Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Етапи розвитку і сучасний стан калькулювання : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.4. Етапи розвитку і сучасний стан калькулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Калькуляційна справа у своєму розвитку пройшла ряд основ-них )тапів:

3)         наближений до повного;

4)         повний;

Етап примітивного калькулюеання /кінець XV ст. — поча-ток XIX ст./ характерний для монастирського обліку (обліку, за-

Етап середній /початок XIX ст. - середина XIX ст./ пов’язаний з іменами I. Серикова /1804 p./, який вказав на необ-хідність розвитку калькулювання, К. Арнольда /1809 p./, який виклав його основи. Для калькулювання даного періоду характерн-

дукщї.

Третій етап у розвитку калькулювання, який отримав назв. наб’ижений допоеного /40-і роки XIX ст. - 80-і рїки XIX ст/ повязаний з появою складних /комплексних/ виробництв, а та-кож виникненням категорії «непрямих витрат», що вимагали сво-го розподілу між видами продукщї. Запровадження калькулю-вання в розрізі окремих видів продукщї вимагало чіткішої органі-защї виробництва та додаткових непродуктивних витрат. Через наведені причини не всі підприємства складали калькулящї, калькулювання здійснювалося нечасто /лише тоді, коли виникала складна ситуація з реалізацією това80ів/.

^^О^^^^.тшу калькулювання /30-і роки XX ст. -90-і роки XX ст./ - нормативного нерозривно пов’язане з тре-тш ехапом розвихку обшк, витрат, Що харакхеризуехься норму-

меходу обліку захрах на виробницхво чи його елеменхів.

зв’язку ,з вв^де„„ЯмРв „аші дер^аві „аціональних „оложень (ста-ндархів) бухгалхерського обліку, зокрема П(С)БО 16 «Вихрахи»

«собівархісхь», а звідси й до її калькулювання. Згідно з вказаним стандартом до складу виробничої собівартості включаються не всі вихрахи, а лише хак, як: пряМ1 матеріали, пряма зароб1Тна плаха,

l^z^&zzsisxxr"нажу даного етапу,

Становлення й розвиток калькулящйної справи у будівництві належить до 30-х років XX ст. Головними віхами цього перюду можна вважати затвердження Основних положень про номенкла-

ку витрат на виробництво у розрізі об’єктів будівництва, a у се-редині їх — за конструктивними елементами, налагодження но-^енклахури схахей кал^куляцп /1936-1937 рр'./ хощо.

Наступний період- повоєнний характеризується введен-ням у дію нових Основних положень з обліку і калькулювання собівартості каштальних робіт /каштальних вкладень/ /1945 p./ і внесенням деяких змін і уточнень в Основні положення з обліку капітальних вкладень і собівартості будівельно-монтажних робіт /з 1955 р. закріпилась така назва основного нормативного акта,

3 прийняттям Основних положень з планування і обліку собі-вартості будівельно-монтажних робіт /1984 p./ настає ще один перюд розвитку калькулювання в будівництві, який тривав до 1996 року. Для цього перюду характерним є введення в дію віт-чизняних Основних положень про склад вит99ат виробництва

іворганізащях/1994р./.

3 моменту прийняття і введення в дію Типових положень з пла-нування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтаж-них робіт /09.02.1996 p./ розпочинається наступний етап розвитку

слід віднести більш чітку регламентацію усіх аспектів економічної

відбулося започаткування етапу виробничого калькулювання.

тверджених Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 16 лютого 2004 р. № 30.

тку внаслідок затве.дження наказом Держкомітету промисло-вої політики від 02 02.2001 р. №47 аналопчних Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт,

Сучасний стан калькуляційної справи не є задовільним, оскі-льки не відповідає вимогам і запитам управлшського апарату. Калькуляції складають лише з метою ціноутворення, тобто лише для визначення відпускної ціни на продукцію /такий стан харак-

на окремі види продукції, робіт, конструктивні елементи, техно-логічні етапи тощо.

Відсутність надійної всеохоплюючої системи калькулювання викликана ще й наявністю .яду питань, які вимагають негайного „етодологічного в„р,ше„„ЯР ДоУ„„х, зокрема, в.дносяться:

—        визначення переліку статей витрат на виробництво, що

"Р—2ІЇ^%=^^ ^ та ЇХ „Щ„Ка по кожній статті калькуляції;

-          встановлення принцишв розподілу витрат між готовою (то-

варною) продукцією і незавершеним виробництвом;

—SSSiSSS^^ ви-

—^^T^^^;y*^ і калькуля-щйних одиниць;

—        розробка форми калькуляційного листа;

-          встановл™ центрів витрат і сфер відповідальності та ви-

дів продукції, по яких складаються стандартні (нормативні) та

факт„Рч„іУкалькуляціь

Як ввдно з наведеного переліку, обсяг калькуляційної роботи

Калькулювання може здійснюватись як в межах облікової си-стеми (упорядкований регулярний процес), так і на вимогу (на-приклад, збір і аналіз витрат, пов’язаних із заміною виробничого устаткування). Звісно, постійне калькулювання — більш дорож-че, ніж те, що проводиться час від часу, і рішення про те, наскільки деталізовані дані повинні надходити з системи управлінсь-кого обліку на регулярній основі, приймається виходячи із зіста-влення витрат і доходів.