маржинальний дохід.

Ця система калькулювання має як прибічників, так і критиків, оскільки в неї є як переваги, так і вади.

Перееагсши системи калькулюеання змінних еитрат є:

1) звіти, складені на основі калькулювання змінних витрат, бі-

мих сегментів діяльності (шдроздішв, регюнів, категорій замов-ників тощо);

хідні для виготовлення певних виробів;

3) величина операційного прибутку перебуває у прямій зале-

жають:

1)         звітність шдприємства, складена на основі калькулюван-ня змінних витрат, не відповідає загальноприйнятим принци-пам шдготовки фшансової звітності та вимогам податкової си-стеми;

2)         для розподілу витрат на змшні та постійні потрібні дода-ткові розрахунки, які не завжди забезпечують точний резу-льтат;

вання повних витрат.3 метою наочності наведемо таку таблицю (табл. 6.7):

Таблщя 6.7

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА РУБЕЖЕМ [4]

 

Країна Система калькулювання

 

            змінних витрат, %    повних витрат, %

США   31        69

Канада           48        52

Австралія       33        67

Японія            31        69

Швеція           42        58

Великобританія         52        48

^z^i^zi%^::z;:T^r:^K^.

стійних виробничих витрат. Дані з цього приводу наведені у табл. 6.8.

Таблщя 6.8

ПІДХОДИ ЗАРУБІЖНИХ ФІРМ ЩОДО ПОСТІИНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАТРАТ [4]

 

№ п/п  Підхід  Австра-лія, %            Япо-нія, %     Велико-британія, %

12        3          4         

1          Пропорщйний розподш між запа-сами та собівартістю реалізованої продукції в кінці року   41        39            25

2          Використання змшних витрат про-тягом року і перехід до повних ви-трат в кінці року        11        8            4

3          Паралельне використання двох си-стем калькулюваїшя 23        33        31

4          ?;=изї™'„е";„т'сп"-     25        3          35

5          Інші     0          17        5

Разом  100      100      100