Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Види калькуляцій і ї'х використання в управлінні витратами : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.3. Види калькуляцій і ї'х використання в управлінні витратами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

нітні види калькуляцій. В економічній літературі донині немає єдиної думки щодо складу класифікаційних ознак, згідно з якими можна було б їх вивчати.

На практищ застосовуються такі найбільш поширені ознаки, згідно з якими вони класифікуються. До них слід віднести:

■          час складання калькуляцш (дирекхивш і звтп) або призна-чення і час складання (попередні і наступні);

■          перюдичність складання калькулящй (змшні, декадні, міся-чні, квартальні, річні);

■          рівень охоплення витрат (галузеві, виробничі, внутрішнього-сподарські, технолопчні);

■          місце виникнення витрат (підприємство /організація/, цех,

■          хара'ктер виробництва (масові, індивідуальні, проміжні);

■          скїад ZJ, витрат („Li, неповні лісткові/);"

■          властивість калькуляційного об'єкта (загальні, параметричні,

" ^„"Ї^Г^Тм^Ц підходи д„ „асифіка-ційних ознак калькулящй. Це вказує на ПОСТІЙНИЙ пошук, наукові дослідження даних питань, що є відрадно, так як істина завжди

складання певних видів калькуляцій відповідно до типу госпо-дарств, мети і завдань, що стоять перед ними.

Зупинимось дещо детальніше на характеристиці вищезазначе-них видів калькуляцій.

Директивні (попередні) калькуляції складаються до початку виготовлення продукщї, виконання робіт чи надання послуг для обгрунтування і удосконалення нормативів витрат виробництва, ці„?встІ„овле„„яУ допустимих „еж%удов„х і 'матеріапьних м трат за статтями калькуляції у відповідності до конкретних умов і способ.в виготовлен ^прод/кцп, в„д,в робіт і п„слРуг, визічен-ня величини і складу витрат, які залежать і не залежать від діяль-ності структурного підрозділу тощо.

До них належать планові, проектні /кошторисні/, нормативні /стандартні/.

Планові калькуляції складають на основі планових норм ви-

робництво певної продукщї /виконання робіт чи надання послуг/

/організащї/, їх складу і структури. В основі складання планових калькуляцій лежать затверджені у встановленому порядку вироб-„„Лорми вжориста^ресурк У плвковшуьку/яц/діс-тає своє відображення завдання щодо зниження собівартості про-дукції.

Проектні /кошторисні/ калькуляції складають на основі кош-торисних норм витрат використання ресурсів, діючих цш і тари-фів, рівня оплати праці, які діють на момент формування кошто-рису. Залежно від мети вони складаються з усіх видів витрат або лише за їх окремими видами. Кошторисні калькулящї призначені для економічного обгрунтування нового будівництва, розширен-„я і реконструкшї д^чУ„хУ„ід„р„Смств, в„рУ„б„„цтв, мо^ерії виробничого устаткування та будівельної техніки, розробки но-в„Р технологічних „Ур„цесів. В„У„ дають можливість' ан'алізувати структуру витрат на виробництво, визначати прибуток і рентабе-

/забудовника/ з генеральним підрядником.

Нормативні /стандартні/ калькуляції складають на основі на-уково обірунтованих діючих виробничих „орм і „ормативів ви-

зв'язку з, зміною „орм ви^ат. Норматі кальк/ляції пр„з„ачеУ ні для визначання нормативної собівартості продукції, робіт і пона основі чинних норм. Вони служать основою для оперативного контролю ва вш^ннями фактичних витрат від устівлених нормативів і є діючим засобом управління процесом формування

Нормативні калькуляції у порівнянні з плановими, на перший погляд, досить подібні між собою, проте між ними є певні ВІД-мінності. Планова калькуляція відрізняється від нормативної тим, що вона складається за усередненими нормами за певний перюд (квартал, рік), а нормативна калькуляція — за чинними нормами за кожний окремо взятий період.

Наступні калькуляції складають після виготовлення про-дукщї, виконання робіт чи надання послуг. До останніх слід віднести звітні або, як їх ще називають, нормативно-звітні калькуляції.

Звітні калькуляції складаються на підставі даних бухгалтерсь-кого обліку про фактичні затрати на виробництво в розрізі каль-кулящйних статей витрат і характеризують величину окремих видів витрат на виробництво конкретної продукції. Звітні каль-кулящї застосовуюїься для контролю виконання планового за-вдання зі зниження собівартості продукції. Вони дають змогу оцшювати прогресивність діючих норм витрат ресурсів і ефекти-вність використання коштів шдприємства чи організащї, є необ-хідним джерелом інформації для планування і економічного ана-шзу собівартості.

До складу звітної калькуляції включаються як витрати проду-ктивного, таУк і „епр„дук4в„„г„ характеру /втратЛід б^ак^, втрати від простоїв тощо/. Такий порядок веде до зростання кон-

бухгалтерського контролю за раціональним використанням виро-бїшчихр'есурсв.

Калькуляції залежно еід періодичності складання у своїй ос-нові базуються на перюді часу, за який складаються. Перюдич-ність складання калькулящй залежить від характеру виробницт-

куляції складають після виконання усіх робіт із замовлення або

^^ZZ^tZZ^™'"півріччя'рік/ пор,вЗаріенем охоплення еитрат калькуляції поділяються на:

троенергії; продуктів харчування, автомобільних перевезень пев-

Внутрішньогосподарські калькуляції складаються на продук-цію окремих цехів основного, допоміжних чи підсобних вироб-ництв.

Технологічні калькуляції уособлюють в собі витрати на окремі дедалі, вузли, K„„cTp^„V_„ роб.д і хара|ерЮу^ рі-вень технологп на підприємстві чи в організацп. Вони служать „ідставою щодо „рийняїтя управлшсько'го р.шення стос„в„У„ д„-цільності виготовлення напівфабрикатів чи закупівлі їх у поста-чальників виконання окремЛ/дів робіт вла/ними силами або передачі їх спеціалізованим субпідрядним організаціям.

JЗЖSSr»,ЇЇS, П0ДШЯЮІЬСЯ на: ма"

окремого замовлення або групи виробів.

Проміжні калькуляції складаються на окремі етапи робіт по об'єктах з тривалим циклом виробництва. Значного поширення вони набули у будівництві. Прикладом етапів робіт тут можуть

дукції, розрізняють калькуляції повної й неповної /часткової/ соКалькуляція неповної /часткової/ собівартості відображає лише частку витрат, пов'язаних з виготовленням продукції. Цими витратами є так звані змінні витрати, розмір яких залежить від обсяпв виробництва. Такі калькулящї значно поширені за рубе-жем і дістали назву калькуляцій «обмеженої собівартості». 06-меження соб.варто'т, „родукшї лише змшними вияратами даЄ змогу спростити нормування, планування, облік і контроль, оскі-льк/йдеігься про „рРя„Уі витрати. ^даному раз, соб.вар^сть стае більш наочною, а окремі витрати — краще контрольованими.

3 уведенням „ац,Ро„аль„„х стандар^в бухгаїтерського обліку

дівництва тощо/. Во„„ відображ'ають собівар'тістд. певного виду продукції в цілому по підприємству (організації) і складаються з метою визначення відпускної цши на кожен вид виштовленої продукції, наданих послуг.

жавГГвГГоТи^^

бригади, цеху, дільниці та інших внутрішньогосподарських госп-

Калькуляції за центрами витрат доповнюють і деталізують за-гальні ,Ікуляцй і відобража£ть ту частину соб.вартост,, яка формується у конкретному підрозділі підприємства чи організа-їіїРХУарактерУ„ою о'обливГстю I е те, що в'сі витрати туЛціню-ються лише за планово-обліковими цінами /єдиними для плану-вання і обшку/. Виходячи з фактичного кількісного обсягу витрат, вказаної їх оцінки, реального виходу продукції, розрахо-вують п собівартість з кожного шдрозділу - бригади, цеху, ді-

ЬТвказаних калькулящях не можуть бути відображенні дані

від зниження собівартості, розрахунку матеріального стимулю-вання за економію коштів, визначення доходу підрозділу.

Параметричні калькуляції складаються з метою отримання

них властивостей виділяється основний техніко-економічний па-раметр, який найповніше і найбільш точно характеризує спожив-

нокімнатна квартира цегляного будинку і великопанельного, од-

ному паливі чи на газі.

Така інформація істотно розширює можливість використання

для порівняльного аналізу насшдків господарської діяльності од-норідних підприємств і організацій.