Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.Об'єкти калькулювання, їх характеристика і зв'язок з виробничим обліком та об'єктами обліку затрат : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.5.Об'єкти калькулювання, їх характеристика і зв'язок з виробничим обліком та об'єктами обліку затрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Одним із важливих питань калькулювання собівартості є засвоєн-ня їх об'єктів та характеристика взаємозв'язку з об'єктами обліку.

Під об'єктом калькулюеання слід розуміти продукт вироб-ницхва конкрехного ш/приемсхва чи о^зацп, I 4роздк стадій і передішв, за якими розраховується його собівартість. Ін-шими словами, це витрати, пов'язані з виробництвом конкретно-го продукту.

Залежно від особливостей технологічного процесу, характеру продукщї, форми розрахунків із замовниками за об'єкт кальку-лювання в будівельних організаціях може правити окремий об'єкт, його частина - технолопчний етап, конструктивний еле-мент, певний вид робіт і послуг.

Шредумовою ^алькулюва'ння е oftrii виробничих витрат <в„-робничий або управлінський облік).

ВиробничJ „"блік, як частина бухгалтерського обліку, перед-

на базі інформації, яка міститься в системі виробничого обліку, можливе калькулювання.

Між калькулюванням і виробничим обліком існує тісний вза-ємозв'язок та взаємозалежність. Так, базою для розрахунку собі-вартост, одиниц, „родукції е інформація, зібрана'в ^емГвиро-бничого обліку. Калькулювання собівартості кінцевого продукту

ВТб^™ь^люГнн™Тоб'СКти обліку досить часто ототож-нюютвся, хоча між ними існуютв прішщшові відмінності.

вання. Між обліком і калькулюванням завжди існує часовий роз-рш, Облік витрат ведеться Uta™. а калькулювання здшсїлю-ється в міру необхідності (щомісячно, один раз на квартал, на

Ш обшку ви^ат, ЩУо „ов'язано з розширенням групуваїня „-

готовленням нових виробів, підвищенням якості продукції, охо-роною навколишнього середовища тощо.

Калькулювання собівартості продукщї залежить від ступеня відповідності об'єкта обліку затрат на виробництво об'єкта каль-

бір об'єкта обліку витрат у даному разі не відповідає потребам ор-

витрат з будівельного об'єкта на окремі госпрозрахункові бригади.

Необхідність визначення собівартості продукції вимагає об-грунтування виділення об’єктів калькулювання і калькуляційних одиниць.

Встановлення науково обгрунтованого критерію визначення об'екх. калькулюва^ня дозво^е охримахи ш'формащю про сой-вартість продукщї, видшити в аналітичному обшку такі об'єкти, які шдлягають контролю з боку системи управлшня.

Залежно від технології і характеру продукції об'єктами каль-кулювання можуть бути:

—        один продукт (комплекс продуктів) в цілому по вироб-

ництву;

-          один продукт (комплекс продуктів) по окремих процесах,

стадіях, переділах, фазах виробництва;