Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Структура виробничих затрат підприємств і організацій : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.4. Структура виробничих затрат підприємств і організацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Велику роль у плануванні, обшку і калькулюванні собівартос-ті, а також, як показала практика, в ціноутворенні відіграє струк-

/РПід° стр'уктурою собівартості розуміють сшввідношення різ-них елементів або статей затрат в загальній сумі затрат на вироб-ництво і реалізацію продукції.

Структура собівартості може визначатися на основі класифі-кації затрат за економічно однорідними елементами і статтями

^Шелем'ентна структура собівартості продукщї відрізняється за галузями промисловості. Ці відмінності визначають характер промислового виробництва зшіежно від переважання питомої ва-ги того чи іншого виду затрат. У зв'язку з цим можна виділити

головним чином, галузі легкої і харчової промисловості.

бівартості їх продукції велику питому вагу посідають затрати на

Фондомісткі - це галузі з великою часткою затрат на амор-тизацію. В цю групу входять нафтодобувна і газова промисло-вість, а також гідроенергетика.

Віднесення тієї чи іншої галузі до однієї з названих груп до-зволяє встановити резерви і джерела, за рахунок яких можна за-

Слід відмітити, що розглянутий поділ галузей промисловості за харакгером виробниїтва е вГдносним і динам.чни'м, „сальки з розвитком техніки і технології змінюється співвідношення мате-ріальних і трудових затрат, і трудомісткі галузі стають матеріа-

Л°Т^7шрикшГу^яов^промисловості у 80-і pp. XX сто-ліття понад 80 % припадало на сировину, а зараз - менше 50 %. На жаль, останнім часом практично неможливо отримати шфор-мацію щодо структури собівартості продукції за галузями, як і в цілому за затратами.

Структура собівартості за статтями калькулящї дозволяє оцшити питому вагу різних статей затрат в собівартості продукції. Структуpa собівартості може змшюватися шд впливом ряду факторів, що випливають з умов роботи окремих галузей і шдприємств.

На структуру собівартості продукції суттєво впливає розмі-щення шдприємств стосївно джерел сировини і палива. Чим далі підприємство знаходиться від паливно-сировинної бази, тим бі-

z:z^z^^^z^^тим вища питома вня~~

цш на продРукЩю сировиннихР галузей і продукцпо па'ливно-енергетичного комплексу призводихь до зростання пихомої ваги затрат на сировину, матеріали, паливо і енерпю у споживчих га-лузях. У той же час зростання відпускних цін на машини і облад-нання збільшує частку амортизації в галузях, що використовують техніку.

У даний час зміни в структурі собівартості відбуваються в на-прямку зниження питомої ваги прямих затрат (заробітна плата основних виробничих робітників і основні матеріали на техноло-гічні потреби). Але значно зросла питома вага затрат на управ-ління і реалізацію продукції. Як наслідок, необхідно відмовляти-