Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Управління фінансовими та іншими витратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.4. Управління фінансовими та іншими витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

У процесі фшансово-господарської діяльності будь-якого шд-

мшГсхрахивними вихраха'ми ха в'ихрахами на збух про'дукЩЇ (ро-біх, послуг) належахь до вихрах періоду; фінансові вихрахи маюхь в,д„оше„У„, д„ фша„сов„їРд1яль„Рості!'Li витрати'характер» для звичайної діяльносхі, але вони не пов'язані з виробницхвом або реалізащєю основної продукщї (робіт, послуг). Характерною особливістю усіх перешчених витрат, яка їх об'єднує, є те що усі вони відносяться (списуються) в кінці звітного періоду на фінан-сові результати.

3 метою ефективного управління даними витратами необхідно досконало знати структуру тих витрат, які включаються до кож-ного з вищеперелічених. У зв'язку з цим охарактеризуємо дещо детальніше склад вищенаведених витрат.

До інтих операційних еитрат належать:

-витрати на дослідження та розробки відповідно до Поло-ження (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні ак-

ТИВ-собівартість реалізованої шоземної валюти, яка для щлей бухгалтерського обшку визначається шляхом перерахунку шозе-мної валюти в грошову одиницю України за курсом Нащональ-ного банку на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

—        собівартість реашзованих виробничих запасів, яка для щлей

"= ,1?£ЇЇЕГ 3 " 0бШК0В0Ї ВаРТ°СТ1 Та ВИ" -сума безнадійної дебіторської заборгованості та відраху-вання до резерву сумнівних боргів;

зані з операщйною діяльністю шдприємства);

—        втрати від знецінення запасів;

-нестачі й втрати від псування цшностей;

Tpa™™S^

Х^р=™=^^ єсумнівними,ташші);

—        витрати на утримання об’єктів соціально-культурного при-

значенняТ

-шші витрати операщйної діяльності. До фінансових витрат відносяться:

—        витрати на сплату відсотків банкам за фінансові кредити,

одержаГдля поповнен^я власних оборохних ^піів, а так'ож для^

придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів

для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кре-

дитування;

-витрати на сплату відсотків шшим юридичним та фізичним особам за фшансові кредити, одержані для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяль-ності, незалежно від терміну кредитування;

—        витрати на сплатувідсотківзаобшгащями випущеними;

—        витрати, пов'язані з випуском, утриманням та обігом влас-них цшних паперів;

—        витрати на сплату відсотків за фінансову оренду (лізинг).

Досіїф шш^в1^вклЮчаФЮхься:

-собівартість реалізованих фшансових швестищй (балан-сова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових

-Зартість реалізованих необоротних активів (залишко-ва вартість та витрати, пов’язані з реалізацією необоротних ак-

И-собівартість реалізованих майнових комплексів;

—        втрати від неопераційних курсових різниць;

—        сума уцшки необоротних активів і фшансових швестищй;

—        витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

—        залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

—        інші витрати звичайної діяльності.

Перелік інших операційних витрат, фінансових витрат та ін-ших витрат дас змогу 'онстатуват/той |акт, Щ„ у їх с^ад, е в„-трати, які, як правило, можна попередньо передбачити, а також й в'итрати, які „еРред6ач„т„ „ракшчн'о „еможлР„в„. Проте да„а „б-ставина аж ніяким чином не означає відмови від управління вка-заними витратами.

Суть управління даними витратами зводиться до складання відповідних кошторисів витрат по кожному з їх виду на нетрива-лий проміжок часу. Безперечно, найбільш вдалим відрізком часу слід вважати календарний місяць. Проте з практичної точки зору щомісячне складання кошторисів витрат не є прийнятним, а тому доцільно рекомендувати щоквартальне їх складання з помісяч-„ою р„з6„Рвкою. ЗаУ6азу для р'озрахуиав сшд брати факдично проаналізовані дані за попередні звітні періоди часу з урахуван-ням певних коригувань на зміни у стратепї діяльності підприємс-тва чи оргашзаци, а хакож шших важливих причин.

Кошториси витрат у даному випадку служитимуть не догмою, обов'язковою для виконання, а лише орієнтиром у частині фор-мування шших операщйних, фшансових та шших витрат. Справа у тому, що, як уже зазначалось, у складі кожного із названих ви-дів витрат є такі, передбачити які практично немає змоги. Проте, незважаючи на це, діяльність над складанням кошторисів вказа^ них витрат змусить відповідальних працівників з усією серйозні-стю віднестися до дшої ділянки робоїи/щоб отримати наближені до реальних загальні підсумки витрат.

РНасТуп„„„ кроком » /исдем, упРра»лі„„я видрахами даного в„-ду є оперативнии контроль за тими статтями витрат кошторису, які щлком об'єктивно були розраховані і передбачені, та вияв відхилень по них. He можна обійтись у цій справі і без економіч-ного аналізу причин відхилень та факторів, які мали позитивний і особливо негативний вплив та призвели до перевитрат у порів-нянні з показниками кошторису.

Економічний аналіз слід проводити комплексно, тобто по ко-жній статті кошторису незважаючи на те, чи дана стаття розрахо-

ібі

кошхо.исів на наступні періоди діяльності підприємства чи орга-

Характерною особливістю методики управління вказаними .вдамР„ в„ТРраТ с попередн» розробка аль^нати.них варіанті. зниження окремих їх видів або повна ліквідащя чи недопущення. Проте такі варіанти повинні базуватися на підставі певних науко-во обгрунтованих розрахунків, а не на чисто інтуїтивному підхо-ді, як це досить чаїто зустрічається у діяльності вітчизняних шд-приємств та організацій.