Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ, IX КЛАСИФІКАЦІЯ IСТРУКТУРА 2.1. Поняття (визнання) витрат : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ, IX КЛАСИФІКАЦІЯ IСТРУКТУРА 2.1. Поняття (визнання) витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Витрати — це поняття, яке характерне для діяльності будь-якого пР1Дприемсхва чи орг'ашзацп'юридичної чи ф.зичної оіби. Проте стосовно виробничої діяльності їх суть 1 3M1CT 1CTOTHO ВІД-різняються від невиробничого споживання. Об'єктом нашого ви-вчення є витрати виробництва.

практичної діяльності, і закономірності сучасної дійсності, і логі-ка шзнання показують, що спочатку мають місце витрати, а потім результати, пов'язані з цими витратами [37].

ків шдприємства. Для відтворення процесу виробництва необхід-но відновити обов'язкові елементи процесу праці. Затрачені за-соби виробництва відновлюються за рахунок знов створеного „родукту" в „атурі. Жива праця „е відно^еться, а витрач^ься заново у новому циклі виробництва. Із знов створеного продукту видшяють кошти на відновлення робочої силиДкі і складають необхідний елемент натурально-речових витрат виробництва.

ється загальною сумою уречевленої в товарі праці. Різниця між щєю сумою та витратами виробництва складає додану вартість (т). Таким чином, загальна формула дійсних витрат виробництва наступнаіс + v + ш.

Вартість продукту поділяється на перенесену вартість (с) та знов створену вартість (v + т), яка, у свою чергу, сїладається з

вартості необхідного (v) та додаткового продукту (т). Знов ство-рена вартість складає чисту продукцію, що поділяється на фонд заробітної плати та прибуток.

В економічній літературі витрати трактуються по-різному. Слід зазначити, що вЛачІшя в'итрат, хоч* в.др.зняюз-ься оі не від одного, мають спільну основу (базу), суть якої зводить-ся до використання ресурсів: трудових, матеріальних, фінан-сових.

зеітного періоду визнаються або зменшення активів, або збіль-шення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капі-талу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці ви-трати можуть бути достовірно оцінені.

Витраіи в„Уз„аються в'итратами „евного періоду одночасно з визнанням доходу, для от’имання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо повязати з доходом певного перюду, ВІДО-бражаються у складі витрат того звітного перюду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод впродовж кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизащї) між відповідними звітними перюдами.

He визнаються вит0]:атами й не включаються до звіту про фі-

•          платежі за договорами комісії, агентськими угодами та ін-

шими аналопчними договорами на користь комітента, принципа-

ла тощо;

: zz^^^^z;^,ро6іт,послуг;

•          інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 (визначення витрат звітного перюду) цього Положення (стандарту);

•          витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Сшд зазначити, що у будівництві поряд із загальним визна-ченням витрат використовується ще й такий термін як еитрати

«Будівельні контракти». Згідно із вказаним стандартом витрати

мін, як «L.i витрати. Йогс, визначення двно в Законі України «Про оподаткування прибупсу підприємств».

лн& формвх, з,ійс„юва„У„хРяк компенсв('ія вартості товвр.в (ро-

господарській діяльності.

До валових витрат включаються суми будь-яких витрат, спла-

к«™ г=г?^. ™ Де в ТОМУ

збігаються. Різниця ж полягає в тому, що вартість придбання за-пасів знаходить своє відображення у складі валових витрат одра-зу ж шсля їх оприбуткуваічня на ск^ад або ж за факхом' оплаїи. А на витрати виробництва такі видатки потрапляють в міру спи-сання та перенесення їх вартості на вартість готової продукщї. Іншими словами, понесені шдприємством витрати на придбання запасів розподіляються всередині цього підприємства на витрат-них рахунках бухгалтерського обліку.