Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Класифікація затрат на виробництво : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.3. Класифікація затрат на виробництво


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

„а вР„робУ„„цтРво. Будь-яка класифікашя будуєгься за'визначеніи критеріями. У даний час нараховується близько двох десятків групувань затрат за різними класифікащйними ознаками. Уза-гальнення цих заірат подано у табл. 2.1.

вГ^гд^;™™1'від тр™ перюду! кількості

Таблиця 2.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

 

Ознака класифікації   Види затрат

12

За кількістю випущеної продукції    Загальні, витрати на одиницю продукції

За ступенем однорідності    Прості (одноелементні), комплексні

За способом включення у собівартість продукції Прямі, непрямі

За періодичністю виникнення (календар-ними періодами)       Поточні, одноразові, періодичні

За місцем виникнення         Цехові, дільничні, бригадні, службові тощо

За обсягом виробництва     Постійні (умовно-постійні), змінні

За економічним змістом       Витрати предметів праці, засобів праці, само'і праці

За видами виробництва      Витрати основного виробництва, допо-міжних, підсобних та обслуговуючих ви-робництв і господарств

За відношенням до технологічного про-цесу        Основні, накладні

За видами діяльності            Витрати основної діяльності (операцій-но'і), фінансової діяльності, інвестиційної

Згідно з роллю у процесі виробництва      Виробничі, невиробничі

За фазами кругообігу засобів           Постачально-заготівельні, виробничі, збутові

За ступенем готовності продукції (від-ношенням до кінцевого продукту)        ї=;»-~г™' -**-*■

За охопленням плануванням          Планові, позапланові

За охопленням нормуванням          Нормовані, ненормовані

За доцільністю          Продуктивні, непродуктивні

Залежно від об'єкта управління      У місцях виникнення, в центрах затрат, у центрахвідповідальності

Залежно від діяльності підприємства         Залежні, незалежні

За економічними елементами         Матеріальні затрати, витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи, амортизація,іншіопераційні витрати

За калькуляційними статтями         Залежно від галузі національної еконо-міки

Витрати на одиницю продукції обчислюються як середні за певний перюд, якщо продукщя виготовляється постійно або сері-ями. В одиничному виробництві витрати на виріб формуються як шдивідуальні.

Елементні (одноелементні) витрати однорідні за складом, мають єдиний економічний зміст і є первинними. До них нале-жать матеріа