Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Склад і характеристика витрат : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Склад і характеристика витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

У відповідності із Положенням (стандартом) бухгалтерського обшку 3 «Звіт про фінансові результати» витрати шдприємств і організацій поділяють на витрати звичайної і надзвичайної діяль-

Витрати звичайної діяльності, у свою чергу, поділяють на витрати операщйної, фшансової та швестищйної діяльності.

• Витрати операційної діяльності включають витрати ос-новної діяльності та шшої операщйної —іяльності.

■ Витрати основної (іяльності це витрати на виготовВитрати операційної діяльності підрядних будівельно-мон-

б) витрати, які можуть бути віднесені до діяльності за контра-

договору шдряду будівельних машин, механізмів та шших не-

°ХрГ!^^          за „ еконо-

мічними елементами: > матеріальні затрати;

здійснення неосновної діяльності. Вони складаються з витрат, які не включаються у виробничу собівартість. До останніх належать такі операщйні витрати, що відносяться безпосередньо на змен-шення фінансових результатів у період їх виникнення.

'Вшщштн фінансоеої діяльності це витрати шдпри-ємств і організацій, які не зв'язані безпосередньо з виробничою діяльністю і здійснюються з метою отримання додаткового дохо-ду. До них належать витрати, пов'язані з придбанням цінних па-перів, з надією на отримання по них дивідендів тощо.

V Витрати інеестиційної діяльності це витрати, які пов'язані із здійсненням вкладень грошових коштів на тривалий чи нетривалий період часу або на здійснення капітальних вкла-день. У зв'язку з цим розрізняють довгострокові фшансові інвес-тищї, поточні фінансові швестищї та каштальні швестищї.

Довгострокові фінансові інвестиції відображають узагаль-нення шформащї про наявність та рух вкладень у цшні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, ста-тутний капітал шших шдприємств, створених на території країни та за кордоном тощо.

Поточні фінансові інвестиції покликані відображати наяв-ність та рух поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Капітальн. інвУЄСТИУцп відображають вит'рат'и „а придбання

або створення матеріальних і нематеріальних необоротних ак-

Витрати надзвичайної діяльності   це витрати, які

пов'язані з подіями або операщями, які відрізняються від звичай-ної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторю-ватимуться перюдично або в кожному звітномуперюді.

До витрат надзвичайної діяльності або втрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та шк-відащєю таких насшдків (відшкодування, сплата стороннім орга-нізащям, зарплата пращвників, зайнятих на відновлювальних ро-ботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

До надзвичайних витрат відносяться втрати від стихійного лиха (повінь, землетрус, град, ураган тощо), втрати від техноген-них катастроф і аварій, втрати від шших надзвичайних подій.

Підсумовуючи вищезазначене, можна узагальнити витрати, які

4.         Фінансові витрати (відсотки за кредит + інші фінансові ви-

5.         Втрати від участі в капіталі.

Втрати від участі в капіталі складаються з:

>          втрат від інвестицій в асоційовані підприємства;

>          втрат від спільної діяльності;

>          втрат від швестищй в дочірні шдприємства. До складу інших витрат включаються:

5 сойва&сіь реал.о'ваних фшансових швесхицш;

>          виплати страхових сумта страхових відшкодувань;

>          перестрахування.

Необхідно зазначити, що у складі загальновиробничих, адмі-ністративних та витрат на збут є як продуктивні, так і непродук-тивні витрати.

J-.r^zzzsz*ІИВН0ГО характеру піде мова у Р№

До продуктивних витрат будівельного виробництва нале-

а) загальновиробничі:

1.         Заробітна плата (основна і додаткова) лінійного персоналу (схарших виконавщв роб.х, начальник* ддльниць), вик'онавц^ робіт, начальників допоміжних цехів, майстрів, механіків будіве-льних дільниць, крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обслуговуючого персоналу.

2.         Обов'язкові нарахування на заробітну плату працівників, зазначенихупунктіі.

3.         Витрати на службові відрядження працівників, зазначених

інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт і робіт в інших виробничих струк-турних підрозділах.

6.         Витрати на утримання приміщень, що надаються безкошто-вно підприємствам громадського харчування для обслуговування „раців„„РИв будівельР„„х дільниць тРа Гнших структурн'их пшроз-ділів або використовуються ними самостійно на зазначені цілі,

7.         Витрати на обладнання та утримання загороджень для ма-шин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізащї та шших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку

Тзабезпечення пращвників спещальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та лікувальноном9. законодавством порядку.

строїв, що застосовуються шд час виконання будівельно-монтажних, ручних лебідок, домкратів тощо; бунке,ів для бетонів

шл);агба А сГнальних щогшв, прожекгор.в т„Щ„.

10. Знос та витрати на ремонт інших необоротних матеріаль-них активів, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних ф,ндів.

робів і майстрів; складські приміщення та навіси на об’єкті будівництва; помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки,

дівель та споруд.

12. Вихрахи на геодезичш робохи, що здшснююхься шд час виконання будівельно-монхажних робіх, включаючи: оплаху праприладів.

13.       Витрати на упорядкування та утримання будівельних

майданчикі'в: оплата Ущ& роб.тників, X. „а уп„Р,дкува„„і

та утриманні будівельних майданчиків, витрати на придбання та

оч„УЩРен„Я (з ви'везенкям см.ття) терит,орй %тшип?ва, влашту-

вання доріжок, містків та інші роботи, пов’язані з упорядкуван-

„ям тер„Р„р1ї будівельних май/анчшав, витрати в.5^,»^-

ням території будівництва.

14.       Витрати „а „еребазування лінійних шдрозділів будівоп-

„их машин та меха„,з„Рв, врахованих у варт'ост, машиноімін).

15.       Платежі з обов’язкового страхування майна структурних „ідроздшв будівельної орпившЛ UHBMb„oi- в.дпов^альїості, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві BW,OBU,„„P видів пр„дуРкц1ї1(р„біт), безпосе’едньо „аРр„б„тах з підвищеною небезпекою для життя та здоровя, передбачених за-конодавством.

16.       Платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організащй з очи17.ення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо.

мїського пасажирського тра„сп„рт£, „рганізован, відповГднГдо

угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вар-ї1СТь, с'плачену праціика JH шдприемсх'ва за дпочигі харифам'и на в1Дпов1Дний вид хранспорху або віднесену за рахунок прибух-ку, що залишаєхься в розпорядженні шдприємсхва); пращвників будівельної організації — інвалідів 1 і 2 груп до місця робохи ха у зворотному напрямку незалежно від наявності маршрутів паса-

з виконанЕям ройх вахховим меходом, включакХ хранспорхш вихрахи на перевезення працівників від місця знаходження будівельної організащї або пункту збору до місця роботи і у зворот-

ГцГрХГ™^^^^

плуатащю та утримання вахтового селища, некомпенсовані пла-

тою працівників за користування житлом і комунальні послуги;

20. Втрати від простоїв не з вини стихійних лих за відсутнос-ті винних осіб.

б) адміністративні:

1. Витрати на основну і додаткову заробітну плату, вклю-чаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат відпові-дно до штатного розпису та встановлених будівельною органі-зацією систем „„"лати п'раш: прашвниав а'парату управ'лшня (керівників, спеціалістів, службовців); робітників, які здійс-

пункті 1 цього переліку. У3. Витрати „Ра „аУтеріаль„„-тех„„„е забезпечення апарату управління будівельної організації:

3.1. Витрати на придбання канцелярських товарів і приладів, бланків обліку, звітності;

буд^^

управлшня в межах 10 % Тх балансової вартості на початок року;

3.3.      Амортизащйні відрахування по основних засобах, при-значених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів);

3.4.      Знос і ремонт інших необоротних матеріальних активів,

радіо, Щ„ вР„к„р„с Дються для здз/снення управлшня і „epeV вають на балансі будівельної організації, оплата послуг зв'язку,

обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних 4. Витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів

включаючи витрати на обчислювальні, друкарські, розмножува-

них робіт, зберіганням та реалізацією будівельної продукції, включаючи п„сРлУ™ щодо зм,„и структур/управління Рпр„Уват„: зованої будівельної організації, а також аудиторських перевірок;

8. oJaxa вартост, ліцензш'та шших'державних дозв'ол^ для провадження господарської діяльності будівельної організації; оплата перед6а,е„оГОР3ак„„ода.сТв„м зб/ру за реЄсТраРцію <W вельної оргашзащї в органах державної виконавчої влади;

вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, надання поштово-ТЄ1ЙН^Гу™„Тд^овГ

.витрати на проведення ремонтів в межах 10 % балансової вартості груп основних засобів на початок року; Р. 50 ZVocxi „ального для „отреб авт'отранспорту;

•          витрати на технічний огляд і технічне обслуговування;

•          знос по легковому автотранспорту.

12. Одноразова допомога, що виплачується працівникам згід-но з чинним законодавством шд час переведення, прийому і на-правлення на роботу в іншу місцевість;

13. Відрахування структурних підроздшв на утримання апа-V*14.Z7Z,!T*~%:^;o4oi с„л„, . саме: оплата

стам, які закінчили вищі та середні спеціальні заклади освіти, a також вартість їх проїзду до місця роботи;

15.       Витрати, пов’язані з тдштовкою (навчанням) та перешд-готовкою кадрів, які відносяться до валових витрат;

16.       Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, а також полшшення умов пращ; обладнання кабінетів з техніки безпеки; витрати на організацію доп17відей і лекцій з техніки безпеки;

.^z^zzr0^^ та сторожової—адмші-

адЖа5Ж^ Р06™, - ПЄРЄбУВаЮТЬ У ^1

Та ^ж^Г^^

. придбання, уїримання та знос протипожежного швентаря та

18.       Витрати некапітального характеру, пов’язані з забезпечен-

ням якості будівництва:

. витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організащї та п структурних шдроздішв, включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію та витрати „а „роведі „оточного рем^ту „риміщені устатку-вання та інвентаря лабораторій; вартість витрачених або зруйно-

. ви'трати „а „роведенні експер/изи і консультацій, ;ов’я-

19.       Витрати некапітального характеру, пов’язані з удоскона-

ленням технолопї та організащї будівельного виробництва, нор-

мативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми ор-

гашзаціямЛ розроблення щхкггі. Ln роб.ї, креслен'ь

конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, розшиUJ-==55? ї£— ^д SE;до складу будіве-

"21ПЕЕ^^Ї^сооруд.™ ха розбиранкя _вих (хихульниГ) бУуД1вель і споруРдУ в1Д їх кошТРорисної вархосх, у раз, коли кошти на щ щш передбачені в ’оговірній цші;

22.       Податки, збори та інші обовязкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указа-ми Президента України та декретами Кабшету Мшістрів Украї-ни, які пов’язані із загальногосподарськими витратами;

23.       Витрати на перебазування будівельних та монтажних ор-ганізащй;

24.       Інші загальногосподарські витрати.

в) витрати на збут:

1. Витрати на шдготовку об’єктів будівництва до здачі:

•          витрати на оплату пращ чергових слюсарів-сантехніків, ключниць, а також ’обітників, які прибирають сміття, миють шдлогу, вікна та обовязкові нарахування на неї;

•          вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використо-вуються під час прибирання об’єктів перед здачею;

•          витрати на опалення та освітлення в період здачі об’єктів.

рантів, каталогів, брошур, плакатів тощо) і рекламу в засобах ма-

4. Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової пр5.ущії на складах готової ;родукції;

трати „а рекламу та досшдже'кня ринку (маркетиш);

7. Витрати на передпродажну підготовку продукції і товарів;

9.         Витрати на утримання основних засобів, інших матеріаль-

„их „ео6оРрот„„х а^вів, „ов'язаних з, збутом „родукшї, товарів,

робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ре-

10.       Витрати на утримання легкового автотранспорту, який

використовується пращвниками відділу збуту будовельноі органі-

Т витрати на оплату пращ водіїв і обов'язкові нарахування на неї;

•          витрати на проведення ремонтів в межах 10 % балансової

вартості груп основних засобів на початок року;

. 50 % вартості пального для потреб легкового автотранспорту;

•          витрати на технічний огляд і технічне обслуговування;

І^В^^^^^^^вашу і страхування го-тової продуРкци (ховРарів), Унспор™ W^ ТГшШ1 по-слуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відпові-

12. Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт,

П0Вищенаведені продуктивні витрати мають місце в діяльності

більш поширеними статтями затрат адміністративного характеру

Та В(п^елж адмшіс^ативних витрат та витрат на збут у промис-ловості наводиться у табл. 2.3).