Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2.4. Управління виробничими затратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.2.4. Управління виробничими затратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

в умовах використання нормативного методу

обліку затрат на вирооництво і калькулювання

собівартості продукції

Серед усіх В1хчизняних меходш обшку захрах на виробницхво нормативнии метод правдиво вважають нормативним методом (системою) управлшня затратами. Нормативна система управ-

нення економічного аналізу і контролю на основі норм затрат. її основною метою є повне використання виробничих факторів та економне ведення господарства. Суть цієї системи зводиться до наступного:

-документування затрат шляхом видачі дозволу на викорис-тання різних ресурсів для виробничих потреб, обгрунтованих но-рмами і нормативами;

— відображення затрат на рахунках бухгалтерського обліку за нормами і відхиленнями від них;

— вияв відхилень здійснюється лінійним персоналом управ-ління з метою оперативного втручання у процес формування со-бівартості (витрат) на кожному рівні управління;

ЛалЛлювання базуетьс^на „с/мах затрат, а в.дхилення від норм в міру їх виникнення показують на рахунках бухгалтер-ського обшку як збільшення або зменшення виробничого резуль-тату.

Нормативний метод обліку затрат на виробництво і калькулю-вання собівартості продукції порівняно з іншими найбільше від-„о.,дае в„моРГам „о/м а/и.вої сГс Те„И у„равлИН» вилр™ 3,

ний управлінський облік прийнято розглядати як систему норма-тивного планування і обліку затрат на виробництво.

Основними елементами цієї системи є: нормування термінів виготовлення продукції чи виконання робіт (надання послуг), її

сурсв, а тако£ засоб.в виро'бництва;' ^вання'обшк і оц£а економічної ефективності на основі норм і нормативів.

Першии елемент безпосередньо зв'язаний з об'емним, кален-дарним і номенклатурним плануванням виготовлення продукцп в щлому по шдприемсхву, цехах (дшьницях) основного виробниц-тва та з розрахунком виробничих завдань бригад.

Другий елемент системи передбачає наявність єдиної норма-тивної бази для розрахунків забезпеченосх! махершльними і хру-довими ресурсами виробничих підрозділів, розрахунку норм ви-Трача„„яРта^к„р„стаР„„я матер.алГв й „орматив,в „плати Sfm.

У свою чергу, об'ємне, календарне і номенклатурне плану-ва„„я в„р„б„„РцтУва „е можливе без „ормативного об^улпуванн'я потреби у засобах виробництва, пов'язаних з нормуванням праці.

£ла„уУва„„я, облік', „цінка ЄКОНОМ.ЧНОЇ ефектіност, на „'сно-ві норм і нормативів як третій елемент системи включають усю сукупність прийомів і методів, якими оперує нормативний обшк у його «чистому» вигляді.

Нормативний облік передбачає попереднє обчислення собіва-ртості продукщї на основі діючих на шдприємстві на початок звітного перюду норм витрат матеріалів, заробітної плати та ш-ших витрат. Складання нормативних калькулящй і документів технічної й технологічної підготовки виробництва створює пере-думови для інтеграції процесв „ормуваїня і плануванн'я. Незва-жаючи на це, на практиці підприємства не в повній мірі використовують цю можливість для організації контролю за дотриман-

ЇЖЗЕ?^           витрат'

шеному виробництві на початок і кшець місяця, оцінюються брак, виробничі втрати, визначаються фактичні затрати на виро-бництво за місяць і розраховується нормативна собівартість то-варного випуску.

Принцип рівних нормативів має важливе значення для порів-няльного аналізу і дозволяє без додаткових перерахунків зістав-ляти значну кількість економічних параметрів виробництва. Про-те з точки зору управлшня і контролю за дотриманням норм затрат, відхиленнями від норм та достовірності визначення фак-тичної собівартості продукщї цей принцип приводить до негати-вних наслідків.

„ер.оди зРд„„„„огою р'Дунково-балансового мегоду S. основі відомості зведеного обліку затрат. У зв'язку з цим необхідно зазна-

облік затрат на виробництво за нормами, відхиленнями від норм

Затрати за нормами на фактичний випуск, як правило, визна-чаються розрахунковим шляхом. При цьому для шрощення обш-ку застосовують укрупнені об'єкти (так, у звітах з використання

обов'язкового проведення інвентаризації незавершеного виробВиробницхво не залишаехься постшним, практично воно змі-нюєхься одномоменхно і не завжди у відповідносхі з номенклаху-рними і календарними планами. Відхилення в номенклахурі ви-

ріалів, хобхо до почахку виробничого процесу, його перших хех-нологічних операцій.

3 цього випливає, що відхилення від норм затрат розрахо-вують виходячи з кшькості запуску, а самі затрати за норма-ми — виходячи з кількості випуску з урахуванням змін залиш-ків незавершеного виробництва. Проте на різницю між запуском і випуском впливають, крім натуральних залишків

хичний досв1Д засв^е, Що $J хочки в^ку ЄРодн1ЄЮ з пРри: чин невдалого групування затрат за нормами на основі первинних документів, оскшьки останні надходять з заготіве-

хилень від норм затрат на виробництво. У вказаних виробницт-вах відхилення від норм затрат відображаються як натурально-кількісні змши у виході готової продукщї, відходів, необшкова-

абсЛтажува'нш poLW випробува'ннях Гдоробщ "усхахкуван-ня. В системному бухгалтерському обліку такого роду відхилен-„я, ж, виявлені I дУа„„„„ б'алансв руху ітвфабр.пі™ у виро-бництві за місяць по цеху, подаються як невраховані. Відхилення від норм витрачання матеріалів і заробітної плати, які виникли в процесі руху заготовок, деталей і напівфабрикатів, у зведеному облікуневстановлюються.

робництва і купівельних, поворотних відходів за місцями їх ви-

Галузеві особливості і специфіка окремих виробництв впли-вають на вибір моделі нормативного обліку для кожного окремо

взятого підприємства. Тим не менше можна виділити три варіан-

™ Г^ЇІТо^ЗГЛа^^Гф^ні заяраяи пр„ цьому визначають виходячи з такого виразу:

Нормативні затрати

 

Відхилення від

нормативних

затрат

 

Фактичні затрати

При цьому варіанті виходять з тієї передумови, що на рахун-ках 6РухгалтерськРог„ „бліку рух виробнич'их'запасів оцшю'ють'за нормативами (основні матеріали, незавершене виробництво, го-т„вРа продукці!,). Ус. виявле'ні в,дх„ле„^ в „іру I в„„ж„е„„я нагромаджуються і в кінці звітного періоду приєднуються до но-

рма.вни^атрат.ий ^^ фактичних j нормативних затрат.

^r^a^^z^^zsr-0 обсягу в-

Фактичні затрати

Нормативні затрати

 

Відхилення

3. Облік змішаним способом (здійснюється у двох варіантах).

Шриши «аріаш, „айбіль^ розп„всюджеУ„ий в економіч'но розвинутих країнах і був рекомендований до застосування у ко-л„ш„ьоУ„у Раїянському'со'юз,. Проте з достатньою ірою досто-вірності врахувати впродовж звітного періоду всі відхилення не-„оРжл„во.РН„Урмат„в„аРсоб1варт1сть „езав^еного виробництвв

у залишках незавершеного виробництва.

Другий варіант передбачає щоденний контроль за дотриман-„ям%м осковних зад-рат. Отримані впродовж зв.тного „'eр.оду дані про відхилення не узагальнюються в регістрах бухгалтерсь-кого обшку і не відображаються на рахунках.

Суми відхилень від норм затрат визначаються по кожній групі

„оказників б'алансв руху „ап'вфабрикатів у виробнХві або описів незавершеного виробництва виробничих підрозділів.

Методика калькулящйних розрахунків двох варіантів перед-бачає одне з двох:

. відхилення від норм, які виявлені впродовж звітного пері-оду, повністю відносити на собівартість продукції;

• відхилення від норм розподіляти між продукцією і незавер-шеним виробництвом.