Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЛАНУВАННЯ, НОРМУВАННЯ IПР0ГН03УВАННЯ ЗАТРАТ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 4.1. Об'єктивна необхідність планування затрат : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЛАНУВАННЯ, НОРМУВАННЯ IПР0ГН03УВАННЯ ЗАТРАТ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 4.1. Об'єктивна необхідність планування затрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Керівництво шдприємств і організащй постійно стоїть перед

щї, кредитної та швесїищйної поштики та багато шшого У по-шуку таких економічно обгрунтованих рішень розраховують і

Недостатньо, щоб окремі рішення були економічно ефектив-ними самі по собь Сшд добиватися того, щоб уся діяльність шд-приємства чи організації в комплексі стала рентабельною і забез-

себе вибір мети підприємства і засобів для їх досягнення. Плану-вання наводить міст між існуючим станом (положенням) і тим, якого ми хочемо досягнути у майбутньому. Головне завдання

швитратнанаступніперюди.

Планування може бути коротко- і довгостроковим. Короткостро-кові гшани складаються на місяць, квартал, рж; довгострокові (перс-пектшнї) визначають напрямки розвитку шдприємства впродовж 3—5 років (для крупних фірм — і на більш тривалий період). Точність

зовнішніх факторів, таких ж інфляція, економічна політика держави,

чними, так ж охоплюють потреби недалекого майбушього.

На ефективність планування впливають і внутрішні фактори: точність та достовірність інформації, що використовується у

„роцесі „ланув,ння, а також участь у скл.данні „ланів керівншав

™Х3аГнГм^с™ К„ ГгГу" L, е вибір адекваткого варіакда діяльносд, ш^™ » „^ов, акалізу L„ci» і ризи-ків, породжуваних зовнішнім макроекономічним середовищем,

що). Кожне шдприємство прагне до розвитку: необхідно розроб-ляхи нову продукцпо чи вдосконалювахи юнуючу (ту, яка випускається) або ж поєднувати два напрямки. Розвиток вимагає вкладення коштів у розробку нових виробів, формування ринків збуту, створення відповідного технічного і кадрового потенщалу, пошуку постачальників матеріальних ресурсів тощо.

Вибираючи той чи інший курс дій, особливо такий, що передба-чає залу^енш, ресурсів у вщХцхво „а тривалий „еріод, ке^івни-цтво підприємства повинно мати чітку уяву про те, яких затрат ви-

жить базою для контролю за раціональним використанням ресурсів.

Метою планування затрат на шдприємстві ] визначення еко-номічно обгрунтованих обсягів витрат щодо [37:

-здшсн^капітальнихвкладІнь; - валового, товарного та реалізованого обсягу продукції (ро-

—£==0 управлінкя тДЛр„_;

V         розрахунок вартості ресурсів, необхідних для виробництва

V         визначення загального обсягу затрат на виробництво;

V         розрахунок собівартості виготовлення кожного виду про-дукції (в частині змінних витрат).

Розрахунок собівартості одиниці продукції

I

Розрахунок собівартості готової продукції

Розрахунок затрат на

1 грн. обсягу випуску

продукції

Розрахунок кошторису затрат на виробництво

Способи іюзрахунку

 

Розрахунок прямих затрат

 

                                              

                                                           m .2

                                                          

I           <й                   ___      1         

f           .2         'З-        5          1

1         

1і         5:                     5         

            o e

1          С 5      О

=3

о н                  -~>      Ч Щ

o ю 4 o

■-H &

s § § g

к g O G

Розрахунок

непрямих

затрат

Розрахунок комплексних статей затрат

 

9,                               

                                  

a                                 

іті                               

                                  

>,                    К        

 

                                   F

 

            и и      щ         щ

 

                                  

                                  

Е-        s-         К         &Ч

            н          о щ      м X К

R

5                                 ^н

><                              

іті                               

tr                                

Плановий обсяг виробництва продукції в натуральному виразі

Розрахунок

частки

розподілу

комплексних

затрат за

виробами

відповідно до

вибраної бази

Плановий обсяг

виробництва продукції

у вартісному виразі

 

Наскрізний

Кошторисний

Сума

кошторисів витрат за

цехами

підприємства

мінус

внутрішньо-

виробничий

оборот

1.         Вартість

матеріальних ресурсів (з плану МТП)

2.         Витрати на оплату праці (план з праці)

3.         Розрахунок відрахувань на соціальні заходи

4.         Розрахунок амортизаційних відрахувань

5.         Розрахунок цільових кошторисів інших витрат

Розрахунок зміни вартості НЗВ

Розрахунок зміни витрат майбутніх

            періодів         

Рис. 4.1. Схема процедури визначення планового обсягузатрат

обсягу її виробництва.

Вищезазначені завдання вирішуються шляхом техніко-економічних розрахунків. При цьому використовують матеріаль-

встановлені законами і нормативними актами.

Принципова схема процедури визначення планового обсягу затрат наведена на рис. 4.1.