Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ — ОСНОВД УПРДВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАТРАТАМИ<span lang=UK> 3.1.Поняттякалькулювання, його роль і значення в системі управління : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ — ОСНОВД УПРДВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАТРАТАМИ 3.1.Поняттякалькулювання, його роль і значення в системі управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Термін «калькулювання» походить від латинського слова « calculate « - обчислення, яке стали вживати як у лексиконі, так і на практищ ще у XIX стоштті. Калькулящя використовувалась у той час для позначення розрахунку собівартості.

Калькулювання— це термш, який нині практично завжди вживається поряд з виробничими затратами, бухгалтерським об-ліком затрат на виробництво (управлінським обліком).

В економічній літературі досить часто калькулювання ото-тожнюється з калькуляцією, тобто вживається як слово — си-

лення) чи збут тієї чи шшої продукщї (робіт або послуг). Здебі-льшого цей документ має вигляд спеціальної таблиці, що має на-зву калькуляційного листа.

Поняття «калькуляція» є невід’ємною складовою частиною

„ичих в4ат, пов’Уяза„У„х з виГовленням ^ду/ції /уссГ ,„ окремих її видів/, виконанням робіт або наданням послуг. Голо-

даноїпослуги.

Калькулювання собівартості продукції є об'єктивно необхід-ним процесом виробництва.

Тривалий час калькуляційні розрахунки мали лише одну ме-

тили інформації, необхідної для виконання багатьох управлінсь-ких завдань.

Сучасні системи калькулювання більш збалансовані. Інфор-мація, яка міститься в них, не тільки дозволяє виконувати тради-ційнізавдання,айдопомагаєпри:

•          визначенні доцільності подальшого випуску продукції;

•          встановленні оптимальної ціни на продукцію;

Значення каль/улюва/кя^а умов дії ри/кових вшшсин вкрай важливе. Зіставлення фактичної й планової /нормативної/ собіва-

ження собівартості та підвищення рентабельності окремих виро-бництв.

Своєчасне калькулювання лежить в основі оцінки виконання прийнятого підприємством або його підрозділом плану. Воно не-обхідне для аналізу причин відхилень від планових завдань за

чно/ефекшвност, впр„вадже„Р„я „ової технїї, вУ„б„ру сучасних технологічних процесів, проведення заходів по підвищенню яко-сті продукції, перевірки проектів будівництва і реконструкції

^арешт™ калькулювання є основою трансфертного цшоутво-

стійно виход'ити „а зовнішїіх /окуі. У цьому разі в,д „рави-льного формування трансфертної ціни залежатиме загальний фінансовий стан організащї. Якщо ж продукщя шдрозділу повніс-тю споживається всередині шдприємства, трансфертна цша є лише обліковою категорією, необхідною для забезпечення госпо-дарських зв'язків між внутрішніми підрозділами підприємства, але при цьому вона не впливає на кінцеві результати організації.

КІкулювання соб.вартост, сприяе „"осиленню ко'нтролю за дотриманням норм витрат матеріальних, трудових і фінансових ресуРрсів, виявлекню „еР„родуктРв„„х і екоімічно „їдоцільних витрат, зростанню нагромаджень для подальшого зміцнення тех-нічної оснащеності шдприємств і організащй та збільшення обся-

z^=^^r--^-! —р-

Таким чином, калькулювання собівартості є одним з основних елементів системи управління не тільки собівартістю продукції, але й виробництвом в цілому.