Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Управління постійними витратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.2. Управління постійними витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

До постійних, а правильніше все ж таки умовно-постійних ви-трат „алежать загаль'новиробнич, та ’дмМс'тративн, витрати або накладні витрати — витрати, які повязані з управлінням та об-слуговуванням окремого виробництва або всього шдприємства чи організації.

Особливість постійних виробничих витрат полягає у тому, що ці витрати — величина відносно стабільна. Вона не може різко змінюватися і коливатися залежно від видів продукції, що вироб-ляється, її обсяпв і перюдів виробництва. У короткостроковому періоді ця величина фіксована і залишається незмінною. Саме з цієї причини при організації господарських підприємств, їх струзначення.

Склад статей загальновиробничих та адміністративних витрат має багато спільних рис. У їх структурі переважають витрати, які абсолютно залишаються не змшними при змші обсяпв виробни-цтва продукції чи виконання робіт. Одним з таких видів витрат є

Амортизаційні відрахування є однією з найважливіших ста-тей постійних виробничих витрат. Тому від методів нараху-вання амортизащї значною мірою залежить рівень собівартості продукщї. Амортизащю визначають шляхом розподілу почат-кової вартості основного капіталу пропорційно терміну його

Амортизація повинна відображати втрату вартості фондів у часі. Втрата вартості основного кашталу визначається терміном служби фондів, рівнем їх експлуатації й зношування. При цьому ці три чинники вартості фондів мають різний ступшь важливості при нарахуванні амортизації за видами основних фондів. Напри-кїад, зноплування прііщенн, ,И споруди .ідбу.а'єтвся . ос/ов-

E™»3=:=Hir:;~=:

Амортизащя використовується, з одного боку, як вид по-стійних витрат при розрахунку прибутку, а з другого, - як чинник, що зменшує капітал господарства. Якщо виробник хо-че зберегти варТ1сУть свого кашталуР ві„ „овинен'додатково вкладати у фонди суму, що дорівнює річній амортизації. Це

майна господарства.

У наш час, як вже було відзначено вище, використовують де-кілька методів нарахування амортизащї залежно від того, яку ме-ту ставить перед собою виробник. Адже амортизащя впливає й на величину прибутку, що обкладається податками, а отже, й на розмір податків і чистий прибуток, а також на балансові рахунки. При цьому вплив цей може бути різний, а іноді можуть виникати й протиріччя між поставленою метою й отриманими результата-ми при її досягненні. Так, якщо виробник хоче зменшити суму

податків, збільшивши амортизащйні відрахування й занизивши прибуток, це може призвести до заниження поточної вартості то-варно-матеріальних цінностей, значно послабити фінансовий

Рівномірний розподіл дощльний для таких основних засобів дов-гострокового використання, як будівлі, споруди, огорожі тощо. Водїочас такий пі'дхід при „арах'ува™ ^„зації може бути недоцільним для активної частини основних фондів — машин,

бить вигіднішим мати нові фонди, аніж старі. Тому для активної частини фондів дощльно використовувати методи прискореної

М Переважна більшість шших видів постійних витрат має так звану готівкову форму свого формування. Класифікація та поділ виДничих ^У™™^ та б'езготівков,, 2, у свою чергу, поділяються на змінні й постійні, необхідні для планування по-треби в готівці й здійснення контролю за її витрачанням.

Достатня кількість коштів у вигляді готівки, або шквідність, говорить про здатність підприємства чи організащї виконувати свої фінансові обов'язки в міру надходження термшів платежів. Незважаючи на високі прибутки у суб'єкта господарювання мо-жуть виникнути ускладнення, пов'язані з потоками готівки. Адже на готівкові потоки, крім готівкових виробничих витрат, впливає

визкачати суму'наХих'кош™ за рах/жж шлових „перацш. При

=rxT„= == „a t=i 5ЖЇЇ£Й

цією метою розробляють фінансовий кошторис або бюджет руху готівки.

Значні капіталовкладення потребують залучення коштів зі сторони і можуть здійснюватися протягом кількох місяців або й років. У цей перюд витрати ще не забезпечують отримання при-бутку. Тому кошторис (бюджет) руху готівки використовують

для оцшки перспектив своєчасної сплати боргу. При цьому кош-торис передбачає рух готівки за конкретними перюдами часу, показуючи, в які періоди й скільки потрібно буде грошей і коли вони надійдуть від реашзащї продукщї, робіт послуг та шших джерел.

Бюджет руху гохівки нагадуе в певнш мірі баланс. Усі статп цього балансу розробляють за певними перюдами часу — квар-талами або місяцями і в такий спосіб визначають надлишок чи нестачу коштів за даними періодами. Баланс на кінець одного пе-рюду є балансом на початок наступного перюду, а баланс на кі-нець останнього перюду (четвертого кварталу чи грудня місяця) є балансом на кінець поточного року і балансом на початок на-ступного року. На основі фінансового кошторису руху готівки розраховують і поточну чисту вартість коштів.

прРовадженкям нацшнальних полож'ень (схандар4 бухгіхерсь-кого обліку і зокрема стандарту 4 «Звіт про рух грошових кош-тів» необхідність складання такого кошторису стає все більш очевидною.

Зупинимося на особливостях та специфщі кожного виду по-

д~ а=^ра= Іїї?S=Х) ВИТРаТ Та —

Загальновиробничі витрати поряд із витратами, пов'язаними з експлуатацією виробничого устаткування, машин і механізмів, „алежк до к„„^,екс„ог„ ви'ду в/трат і У ДеякШ „ірі за своїм складом нагадують їх. До них належать витрати, які пов'язані з організащєю та управлшням певного виробничого шдрозділу (цеху, дільниці, бригади тощо). На відміну від попереднього виду витрат, вони не є змінними, а швидше всього - постійними. Да-на обставина накладає певну особливість і специфіку щодо

Управління вказаними витратами доцільно здійснювати на основі попередньо складеного кошторису загальновиробничих витрат. Найбільш поширеними або вживаними статтями загаль-новиробничих витрат є такі, як:

— заробітна плата (основна і додаткова) цехового (лінійного)

—        обов'язкові нарахування на заробітну плату працівників

*^Г^ГнТсл'уХТ^рядженкя вказаних праців„Ик,в у межах „оРрм, передбачених ч„„Р„„м законодавством;

—        витрати на утримання легкового автотранспорту, який ви-

користовується апаратом управлшня струкїурних виробничих

1Д-витІати на дотримання правил техніки безпеки пращ, про-типожежної і вартової охорони цехів, будівельних майданчиків, санітарно-ппеніч'них та шш'их спеціаль/их вимог;

-забезпечення працівників спеціальним одягом, взутгям та іншими засобами іщщвідуалвного захисту та лікувадвно-

ному законодавством порядку;

—        амортизаційні відрахування та витрати на проведення ре-„о„™ „сР„о»„„Х зас„6івРза^ь„о»„ро6„„РчоГо „Р„з„РаЧе„кя;

—        знос та витрати на ремонт шших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення, що не належать до основних фондів;

-платежі з обов'язкового страхування майна виробничих структурних шдроздішв шдприємства (організащї) та цившьної відповідальності, а також окремих категорій пращвників, зайня-тих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосе-редньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здо-ров'я, передбачених законодавством;

—        платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у на-вколишнє природне середовище та шші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних вод, розмддення від/одів вЄЄᄄцРва тощо;

—        витрати на сплату податків і платежів, пов'язаних із загаль-

—        інші загальновиробничі витрати.

дньо складеного їх кошторису.

Ефективність управління вказаними витратами залежить від стану контролю за дотриманням кошторису загальновиробничих витрат. Такі кошториси витрат, як засвідчує практичний досвід, доц^ьно складати з'а якнайк'оротш, відріз^ ча'у^ Окрем, „Р„м„: слові підприємства складають їх на квартал з помісячною розбими й організаціями.

У складі загальновиробничих витрат можуть мати місце як витрати продуктивного, так і непродуктивного характеру. 3 цієї причини вищеописана методика управлшня матиме відношення лише до витрат продуктивного характеру. Щодо витрат непроду-ктивного харРаКтерРу, L виходячи 'їх сй^. позбуіь їх „'ереа-льно, а тому зусилля працівників апарату управління повинні бу-т„ „аправлеУв „ершу'чергу „а їх ^!иїКШт Детальшдїе про склад непродуктивних витрат піде мова в одному з окремих питаньданоїтеми.

5.2.2. Управління адміністративними витратами

Адмшістративні витрати належать до витрат перюду і є по-стійними (умовно-постійними) стосовно до обсягу продукщї, що випускається, або до обсягу виконуваних робіт чи наданих по-слуг. Проте дана обставина аж ніяк не означає відмови від опера-тивного втручання у процеси їх формування та нагромадження вказаних вГтрат. д£п 'витрати, Z з'асвідчуе „ракти'ний д„св,д роботи сучасних підприємств і організацій, посідають досить ва-гому частку у загальшй сукупності витрат і з щєі" причини вима-гають до себе належної уваги.

Переважна більшість вітчизняних товаровиробників, на пре-великий жаль, не здійснює управлшня адмшістративними витра-тами. Однією з причин цього є те, що існуючі літературні джере-

-—^^

тодики такого управлшня. У зв'язку з цим висвітлимо своє ба-чення вирішення даної проблеми.

Управ^іння адмш.стр'ативними витратами „ередбачае, в „ер-шу чергу, розробку (складання) кошторису вказаних витрат. На'йбіл^ зрРу,„Р„ xaU кошторис' складат'и „а квартал з „оміс'я,-ною розбивкою. При цьому слід враховувати кількість робочих дН1в уР м1СяЩ з химРЩоб ма'ксималь'но с/ективно шдшх/до про-цесу його формування. Грамотно складений кошторис адмшіст-ративних витрат є запорукою успішного виконання останнього.

адмшістративних витрат для кожного шдприємства (організащї) може бути індивідуальною (залежно від особливостей господа-рювання), проте їх орієнтовний перелік не може істотно відрізня-

ЩР0);

—        витрати на службові відрядження і утримання апарату управлшня шдприємством та шшого загальногосподарськогс"иі

—        винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

—        витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,

—        амортизація нематеріальних активів загальногосподарсько-гов„к„р„Рста„„Я;

= ЗГиХ^П„Г™рХеУ„7зГ„И„3= обо..,

слуг);

—        плата за розрахунково-касове обслуговування та інші по-

слуги банків;

—        інші витрати загальногосподарського призначення.

Залежно від розмірів підприємства ті чи інші статті витрат

можуть бути деталізовані або, навпаки, укрупнені.

нення оперативного контролю за достовірністю віднесення окре-мих видів затрат адмшістративного характеру на відповідні стат-ті кошторису.

Одним із складників системи управлшня адмшістративними

операцій в момент їх здійснення по кожній з них слід проставля-ти попередньо присвоєні шифри витрат.

витрат та оперативний контроль за їх формуванням по кожній та-кшРстаттізокрРе„,

Надзвичайно серйозна увага в процесі управління адміністра-тивними витратами' „ови/на бути восередлкена „а „едопущеі перевитрат та на аналізі причин, що призвели до них. Одним із можливих шляхів недопущення перевитрат по тих чи інших стат-тях за більш триваліші проміжки часу (квартал, півріччя, рік) „оже служити Lcace к^ригування /a B„ecU змін'до „асУ пних кошторисів шляхом зменшення розміру виірат (по стаітях,

наслідками, як правило, квартальної діяльності може бути побу-&' =Г! SZ%£%££%^£ д=°