Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Розрахунок допустимих затрат : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.3. Розрахунок допустимих затрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

„po^Kufi, „чіуваних затрат 1 виробництво того і іні &. дукту, рівня затрат в цілому в окремі періоди, потреби в капіта-льних вкладеннях. На шдставі цієї шформащї вирішуються пи-тання про те, які товари продавати на тих чи інших ринках, за якими цшами, як здійснювати фшансування (з яких джерел і в які строки), де краще розмістити виробництво.

Попередня оцшка витрат може запобігти виробництву збитко-вої продукції. Таку оцінку слід здійснювати на основі: чітко ви-значених обсяпв виробництва (бажано передбачити багатоваріа-нтні завдання і розрахунки відповідних затрат); технолопї вироб-ництва виробів; варіантів заміни матеріалів; цін на матеріали і тариф.в „а'послуги ,„ш„х шдприємств'розбивки затрат і я'к.сних показників на складники для порівняння їх із затратами і показ-

оцінка покликана виявити необхідність подальшої модернізації виробу. В процесі розробки перспективних (довгострокових) планів оцшка очікуваних витрат враховує затрати на нове устат-кування та інші елементи основного капіталу.

вання іохоіів і контроль за витратами виробництва.

Після підрахунку нормативних і фактичних затрат можна оці-нити різницю мІж ними і встановити чим вона викликана: різним обсягом прямих затрат, накладних витрат; вибором між виготов-ленням і „Рр„д6а„„я^ „апівфабрика™; затратами'на забезпечення якості, змінами стандартних норм; кількістю продукції, що випу-скається, впливом попиту, цши чи шшими чинниками.

У процесі попередньої оцінки необхідно постійно акцентувати увагу на обшку прямих затрат, які впливають на затрати вироб-ництва, наприклад, погодинних затрат на різні операщї, а також на порівняльному аналізі витрат при використанні різних матері-алів тощо.

Квашфікована попередня оцшка дає змогу виключити дороп, нерентабельні елементи з виробничого процесу.

Оцінюючи кінцеві затрати на випуск нової продукції, слід врахувати ус, можлив, вит'рати на виготшлення ста^ртного в„-робу. Так як випуск продукції часто вимагає значних матеріаль-і трудових затрат,атакож і накладних витрат, то необхідно виявити відхилення від затрат на аналогічні види вже основної продукції.

На етапі поточного планування в умовах ринкової економіки

ють аналогічну продукцію.

Допустимі затрати шдприємства на виробництво і реалізащю г-того виробу (Здоп.,) можна вирахувати за формулою:

3^,=^,  (4.1)

де Црин,- ринкова цша /-того виробу; Крені- коефщієнт рента-бельності /-того виробу, щ. вираховується як відношення прибу-

КУуДвдТколиВтдпрУиємство приймає рішення щодо вироб-

межею загального обсягу допустимих затрат для шдприємства по виробу в цьому випадку виступає ринкова ціна виробу.

чи з норм витрат і ринкових цш матеріалів, комплектуючих ви-робів та купівельних напівфабрикатів:

3„.; =НВ.;-Црин.;,      (4.2)

де Нв, — норма витрачання z'-того матеріалу, комплектуючого ви-робу чи купівельного нашвфабрикату; ЦрИН,- ринкова цша і-того матеріалу, комплектуючого виробу, купівельного нашвфаб-

Допустимі затрати на основну зарплату робітників 3оснроб ви-значають з урахуванням встановленої поточним планом частки комерційних витрат, непрямих накладних витрат і додаткової зарплати до основної зарплати робітників (кошторисної ставки списання накладних витрат).

1.         Якщо ця частка менша від одиниці, то розрахунок здійс-

нюють за формулою:

'-'дод.г/           .

3осе.Роб.г = /1+Кко7"3мл ,  (4.3)

де Кком, Кнакл, Кдодг— відповідно ставки списання на виріб ко-мерщйних, накладних витрат і додаткової зарплати робітників.

2.         Якщо ця частка перевищує одиницю, то користуються фо-

рмулою:

дод.г

(1+кком.г)-з,

30се.Роб.г = ^            7 мл .  (4.4)

^дод.г + -^накл.г

Якщо обсяг допустимих затрат такий, що загрожує підприємс-тву збитками, т„ Jo™, яіо,» спов.щає, що'вщ/б еконо'мічно не конкурентоздатний і слід жити термінові заходи для підви-щення ефективності виробництва.

Попередня оцінка допустимих кінцевих затрат— це основа шдвищення конкурентоздатності шдприємства.