Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.7. Предмет, метод і зміст дисципліни : Управління витратами. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.7. Предмет, метод і зміст дисципліни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Управління витратами виникло у країнах з розвинутою ринко-вою економшою як засіб зниженняУвня виро'бничих' затрат і „а цій основі забезпечення конкурентоздатності своєї продукції на світовому ринку. На заході дана дисципліна введена в ранг осно-вних економічних дисциплін. У зв'язку з переходом до ринкової економіки та необхідністю самостійного, вільного, а не централі-зованого порядку розподілу і реалізащї товарів і послуг така ж проблема постала й перед українськими товаровиробниками.

У ряді економічних вузів країни розпочали вивчення щєї дис-ципліни або ж Управління собівартістю. Проте цей процес дещо виявився зашзнілим порівняно з виробничою необхідністю: прак-тика значно випередила науку в цьому напрямку. Одним із елеме-

управлінського обліку. Однак облік лише однобічно, одноелемен-L" впливас „а компл^ксну систему управлшш, витра™,,

Предметом управління витратами є спожиті ресурси під-„рие^ства у „роУц£ кругооборот^. господарських зас'обГз точки зору їх мшімізації. При цьому „еобхідно знижувати спожиті ре-сурси на одиницю продукцп як у речово-натуральному виразі,

ТаКСпоХіСре°сМурси шдприємства знаходять свій вираз у такій формі, як затрати— матеріальні, трудові, фінансові. 3 метою

правильності їх оцшки в процесі вивчення предмета управлшня витратами необхідна їх детальна характеристика, вмшня розріз-няти витрати, які включаються до складу виробничої собівартос-ті, а тако'ж ті, Щ„ „алежать д„ витрат п'еріоДУ, тобто таких" які впливають на кінцеві результати господарювання підприємства чи організащї. Немаловажне значення в сучасних умовах відво-диться розмежуванню витрат на продуктивні і непродуктивні, які їакож є об'єктом вивчення і наукового досшдження.

Мета управління витратами підвищення ефективності виробництва на основі виршіення таких завдань:

>          нормування всіх видів ресурсів, які використовуються для виробництвапродукщї;

>          контроль за дотриманням норм методом фіксащї у спеща-льних документах відхилень від норм;

>          зміна норм на основі нової техніки і технології, впровадження наукових розробок, удосконалення організації праці тощо;

>          стимулювання пращвників за зниження ресурсів на одини-цю продукції.

Як і всяка наука, управління витратами вивчає свій предмет за

тин об'екта, детальне їх вивчення, а на основі отриманої інфор-мації зробити узагальнення - сштез оіриманих даних і прийняти відповідні рішення.

дослідження, різноманітні методи обліку затрат на вироб-ництво і калькулювання собівартості продукції, зокрема нормативний метод управління виіратами, математико-статист).чні методи

формащі про формування собівартості і визначення факторів, яю впливають на відхилення від прогнозних даних.

Аналітичний метод ефективний в тих випадках, коли прово-диться за короткі проміжки часу (щоденно, за тиждень, подекад-

вання цін на продукцію, визначення п(ибутк), , рівня рентабельнос-

різних підприємствах або які виконуються різними організаціями.

Зміст дисципліни управління витратами зводиться до ви-вчення та засвоєння понять «витрати», «виробнича собівартість»,

=========