Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Управління витратами на збут продукції : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.3. Управління витратами на збут продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Витрати на збут продукції, як і адміністративні витрати, також енле-Sb до виТрУах п^ду, а охже, мак^ь певн, с/льн. риси з

дЛ^ви^

робіт чи послуг, а загальною сумою в кшщ звітного перюду від-носяться на фшансові результати. Дана обставина змушує вести управління збутовими витратами в цілому по підприємству чи

Докорінною відмінністю даних витрат порівняно з адміністра-тивними є те, що витрати на збут належать до змінних, тобто пе-ребувають у прямій залежності від обсягів реалізації продукції, виконаних робіт чи послуг.

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реаліза-цією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

-і- пРакуУ.алв„„х м^іаді. дл, 'Д™, вотової продукції на складах готової продукщї;

— оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим

вої „родукщї (това'р.в), тЦспортноікспеди'цшнГ та'інші „ослу-ги, пов'язані з транспортуванням продукції товарів) відповідно до умов договору (базису)' поставки;

-          витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

—        інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт,

послуг.

У будівельному виробництві до вказаних витрат належать ви-трати на підготовку об'єктів будівництва до здачі, a у торговель-них організаціях — витрати обігу.

„ого коШ4„су ТаР„аСІу„Н„Г„ _ за Недо„у_ пер^.

лежно від величшш тих чи інших видів заірат можуть бути об'єднан м ж собою, а деякі, навпаки, розукрупнен . Основою для складання „аступних кошторисів служ'ать попередш.

Оскільки витрати на збут перебувають у пропорційній залежнос-ді до „бсягів реіващї прГдДї £„біт, посл^Ло при складанні кошторису витрат на збут необхідно брати до увага планові обсяги реалі^ного кв'арталу та пров'одити п£е коригування в„-трат по тих чи інших статтях у сторону збільшення їх або ж змен-шення (залежно від зміни обсягів та умов реалізації). 3 метою скла-дання оптимального кошторису доцільно брати до уваги не лише

'^"Z^^  pa-

ціональна розбивка квартальної суми даних витрат, передбачених у кошторисі'на „омвсячнв НайбільГпросшм ва^нтом ^ошгрші поділ квартальної суми на три однакові частини. Проте такий спосіб

„юніься y ці дна. Такий пШІ д'о вУшен^да„ОТ„ п/та'ння за-

безпечить, на нашу думку, більш оптимальний розподіл витрат

ТОТ„УП;Х'|„Д^Г SmT„p„cy а„ТраТ „а з6уІ і Й„Г„ „ом,-сячна розбивка належать до підготовчої стадії процесу управлін-ня даними витратами, виконання якої набагато легше здійснити порівняно до наступної стадії — фактичного дотримання (вико-

Особлива увага щодо виконання кошторису покладається на пращвників бухгалтерії, оскільки вона є основним «постачальни-ком» шформащї для адмшістращї, зокрема її верхніх ешелонів управлшня. Фактичні дані щодо витрат за статтями кошторису

працівникам апарату управління з тим, щоб останні могли вжи-

станого згідно з кошторисом ліміту. Лише така постановка питання та її практична реалізація суттєво поліпшать процес

ємств у сфері збуту продукщї є оптимізащя розмірів запасів го-

Багато підприємств мають великі запаси готової продукції і незавершеного виробництва, що призводить до високих складсь-ких витрат, великих відсотків на капітал і до збільшення термшів оборотності засобів. Зниженню цих витрат сприяє оптимізація розмірів партії виробничої продукції при її збуті.

Ма'темат'ично'процедураУзначен'ня „птУ„маль„ого розмфу партії зводиться до наступного. Припустимо М— кількість продукції, що задовольняє річний попит, am— кількість виробів у партії, тоді число партій за рік (р) буде дорівнювати МІт.

При постійних серійних витратах для однієї партії — Вс (під серШР„„м„ витратамї треба зр'озуміти витрати I переналаго-дження обладнання, які є постійними для будь-якого розміру партії), загальні витрати на всі партії (Вс) можна розрахувати та-

Вс=Вср = Вс—          (5.8)

т

ль „, sszz^szr*розм,ру парт,ї зага-

марних витрат (ВСКл) буде такою:

ВСкл=Вскл-у.            (5.9)

Тобто складські витрати за перюд зі зростанням розміру партії зростають лінійно. Таким чином, сумарні витрати за період рівні:

М ^ т

В = ВС + ВСКЛ=ВС + ВСКЛ- —.  (5.10)

—+ Вскл —

т          2

Оптимальний розмір партії (т) визначаємо таким чином:

В = ВС+ВСКЛ=ВС—+ ВСКЛ—^тіп;

т          2

dB ^ М ВГ1ГГ1

            = -Вс •—- + ^^;

dm       т          2

dB

            = 0

dm

2М-В

т°ш = \~R        '

V         скл

У разі якщо витрати на утримання запасів виражаються у від-сотках від вартості готової продукщї, оптимальний розмір партії визначається за формулою:

2М-В„

«опт

 

(5.11)

\

цк

де К коефіцієнт вартості змісту запасів, частки одиниці.

3 одного боку, в умовах неповної завантаженості виробничих „отужностей і „Ур„ вУ„с„ко„у рівні конкуреншї в.тчизнГним „ід-приємствам доводиться зіштовхуватися з реалізацією продукції за'заниженими цінами, Щ„ дае зігу п„кр„Рт„ частину по^иних витрат і знизити збитки на короткотерміновий період.

3 др,гого боку надання знижок стимулює попит на продук-цію, що, власне, і є головним завданням надання знижок, спря-

виробника. Т,му кожна знижка повинна встановлюватися, вихо-

в„хвтратзб1льшеР„ЩР„б^япвпр„даж1в.

Позначимо через О — необхідне збільшення обсягу продажів,

pi наданої знижки матиме такий вигляд:

0 =       100.     (5.12)

100-С-Р

ваний обсяг прибутку, а збільшення прибутку може бути досяг-нуте при будь-яких обсягах продажів, що перевищують отримане значення.

Для ефективної організації управління витратами на місцях їх виникнення потрібно також визначитися з питанням, хто ним бу-де займатися. Цими функціями на підприємстві повинні займати-сятакітдрозділишдприємства, як:

• фінансовийвідділ.

Важливого значення в процесі управління витратами на збут

оперативному^ вияві відхилень фактичних значень за окремими

статтями кошторису від зафіксованих у ньому та найголовні-ше - у встановленні причин цих відхилень і винуватщв (при на-явності перевитрат).

Прове/ення LoU,„„ro а„ал,зу сприяе „ошуку резерв.в „„-дальшого зниження витрат, стимулює до творчої активності без-посередніх виконавщв, в руках яких зосереджена найбільша зда-тність формування та здійснення витрат на збут у тому чи іншому розмірі.