Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 78. інструкція : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 78. інструкція


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Інструкцією називається документ, створений органами дер-жавного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші сторони діяльності та відносини установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Розрізняють інструкції:

1)         посадові,

2)         з техніки безпеки,

3)         з експлуатації різного обладнання. Кожна інструкція повинна бути затверджена вищими органами

чи керівниками організацій (або ж наказом із зазначенням номера та дати видання).

Реквізити інструкції:

– назва виду документа;

– гриф затвердження;

– заголовок;

– дата;

– індекс;

– місце видання;

– текст;

– підпис;

– види погодження.

Для тексту інструкції характерні наказові формулювання: по-винен, необхідно, не дозволено. Зміст потрібно викладати від 2-ої, 3-ої особи, рідше – у безособовій формі.

Останнім часом широкого використання набувають посадові ін-струкції (це документи, що визначають організаційно-правове ста-новище працівника у структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці).

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

Загальноприйнятим є такий формуляр-зразок інструкції:

Загальний бланк організації ЗАТВЕРДЖУЮ

Посадова інструкція  Заступник директора з кадрів

Завідувач машинописного бюро Особистий підпис

«____»             200___ р.

структура тексту

1.         Загальні положення (основні завдання працівника; порядок за-ймання посади; професійні вимоги; кому підпорядковується; осно-вні документи, якими треба керуватися).

2.         Функції (предмет, зміст, перелік видів робіт).

3.         Права.

4.         Посадові обов'язки.

5.         Відповідальність.

6.         Взаємини (зв'язки за посадою).

Керівник структурного підрозділу (підпис і його розшифрування)

Завдання 1. Допишіть речення.

•          Інструкцією називають …

•          Є такі групи інструкцій …

•          Інструкція затверджується …

•          Реквізити інструкції …

Завдання 2. Запишіть розділ «Права» з «Інструкції про основні завдання лаборанта кафедри».

Завдання 3. Запишіть речення, розкривши дужки. Поясніть пра-вопис підкреслених слів.

З еволюційної точки зору критері..м прогресивності (у,в)розвитку всіх вищих пр..дставників твари(нн,н)ого світу є рівень розвитку сис-теми нейтронів, тобто системи перетворення інформаційних сигналів у певні електрох(и,і,е)мічні збудження. Ефективність такої системи зале-жить насамперед від їх щільності: у медузи їх тисячі, у ссавців — міль.. они, у людини — міл..ярди. Н(и,е)рвові волокна відрізняю(ця,ться) (не) тільки кількісно, але й за ступенем їх складності.

Серед функцій, які забе(з,с)печують існування живого, найваж-ливішою є здатність до відтворення (фертильність). Через функцію

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

відтворення жива речовина стає по суті безсмертною. Механізми відтворення різних видів рослин і тварин різноманітні. Загальний закон відтворення такий, що кожен біологічний вид розмножується настільки інтенсивно, наскільки дозволяють йому умови існування. (Не)зважаючи на інтенсивність, розмноження відбувається за певними закономірностями. Всім формам живого властиві регуляції чисельності популяцій: вони насамперед пов(ь,')язані з наявністю достатн..ої кількості продуктів споживання (енергетичного джере-ла), а також з іншими факторами довкілля.

Завдання 4. Запишіть розділ «Відповідальність» з «Інструкції з техніки безпеки працівників Науково-дослідного інституту».

Завдання 5. Складіть речення з поданими нижче словосполу-ченнями.

Для обміну досвідом, сплата позики, відповідно до, згідно з, до-вести до відома, комісія пропонує, підстава для, клопотання про, на посаді.

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

Все желающие          Усі бажаючі; усі, хто бажає

встречаются ошибки            трапляються помилки

вступать в переговорьі         починати переговори

вьіключать телевизор           вимикати телевізор

извините меня          вибачте (пробачте, даруйте) мені; пе-

            репрошую вас

из-за неосторожности         через необережність

отдавать в починку  віддавати лагодити

оставлять под вопросом      залишати нерозв’язаним

пользоваться уважением     мати шану, бути в пошані

представлять опасность      становити небезпеку

с участием     за участю

является неотьемлемой частью      є невіддільною частиною

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи