Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1.2. Упраеління трудовими еитратами складників: : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.1.2. Упраеління трудовими еитратами складників:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

—        раціональна організація праці (забезпечення ,ронтом робіт

—        контроль за дотриманням встановлених розцшок (в умовах відрядної форми оплати пращ), а також за кшькістю фактично відпрацьованого часу (в умовах використання погодинної форми оплатипраці);

—        ліквідація або недопущення втрат робочого часу з вини ад-мшістращї та витрат, пов’язаних з виправленням браку, допуще-ного не з вини робітників;

-тдвиЩенРкяпродук™вносТ1праЦ1;

-регулярний оперативний контроль за правильністю нараху-вання загальної суми заробітку бригади (в умовах бригадної ор-ганізації праці) та достовірним розподілом його між членами бригади.

Кожен із наведених аспектів системи управлшня трудовими витратами є цілком реальним для практичного застосування. До-свідРро6„т„ в.тчизніких шдпр„С„сРв і оргашзацій вказує „аДте, що на багатьох з них дещо робиться у цьому плані. Проте лише комплексне їх використання може забезпечити ефективність управлінського процесу.

Неабияке значення в процесі управлшня трудовими витратами посідає стимулювання (мотивація), тобто така дія на свідомість людей, яка сприяє формуванню мотиву, що шдштовхує до реалі-зації певних цілей і завдань.

Розрізнякпь моральш й магеріальні схимули.

Для сьогодення моральне стимулювання практично немає та-кої ролі і значення як матеріальне.

Система матеріального стимулювання має забезпечити підви-щення ефективності праці певної групи працівників. Характерно, що вона має бути побудована так, щоб пїеміальні виплати залежали від продуктивності, якості, економії матеріальних ресурсів, тобто показників, які у кінцевому результаті забезпечують зни-ження затрат. Кожний працівник може і повинен відчувати тіс-ний взаємозв'язок між результатами своєї пращ та розміром (ве-личиною) премії.

му^3у^=^

-система має забезпечити кожному пращвнику можливість брати участь у підвищенні ефективності роботи; Р-рУозмір 'преміальних вілат доціл'но „о'ставити у залеж-ність від тих факторів, на які даний працівник здатний здійсню-вати безпосередній вплив;

—        у розробці системи повинні брати участь представники всіх

зацікавлених груп.

Ефективна дія стимулюючої системи забезпечується дотри-манням таких принципів:

-чітка постановка мети (однозначне визначення результатів, на досягнення яких направлено стимулювання, рівня і складу за-трат, на зниження яких здатний здійснити вплив пращвник);

—        застосування продуманих, обгрунтованих і прийнятних

KP^~^ZZ^0, за„_ і pe„ за „6сЯГ„„

12Ж4 ^п^у;"^ К0НТР°ЛЬ М

процесі і які його можливості в частині зниження затрат, можуті застосовуватися різні системи стимулювання: гнучка оплата пра-щ, участь у дохода шдрозділу (шдприємства, організащї) чи при-