Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Формування витратза місцями виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.5. Формування витратза місцями виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

3 метою ефективного управління витратами надзвичайно важ-ливого значення в сьогоднішніх умовах господарювання набуває інформація про витрати не в цілому по підприємству чи організа-

ва„М pecypcil тобто т'ам, де „.дУаеться ви'робничий процес або його обслуговування. У зв'язку з цим з'явилися такі об'єкти

^.^„іїїпгЗГст,™0"" ВИНИКНЄШИ 3аТРаТ' ЦЄНГРИ Місцем виникнення затрат називається місце, де вони фак-тично утворились.

До місць вшшкнення затрат відносять сіруктурні підрозділи

Xx"a»t пГ„у=и; 2К£ вя^=цГзюм^Г:

трат на виробництво за елементами затрат і статтями калькулящї.

Стовно процесу виробництва місця виникнення затрат можна класиф.куват'и „аіро'бнич, і обслуговую,,. Д„ .upoLuux „a-лежать цехи, дільниці, бригади, а до обслуговуючих — відділи і служби управлшкя, склад'и і лаборахорп то'що.

Облік затрат за місцями виникнення ввели у 20-х роках XX ст. з метою підвищення точності калькулювання. Вихідним спонукаль-ним моментом групування затрат за місцями виникнення була не-можливість їх первинного групування за видами продукції. Цех чи шший шдрозділ чітко виділявся як місце виникнення затрат, що по-легшувало їх локалізацію і дозволяло наблизити непрямі затрати,

за6езпечУе„М д„сТ„вір„„го Укаль^улЮ»а„„я, приеднався xaZ і контроль за обґрунтованістю і рацюнальністю витрачання ресур-сів, тобто контроль затрат у МІСЦЯХ їх виникнення.

3 часом облік затрат за місцями виникнення все більше відо-соблювався від калькулювання, чому сприяла тенденція до укру-пнення структурних підрозділів.

Сшд зазначити, що проблеми групування затрат за місцями їх виникнення ще належним чином не досліджені. На виробничих підприємствах місце виникнення затрат — це сфера відповідаль-

SSJS яГ Syaryr„Z в^ГицлЖ ^Гвл™

турн, „\дрозділ„, як цехи, самостійн, дільниці, майсіерні.

При більшій деталізації це може стосуватися діяльності бри-гад, окремих служб, бюро, лабораторій- за необхідності і по можливості виділення затрат, пов'язаних з обсягом виконуваних ними робіт або безпосередньо залежних від їх діяльності.

відальність зя їх величину зя конкретними виконавіями і керів-никами.

Обшку за місцями виникнення затрат надається особливо ва-жливе значення, так як впливати на собівартість і рівень економі-чності виробництва можливо лише на даному етапі. На етапі

тя «центр затрат», «оперативний центр затрат», під яким ро-зуміють первинну ланку обліку затрат для контролю їх у під-

Можливі центри обліку виробничих затрат наведено на рис. 2.2 [34].

 

Деталь

Частина виробу

Виріб

Група виробів

Замовлення

Операція

Фаза

Стадія

Процес

Переділ

Виробництво

Виробництво запасних частин

Суднобудування — Верстатобудування —

Виробництво інструментів

Ремонт автомобідів —

Виробництво віконного скла

Виробництво синтетичного каучуку

Добування вугілля

Виробництво сталі

Нафтопереробка

 

Рис. 2.2. Класифікація центрів обліку виробничих затрат за видами

За своєю природою кожне робоче місце — це центр затрат. Проте в обліку до такої деталізації, як правило, не вдаються. Центри затрат — це первинні виробничі і обслуговуючі оди-

трат, посилення контролю і шдвищення точності калькулювання. Центр затрат може збагатися з організаційною одиницею (це-хомЦв1ДРД1ленРкям, Д1льницеЮ) або б'ухи шдроздшом, Щ0 вхцііь до складу щєї одинищ. Основою видшення центрів затрат є сш-льність устаткування, що використовується, виконуваних опера-

Групування витрат за центрами затрат пов'язане з додаткови-ми обшково-вирахувальними роботами. Тому дощльність їх вве-дення необхідно оцінити з точки зору корисності додаткової ін-формащї щодо затрат виробництва.

Центри затрат, як і місця виникнення затрат класифікують за відношенням до процесу виробництва на виробничі, обслугову-

До еиробничих належать виробництва (виробничі комплекси), цехи, дільнищ, бригади.

До обслугоеуючих належать відділи (служби) управління та обслуговування виробництва.

До умоенюс належать статті собівартості, субстатті з комплек-снихвитрат,економічніелементи.

Ступінь деталізації центрів затрат залежить від трудомісткості

мації. Номенклатура центрів затрат повинна передбачати єдину систему їх кодуваї, я, Щ„ Рдае моїкливість сортуіш. і гру^ва„У ня даних про затрати по будь-яких закодованих ознаках у різних комбшащях.

Групування затрат за центрами, по суті, являє складову части-

хетікаяг- ■його ^ —у—з

ткові точки контролю затрат у підрозділі, а головне — забезпечи-т„ б.льш точний розпР„д,лУ „епрямих' витрат за об'осгами калькулювання. Особливо посилюється необхідність виділення

віднесення витрат з утримання і експлуатації виробничого устат-кування і загал'ьновиробничих витра/на кальку'ляційн, о&ии. Зростає потреба у групуванні їх за групами устаткування, окре-„Р„„„ к„м„лРекса„У„, тУо центрами за^рат-

У широкому розумінні слова, центри витрат являють собою

центрів витрат відносятв бригади, дільниці, відділи апарату

апарат підприємства чи організації, бюро економічного аналізу, конструкторське бюро тощо.

Кшькість центрів витрат залежить від галузевих особливостей, технолопї виробництва, організащї пращ, структури управлшня, рівня техніки тощо. Виділення центрів витрат і збір інформації залежить від прагматичних щлей і визначається потребами апа-рату управління.

в.дпов.дУьност,,,. Сф'ормулював' „ринцип „бліку витрат і

центрами відповідальності на початку 70-х років минулого сто-ліття російський вчений В. Б. Івашкевич.

S= SSb&SZl Р=аіГв=Г р^

сів підпришства (головний механік відповідае за основні засоби,

танняматер.алівтощо)/

Разом з тим бувають випадки, коли відповідальність поклада-ється на одну посадову особу, а об’єктом контролю виступає де-кілька центрів витрат. Наприклад, начальник цеху відповідає за формування собівартості по всіх дшьницях, які входять у склад

ЦЄУ'сучасному трактуванні центр відповідальності - це стру-

приймає управлшські рішення в межах своїх повноважень і від-повідає за результати роботи цього шдрозділу, тобто це місце, де виникають правові відносини між учасниками господарських процесів.

Слід мати на увазі, що місця виникнення і центри затрат мо-жуть повністю збігатися (цех, дільниця, бригада), але в цей же час цех, що складається з декількох дільниць, будучи центром відповідальності, охоплює декілька місць виникнення затрат.

Фуньсщональні відділи і служби управлшня відповідають за рівень затрат, які виникають не лише в цих шдрозділах. їх відпо-відальність поширюється на багато ланок виробництва.

Обсяг споживання виробничих ресурсів у місцях виникнення затрат залежить не лише від зусиль виробничих колективів -куди більше вш зумовлений роботою технічних і постачальниць-ких служб підприємства. У зв'язку з цим зона їх відповідальності значно ширша від місць виникнення затрат — відповідних відді-лів як структурних підрозділів. Такий центр відповідальності вбирас в сГбе дУеРкілька в„Рроб„„ч„х місць B„„„L„„H затрат.

Центри відповідальності стосовно процесу виробництва поді-ляюхь на основш і функщональш, а схосовно внухрішньогоспо-дарського механізму — на госпрозрахункові і аналітичні.

Основні центри відповідальності забезпечують контроль за-трат у місцях їх виникнення: виробничий комплекс відповідає за затрати цехів, що входять до нього, цех - за затрати дшьниць,

виробничих шдрозділах; відділ головного енергетика, який від-повідає за затрати на тепло- і електроенерпю, воду, стиснуте по-вітря по підприємству в цілому, та інші функціональні відділи,

Госпрозрахункоеі центри еідпоеідальності, як правило, збі-гаються з місцями виникнення затрат, їм належить контроль в момент виникнення витрат.

Аналітичні центри еідпоеідальності не пов’язані з систе-мою внутрішніх госпрозрахункових відносин, вони створюють системи контролю за окремими витратами.

Головна суть створення центрів відповідальності - більш чі-

місць їх виникнення. Суть цього процесу полягає у зіставленні досягнутих результатів I запла„ова„Р„м„ (або з норм'ами), аналізі причин відхилень, встановленні відповідальних за ці відхилення та прийнятті необхідних коригуючих заходів.

Дуже важливо з метою забезпечення регульованості рівня за-траГпла^вати і „бліковувати по цежру'ліе т, затра/и, „а які може мати значний вплив керівник цього центру відповідальності. Часто відповідальність за певну статтю витрат може бути поділе-на. Наприклад, вартість матеріалів може змшюватися не лише за-лежно від кількості використаних матеріалів (відповідальність не-

хилення, так як особа, яка не володіє повноваженнями контролю витрат, не може нести відповідальності за їх рівень.

Розрізняють два види центрів відповідальності, а саме:

1)         центр відповідальності за затратами;

2)         центр відповідальності за фшансовими результатами. Основними центрами відповідальності можуть бути: пращв-

ник, бригадир (майстер), начальник цеху (дільнищ), начальник (завідувач) служби, головний механік, головний шженер та ш., адмшістращя підприємства в щлому.

Разом з тим розрізняють такі принципи виділення центрів від-повідальності на підприємстві:

—SSSSSf

—        відповідності організаційній структурі;

—а Z^oZ^^Z. ВИД1ЛЯЮХЬ хаК1 ценхри В1дпо-відальності

—        обслуговуючі;

Обслуговуючі центри відповідально(ті надають послуги ін-

Матершльш центри відповідальності служать для заготівлі і забезпечення підприємства чи організащї матеріальними ресур-сами (відділ матеріально-технічного постачання).

Виробничі центри відповідальності — підрозділи основного, допоміжного і шдсобного виробництв.

Управлінські центри відповідальності — заводоуправління, бухгалгерія, віддш кадрів.

Збутові центри відповідальності — займаються реалізацією

np^S=^s ,с„УС два _ п„дшу „

центри відповідальності:

1. У рамках одного центру відповідальності поєднані декілька

ма2кетингом, рекламою, збутом продукції тощо).

\ Один фужціоналін/й „апр'ямо'к шяльно'сті „оділяють „а декілька центрів відповідальності (наприклад, підприємство має дсиль» складк розміщених у р^их ч'астинах міста).

Вибір способу поділу підприємства на центри відповідальнос-ті визначається специфікою конкретної ситуащї. При цьому не-обхідно враховувати наступні вимоги:

—        у кожному центрі затрат повинні бути показники для вимі-рювання обсягу діяльності і база розподілу затрат;

—        у кожному центрі повинен бути відповідальний;

—        ступшь деталізащї має бути достатнім для аналізу;

—        на центри затрат бажано відносити тільки прямі затрати;

оскільки поділ підприємства на центри відповідальності значно впливає на мотивацію керівників існуючих підрозділів (центрів), необхідно враховувати сощально-психологічні факФормування вихрах за центрами вихрах і сферами в1Дпов1Да-льносхі до цього часу ще не знаишло належного засхосування на підприємсхвах України, хоча його необхіднісхь дикхуєхься хією обставиною, що в умовах ринкового середовища слід махи деха-льну шформацію про формування собівархосхі ха шляхи її зни-ження з метою обмеженІя витрат на вирїбництво, що призведе до мінімізації ціни продажу.

Поділ шдприемсхва на ценхри відшвідальності і класифжащя захрах є фундаменхом для схворення на шдприємсхві сисхеми управлінсїкого обшк. , яка є важливим елементом всієї системи

Організащя обшку, планування і контролю за місцями виник-

госпрозрахункових відносинах.

Внаслідок цього у практичній діяльності сучасних підпри-ємств і організащй видшяють ще й центри прибутку, центри рен-табельності, центри виручки, центри інвестицій тощо.

кого об'єднання, яке може складатись із декількох центрів затрат. Центр рентабельності - різновид центрів відпошдальносгі, в яких дохід є грошовим виразом виготовленої продукції; витра-ти - грошовий вираз використаних ресурсів, а прибуток - різ-ниця між доходом та вит,атами.

^Жиж^^.

^Гр^^

-Т^^^^            ефе™.

я^^^?^= Г=х^==™ S, визначати обсяг виробництва у вартісних показниках. Досить ви-значити власні витрати кожного шдрозділу і порівняти їх на тон-ну продукції, випущеної підприємством.

Недоцільно формувати цен^ри рентабельності, коли центри від-повідальності надають послуга іншим центрам без вказаної ціни поречки між управлінцями різних центрів. Трансфертні ціни можуть

центрами витрат, відповідальності та рентабельності є чіткий розподіл витрат на залежні від ф,нкцій того чи іншого центру, постійн, та їїінш, прямі витратї.від величини яких „айб.лГе залежить прибутковість кожного виробу; калькуляці; собівартос-

виторг, але не за затрати, наприклад, відділ збуту, який відпові-дає не за всю собіварїість продукщї,а лише за витрати, пов'язані

' 3Ц^ТрТнвДеУстицій - це структурний шдрозділ шдприємства, керівник якого відповідає лише за використання наявних інвес-тищйних ресурсів (кашталовкладень) та отримання необхідного прибутку від інвестиційної діяльності.