ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

У більшості країн світу питання культури посідають чільне місце в системі гуманітарних дисциплін, які вивчаються у вищій школі. Загальновідомо, що від гуманітарної освіти значною мірою залежить творчий потенціал особистості. Знайомство з українською та заруб-іжною культурами — невід’ємна частина інтелекту випускника вузу. Ще давні римляни називали історію учителькою життя.

Значення теми обумовлює актуальність даного курсу лекцій, ро-бить його матеріали такими, що мають практичне значення для удос-коналення культурологічної підготовки студентів.

Курс лекцій знайомить студентів з вузловими питаннями історії культури різних країн. Виклад матеріалу подається за основними ета-пами розвитку культури — від первісного суспільства до сьо-годнішнього дня. Це дає уявлення про поступальний рух людської цивілізації та підвищення рівня матеріальної і духовної культури людства.

Курс лекцій відповідає програмі вузів з української та зарубіж-ної культури.

Всі пропозиції, зауваження та побажання будуть з вдячністю роз-глянуті та враховані автором у процесі подальшої роботи. на шляху створення фундаментальної праці з історії української та зарубіжної культури.