Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 77. Положення : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 77. Положення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Положенням називається правовий акт, який визначає основні правила організації й діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств, що їм підпорядковуються.

Розрізняють положення:

1)         типові,

2)         індивідуальні.

Типові положення розробляють для системи установ і підпри-ємств і затверджують вищим органом управління.

Індивідуальні положення розробляють на основі типового положен-ня і затверджують їх керівники підприємств (організацій, закладів). Реквізити положення:

•          герб;

•          назва відомства, організації, структурного підрозділу;

•          гриф затвердження;

•          назва виду документа;

•          положення;

•          місце видання;

•          дата;

•          індекс;

•          заголовок до тексту;

•          текст;

•          підпис;

•          відмітка про погодження.

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

Зразок:

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор НУБіП України,

академік НАН України та УААН

             Д. Мельничук

«____»             200_ р.

ПОлОжЕннЯ

про кафедру культурології

Національного університету біоресурсів і

природокористування України

Київ – 2Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

1. Загальні положення

1.1.      Кафедра культурології Національного університету біо-

ресурсів і природокористування України є основним навчально-

науковим підрозділом, який забезпечує:

•          координацію наукової та навчальної культурологічної ро-боти кафедр культурологічного спрямування підрозділів Київського центру НУБіП України, Південного філіалу «Кримський агротехнічний університет НУБіП України» та відповідних підрозділів регіональних навчальних закладів НУБіП України;

•          здійснення всіх видів навчальної, науково-методичної, на-укової, культурно-виховної робіт, які спрямовані на:

•          розширення загальної гуманітарної підготовки студентів НУБіП України;

•          забезпечення естетичного та філософського розуміння мо-лоддю системного зв'язку всіх складових, що формують ду-ховні цінності та якості людини;

•          підвищення творчої активності майбутніх фахівців;

•          підготовку студентів до створення молодої здорової і куль-турної сім'ї;

•          підвищення кваліфікації викладачів і фахівців культуроло-гічного профілю сільськогосподарських, ветеринарних і лі-сових галузей виробництва;

•          здійснення інших видів діяльності (профорієнтаційної, гос-подарської, комерційної, міжнародної та ін.) відповідно до Статуту університету;

•          проведення організаційно-виховної роботи, культурно-просвітницької та індивідуальної роботи зі студентами.

1.2.      Кафедра створена на підставі рішення вченої ради університету

від 03.06.02 р. (протокол № 9). Неспроможність кафедри, на достатньо-

му рівні забезпечувати будь-який із перелічених в п. 1.1 напрямків робо-

ти може бути підставою для порушення питання про її ліквідацію.

Кафедра безпосередньо підпорядковується директорові Природничо-гуманітарного ННІ, до складу якого вона входить.

Кафедра у своїй діяльності керується нормативними доку-ментами органів управління освітою, Статутом Університету, цим «Положенням...» і розробленим на його основі Положенням

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

про свій підрозділ, діючими навчальними планами і програма-ми, наказами ректора Університету, директора Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту, розпорядженнями проректорів, директора Навчально-наукового центру соціально-політичних наук, деканів факультетів та їх заступників, рішен-нями вчених рад НУБіП України, Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту.

1.5. Кафедра веде необхідну документацію згідно з чинними по-ложеннями та переліком функцій, які їй делегуються.

2. Завдання кафедри

Завданнями кафедри є:

2.1. Організація та виконання на високому рівні навчальної, науково-методичної та організаційно-виховної роботи зі студентами НУБіП Украї-ни денної, заочної, вечірньої та екстернатної форми навчання, слухачами факультету підвищення кваліфікації викладачів та іншими підрозділами, що забезпечують освітню діяльність, а саме:

2.1.1.   Читання дисциплін:

•          українська та світова культура,

•          культурологія.

2.1.2.   Організація науково-дослідницької роботи студентів спільно з

Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Інститутом мисте-

цтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН Укра-

їни та Музеєм народної архітектури та побуту України в с. Пирогово.

Надання методичних консультацій педагогам-вихователям студент-ських гуртожитків в організації світлиць та проведенні лекцій, зустрічей, круглих столів тощо.

Організація і проведення спільно зі студентською радою та сту-дентською профспілкою загальноуніверситетських свят: «День знань»; конкурсів: «Красуня НУБіП України», «КВН», «Письменник НУБіП України»; фестивалів: «Голосіївська весна», «Сміхова культура України», «Народні свята та обряди» та ін.

Організація постійних круглих столів «Культура українського села: традиції та сучасність».

Проведення циклу лекцій за участю провідних учених «Світова куль-турна спадщина України».

Організація роботи музичної вітальні «Золота ліра».

485

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

Організація літературно-мистецьких вечорів за участю видатних українських митців.

2.1.9. Проведення циклу театральних зустрічей «Київські театри - гості Національного університету біоресурсів і природокористу-вання України».

Організація циклу радіопередач на студії «Ліра» та «Золоті воро-та» Національного радіомовлення «Національна культура в НУБіП України».

Робота краєзнавчого клубу «Культура твого регіону».

2.1.12. Організація роботи клубу «Мельпомена».

2.1.13. Організація роботи народних колективів: народного ан-самблю пісні і танцю «Колос», народного духового оркестру, народ-ного студентського театру «Березіль».

2.1.14. Організувати роботу студентського гуртка з ораторського мистецтва «Харизматичний оратор».

2.1.15. Налагодження спільно зі студентською радою та сту-дентською профспілкою творчих зустрічей, презентацій спеці-альностей (та проведення виступів художньої самодіяльності) зі студентами:

 

•          сільськогосподарських вузів, коледжів, технікумів, підпо-рядкованих НУБіП України;

•          інших вузів м. Києва.

 

2.1.16. Організація та проведення зустрічей з цікавими людь-ми «Національний університет біоресурсів і природокористування України у міжнародних культурних зв'язках».

2.1.17. Організація гуртка студентів-екскурсоводів «Київ очима студентів НУБіП України та іноземних гостей».

2.1.18. Проведення екскурсій-знайомств студентів НУБіП Украї-ни з визначними пам'ятками м. Києва.

2.1.19. Проведення екскурсій-знайомств студентів НУБіП Украї-ни з роботами сучасних художників та народних умільців.

2.1.20. Залучення до організаційно-виховної роботи зі студента-ми НУБіП України працівників профілакторію.

Проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків «Іс-торія української та світової культури», «Культурологія» та впрова-дження отриманих результатів у навчальний процес.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

науково-педагогічних кадрів викладачів культурології, україн-ської та світової культури сільськогосподарських вузів, коледжів, технікумів, підпорядкованих НУБіП України.

2.4.      Створення, систематичне оновлення та вдосконален-ня навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу.

2.5.      Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців (сільського і лісо-вого господарств, ветеринарної медицини, соціальної педагогіки, юристів), які повинні органічно поєднувати високу загальноосвіт-ню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути глибоко ерудованими з питань культурології, української та зарубіжної культури, володіти навичками безперервного духовно-го і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної про-фесійної діяльності, а також громадської роботи.

3. структура і управління

3.1.      Кафедра культурології становить єдиний науково-педагогічний

колектив, до складу якого входять:

•          завідувач кафедри, керівник напряму;

•          керівники секцій;

•          професори;

•          доценти;

•          старші викладачі;

•          викладачі;

•          асистенти;

•          провідні спеціалісти;

•          спеціалісти (інженери з обслуговування техніки);

•          костюмер;

•          старший лаборант;

•          лаборанти.

3.2.      Структура кафедри, її кількісний та якісний склад визначаються

Статутом університету, видами та обсягами робіт з усіх напрямків

діяльності.

Структура кафедри та її штати затверджуються наказом рек-тора університету на кожний навчальний рік в установленому порядку.

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

3.3. У складі кафедри культурології, яка забезпечуватиме на-вчальний процес і наукові дослідження з дисциплін:

•          українська та світова культура,

•          культурологія,

•          ораторське мистецтво.

•          Створено такі наукові секції:

•          секція «Культурологія»,

•          секція «Художня творчість». При кафедрі створено лабораторії:

 

•          наукову лабораторію «Культурологія та культура професій-ного спілкування»;

•          навчальні лабораторії:

•          «Народний хор»;

•          «Народний духовий оркестр»;

•          «Народний танець».

•          При кафедрі створено студії, громадські організації, гуртки:

•          народний духовий оркестр;

•          народний хор;

•          народний студентський театр «Березіль»;

•          жіночий клуб «Гармонія»;

•          студія бального танцю «Чарівність»;

•          студія сучасного танцю;

•          гурт «Октава»;

•          студія екскурсоводів «Київ очима студентів»;

•          краєзнавчий клуб «Культура твого регіону»;

•          гурток любителів театру «Мельпомена»;

•          гурток «Мистецька світлиця»;

•          музична вітальня «Золота ліра».

Кафедру очолює її завідувач, який обирається за конкурсом або

призначається на цю посаду ректором відповідно до порядку, вста-новленого Статутом Університету.

Робота кафедри здійснюється за перспективними і поточними річ-ними планами з навчальної, науково-дослідної, науково-методичної, культурно-виховної робіт та впровадження результатів досліджень у практику виховної роботи.

Плани роботи кафедри в установленому порядку затверджують-ся директором Природничо-гуманітарного ННІ НУБіП України.

488

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

Індивідуальні плани роботи викладачів затверджуються завід-увачем кафедри.

3.7.      Обговорення питань, що стосуються діяльності кафедри,

проводиться на засіданнях кафедри, що проводяться не рідше одно-

го разу на місяць, під головуванням завідувача.

У засіданнях беруть участь усі співробітники кафедри.

3.8.      На кафедрі можуть проводитись робочі наради, семінари,

розширені засідання із залученням співробітників інших кафедр, а

також представників культури, наукових установ та організацій.

4. Функції кафедри

До функцій кафедри відносяться такі:

4.1.      Проведення згідно з чинними навчальними планами усіх ви-дів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою.

4.2.      Розробка і систематичне оновлення на основі вимог освіт-ньо- кваліфікаційних характеристик освітньо-навчальних програм і робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів з дис-циплін, що закріплені за кафедрою, з урахуванням сучасного стану і потреб культурного життя України, досягнень аграрної науки.

4.3.      Забезпечення на основі системного підходу безперервного поліпшення якості навчального процесу з використанням світового досвіду учених і викладачів дисциплін «Українська і світова культу-ра», «Культурологія». Залучення провідних учених і фахівців галузі до навчального процесу НУБіП України.

4.4.      Здійснення комплексного методичного забезпечення на-вчальних дисциплін кафедри культурології навчальною, науково-методичною літературою та іншими навчально-методичними мате-ріалами, включаючи їх електронні версії.

Організація самостійної роботи студентів, упровадження систе-ми контролю поточної успішності студентів, перехід до модульно-рейтингової системи навчання та оцінки рівня знань, а також сис-теми дистанційного навчання і контролю знань студентів, аналіз результатів міжсесійних атестацій та екзаменаційних сесій.

Наукова діяльність зорієнтована на проведення наукових дослі-джень з актуальних напрямків «Українська та світова культура», «Культуролога», гендерна проблематика, що фінансуються:

• за державними науково-технічними програмами;

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

•          за галузевими програмами Міністерства аграрної політики України;

•          за господарськими угодами;

•          за ініціативними науковими програмами;

•          за грантами міжнародних організацій тощо.

 

4.7.      Обговорення результатів наукових досліджень з «Україн-ської та світової культури», «Культурології», підготовка навчаль-них посібників, методичних посібників та безпосередня участь у впровадженні наукових і методичних розробок з культурології у навчальний процес.

4.8.      Перепідготовка науково-педагогічних працівників з культу-рології вузів, коледжів, технікумів, підпорядкованих НУБіП України; надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кра-щих педагогічних працівників, організація підвищення кваліфікації викладачів кафедри культурології НУБіП України в інших вищих на-вчальних закладах, наукових установах України та за кордоном.

4.9.      Розробка комплексних планів і організація науково-дослідної роботи студентів:

4.9.1.   Спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН

України, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етно-

логії ім. М.Т.Рильського НАН України та Музеєм народної архітек-

тури та побуту України в с. Пирогово здійснювати:

4.9.1.1.            Запис студентами фольклору (пісень, дум, прислів'їв, приказок, загадок, замовлянь, легенд, переказів, анекдотів, об-рядів, (весілля, народження дитини, поховання) і видання збірок «Український фольклор, записаний студентами НУБіП України», а пізніше - постановка записаного обряду колективом лабораторії «Народна творчість».

4.9.1.2.            Збирання матеріалів для Музею народної архітектури та побуту України в с. Пирогово і створення в НУБіП України музею побуту української сім'ї.

4.9.2.   Проведення предметних олімпіад з «Української та світо-

вої культури», «Культурології».

4.10.    Участь співробітників кафедри культурології у роботі

тимчасових творчих колективів, експертних рад, робочих груп з

оперативного вирішення і наукового забезпечення питань розви-

тку культурології.

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

4.11.    Активна участь у культурно-виховній роботі зі студентами,

надання допомоги студентським товариствам у їх роботі:

Організація і проведення спільно зі студентською радою та сту-дентською профспілкою загальноуніверситетських свят.

Допомога студентським радам гуртожитків в організації і про-веденні цікавих зустрічей, вечорів-знайомств із творчими людьми України тощо.

4.12.    Співпраця з іншими установами та організаціями, зокрема

з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Інститутом

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського

НАН України та Музеєм народної архітектури та побуту України

в с. Пирогово, ншими музеями, театрами, виставками, музичними

школами м. Києва, товариствами, посольствами (організація зустрі-

чей), телебаченням, радіо, іншими вузами.

Надання методичної допомоги фахівцям культурних закла-дів сільськогосподарських підприємств, викладачам, науково-педагогічним працівникам і науковцям сільськогосподарських ін-ститутів, технікумів, коледжів, підпорядкованих НУБіП України.

Пропаганда наукових знань, участь у роботі конференцій, нарад, семінарів з проблем вищої освіти і наукової роботи.

Окремі функції кафедри (господарська, комерційна та ін.), а та-кож ті, що обумовлені її специфікою, визначаються власним Поло-женням згідно зі Статутом Університету.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

5.1. Взаємовідносини кафедри культурології з іншими кафедра-ми здійснюються з метою виявлення і реалізації міждисциплінарних зв'язків, обміну досвідом, організації навчально-виховного процесу, зокрема:

•          кафедра української мови - проведення свят: День рідної мови, Міжнародний день мови, Шевченківські свята:

•          кафедрою латинської мови та культури професійного спіл-кування організовано роботи літературної студії, проведено конкурси «Господарочка», «Фуршет» тощо.

•          кафедра історії - організація роботи історичного музею, про-ведення вечорів-зустрічей з істориками; вечорів, присвяче-них ювілеям визначних учених-істориків;

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

•          кафедра філософії - проведення вечорів-зустрічей з відоми-ми філософами; вечорів, присвячених ювілеям визначних учених-філософів;

•          кафедри англійської та німецької мов - організація клубів любителів англійської (німецької) мов для студентів та ви-кладачів (спілкування у цих клубах виключно однією з іно-земних мов); проведення Міжнародного дня мови, заняття лі-тературної студії, організація і проведення вечорів-зустрічей з іноземними студентами та викладачами з метою ознайом-лення з традиціями і звичаями їх народів.

 

5.2.      З Природничо-гуманітарним навчально-науковим інститу-том взаємовідносини здійснюються як із керівним органом у зв'язку з підзвітністю йому кафедри за всіма напрямками діяльності.

5.3.      З факультетами - з питань організації навчально-виховного процесу за освітньо-професійними програмами та навчальними планами підготовки фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій:

 

•          факультет педагогіки - організація і проведення ток-шоу «Сім'я»; проведення соціальних опитувань; організація оформлення і роботи світлиці в гуртожитку; організація ро-боти клубу «Голосіївська світлиця» тощо;

•          юридичний факультет - організація і проведення циклу лекцій з правової тематики для дівчат НУБіП України «Я жінка... Я бою-ся?» (Як захистити себе від агресивного чоловіка?); організація циклу лекцій «Про гендерну рівність у суспільстві» та ін.;

•          факультет агрохімії та ґрунтознавства, агрохімічний факуль-тет, факультет захисту рослин, факультет землевпорядкуван-ня та плодоовочевий факультет - організація і проведення ток-шоу «Сім'я», конкурсу «Кращий представник профе-сії», вечорів-пам'яті визначних учених-агрохіміків, учених-агрономів, проведення вечорів, присвячених екології – «За-хистимо нашу планету!»;

•          зооінженерний факультет та факультет водних біоресурсів –організація і проведення вечорів-зустрічей з випускниками цих факультетів, конкурсу «Кращий представник професії», вечорів, присвячених науковій і творчій діяльності визначних учених, що працювали і працюють на цих факультетах;

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

•          факультет ветеринарної медицини і факультет якості і без-пеки продукції АПК – проведення вечорів-зустрічей з визна-чними ученими, проведення вечорів, присвячених науковій і творчій діяльності учених, зокрема: В.І.Вернадського (Жит-тя, спрямоване до високих ідеалів: «Хроніка великого жит-тя»; «Я не відокремлюю науки від мистецтва») та учених, які працювали чи працюють на факультетах; організація лек-торію «Особливості догляду кішок і собак» (для студентів, викладачів);

•          економічний факультет та факультет аграрного менеджменту –проведення вечорів-зустрічей з визначними економістами України; вечорів-ушанувань наукової та творчої діяльності відомих учених, що працювали чи працюють на факульте-тах; організація і проведення ток-шоу «Сім'я» та ін.;

•          факультет електрифікації і автоматизації сільського госпо-дарства та факультети механізації сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування – організація і проведення вечорів-презентацій факультетів; залучення студентів до проведення вечорів-зустрічей з відомими ак-торами, письменниками; організація і проведення диспуту «Сім'я – це благо чи тягар?»; конкурсів на кращого за про-фесією та ін.;

•          лісогосподарський факультет та факультет садово-паркового

господарства та ландшафтної архітектури – організація і про-

ведення для слухачів курсу «Культура сім'ї та побуту» циклу

лекцій «Як прикрасити дім і присадибну ділянку?»; спільно з

відповідальними за виховну роботу на факультетах проведен-

ня вечорів «Літературна творчість викладачів і студентів».

5.4. З навчальною, науковою, адміністративно-господарською частинами взаємовідносини здійснюються у зв'язку з виконанням покладених на колектив кафедри відповідних функцій та необхід-ністю надання поточної інформації про стан і перспективи її діяль-ності згідно з діючим в Університеті порядком;

з іншими підрозділами Університету, зокрема з:

•          працівниками профілакторію НУБіП України взаємо-

відносини здійснюються шляхом проведення спільно з

ними таких заходів, як: платні міні-курси для студентів:

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

«Масаж для сім'ї»; «Культура сім’ї та побуту»; цікаві зустрічі з лікарями-дієтологами, лікарями-сексопатологами тощо;

•          працівниками гуртожитків (педагогами-вихователями, чле-

нами студрад гуртожитків) - проведення спільно з ними

вечорів-зустрічей; надання їм консультацій щодо оформлен-

ня світлиць у гуртожитках тощо.

6. Відповідальність

6.1.      Відповідальність кафедри культурології реалізується через від-повідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідаль-ність кожного співробітника є індивідуальною і визначається посадови-ми інструкціями.

6.2.      Завідувач кафедри одноосібно несе повну відповідальність за:

 

•          наслідки роботи кафедри за всіма напрямами її діяльності;

•          стан трудової дисципліни співробітників;

•          створення творчої обстановки у колективі кафедри;

•          стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази;

•          підбір і розстановку кадрів;

•          використання фонду оплати праці.

На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри, за-відувач бере безпосередню участь.

лист-погодження

до Положення про кафедру культурології

національного університету біоресурсів і

природокористування України

Перший проректор

з навчальної частини           (підпис)

Проректор з наукової

та інноваційної діяльності    (підпис)

начальник навчальної частини       (підпис)

начальник юридичного відділу       (підпис)

Директор нні (підпис)

Завідувач кафедри     (підпис)

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

Зразок (№ 2):

ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор НАУ, академік

             Д .Мельничук

«           »          2009 р.

ПОлОжЕння

про навчальну лабораторію кафедри

Загальні положення

1.1.      Навчальна лабораторія кафедри Національного університету

біоресурсів і природокористування України є підрозділом кафедри,

який забезпечує:

– проведення лабораторно-практичних занять із конкретних дис-циплін відповідно до вимог освітньо-професійних програм і поло-жень про організацію навчально-виховного процесу у вищих на-вчальних закладах.

1.2.      Навчальна лабораторія кафедри створюється відповідно

до вимог навчального плану, в якому передбачені лабораторно-

практичні заняття.

1.3.      Навчальна лабораторія підпорядковується завідувачеві кафе-дри факультету, до складу якого вона входить.

1.4.      Навчальна лабораторія у своїй діяльності керується норматив-ними документами органів управління освітою, Статутом універси-тету, цим «Положенням про навчальну лабораторію», навчальними планами і програмами, наказами ректора університету, розпоряджен-нями декана факультету та його заступників, завідувача кафедри, рі-шеннями вченої ради університету, інституту, факультету.

2. Завдання навчальної лабораторії

2.1. Забезпечення робочими місцями, укомплектованими су-часним обладнанням та проведення на високому навчально-методичному рівні лабораторно-практичних занять зі студентами стаціонарної і заочної форм навчання, слухачами інституту магі-стратури та підвищення кваліфікації, факультету педагогіки.

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

2.2. Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.

3. структура і управління

3.1.      Залежно від обсягів та змісту навчальних дисциплін, з яких

проводяться заняття, до складу навчально-допоміжного персоналу

лабораторії можуть входити:

•          провідний інженер,

•          інженер,

•          старший лаборант,

•          лаборант,

•          техніки різних категорій,

•          майстер виробничого навчання.

 

3.2.      Навчальну лабораторію очолює завідувач, який призначаєть-ся на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету (за поданням завідувача кафедри і погодженням з деканатом факульте-ту і директором відповідного навчально-наукового інституту).

3.3.      Завідувач навчальною лабораторією здійснює безпосереднє керівництво роботою навчально-допоміжного персоналу і підпорядко-ваний завідувачеві кафедри, деканові факультету та його заступникам, директорові відповідного навчально-наукового інституту та центру.

3.4.      Обговорення питань, що стосуються діяльності навчальної лабора-торії, проводиться на засіданнях кафедри, під головуванням завідувача.

4. Функції навчальної лабораторії

4.1.      Проведення лабораторно-практичних робіт з навчальних

дисциплін, закріплених за кафедрою, згідно з діючими навчальни-

ми планами.

4.2.      Забезпечення працівниками безперервного вдосконалення якості

навчального процесу та активна участь у виховній роботі зі студентами.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

5.1. З іншими навчальними лабораторіями взаємовідноси-ни здійснюються з метою виявлення і реалізації міжпредметних зв’язків, обміну досвідом організації навчального процесу, вико-ристання навчальної бази.

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

6. Відповідальність

6.1. Відповідальність навчальної лабораторії реалізується че-рез відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного співробітника індивідуальна і зале-жить від його обов’язків і виконуваних функцій згідно посадових інструкцій.

На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності навчальної ла-бораторії, завідувач бере безпосередню участь.

Зразок (№ 3):

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор НУБіП України, академік

             Д. О. Мельничук

«____»             200___ р.

ПОлОжЕння

про організацію самостійної роботи студентів

національного аграрного університету ( нАУ )

на основі використання комп’ютерних технологій

Загальні положення

Аналіз типових та робочих навчальних планів підготовки фа-хівців в університеті показав, що вони суттєво перевантажені ау-диторними заняттями, а це не завжди дає можливість проявити студентам та слухачам свої індивідуальні здібності. Подібна об-ставина пояснюється певними традиціями, що склалися у вітчиз-няній вищій школі та недостатнім забезпеченням навчального про-цесу відповідною методичною літературою.

У той же час провідні європейські та північно-американські універ-ситети йдуть шляхом суттєвого скорочення аудиторних занять за раху-нок розширення самостійної роботи, максимально забезпечуючи при цьому студентів та слухачів необхідними методичними матеріалами та індивідуальними консультаціями зі сторони науково-педагогічних пра-цівників вищих навчальних закладів.

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

Методичні матеріали для самостійної роботи

Для самостійної роботи студентів та слухачів НУБіП України використовуються як традиційні підручники та навчальні посібни-ки, лекції, практикуми, методичні вказівки і розробки, тощо, так і їх електронні варіанти. Зростає роль електронних форм навчаль-них і методичних розробок для студентів, поступово вона стане основною, що значно підвищить ефективність самостійної роботи студентів. Факультети університету розташовують ці матеріали на своїх WEB–сайтах, що робить їх доступними для абонентів універ-ситетської та факультетських електронних мереж.

Механізм перерозподілу обсягів аудиторних занять та самостійної роботи студентів

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України співвідношення між обсягами аудиторних занять та самостійною роботою студентів становить, як правило, 2:1.

Дозвіл на зменшення обсягу аудиторних занять дає навчальна частина університету за поданням деканів факультетів.

Для надання студентам та слухачам НУБіП України можливос-ті проявити свої здібності та з метою зменшення індивідуального педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників уні-верситету рекомендується зменшити обсяги аудиторних занять на (15-20)%, у тому числі і лекцій. При цьому на WEB–сайтах факуль-тетів слід розташувати такі методичні матеріали:

– тексти лекцій у повному обсязі;

– індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання;

– тести самоконтролю рівня знань студентів чи слухачів за ре-зультатами їх самостійного вивчення матеріалу (за можливістю).

Методичні матеріали готуються згідно з рекомендаціями навчаль-ної частини (див. Методичні рекомендації щодо підготовки лекцій в електронному вигляді, 1999) і розташовуються на WEB–сайті факуль-тету менеджером мережі за рекомендацією відповідного деканату.

Кафедри загальноуніверситетського підпорядкування розташо-вують методичний матеріал на Web-сайті факультету, де здійсню-ється підготовка фахівців за відповідною спеціальністю.

Студентам та слухачам при цьому забезпечується повний до-ступ до такої інформації.

498

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

Викладач, який проводить заняття з дисципліни за скороченим навчальною частиною обсягом, за графіком деканату надає студен-там, за їх бажанням, відповідну методичну допомогу. Методична допомога являє собою консультації з певних розділів:

– дисципліни в цілому;

– виконання самостійного індивідуального завдання, наприклад курсової роботи (проекту).

Індивідуальні консультації для студентів, якщо вони визна-чені деканатом, є обов’язковою формою діяльності для викла-дачів, які забезпечують відповідну дисципліну. Їх обсяг визна-чається деканатом факультету і, як правило, становить (15-20)% від загального обсягу дисципліни. Зазначені консультації пови-нні супроводжуватись якісними методичними матеріалами, що пройшли успішну експертизу методичної комісії факультету. Результати консультацій фіксуються у журналі обліку педнаван-таження кафедри за нормативами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. За умов, коли консультація передбачена, а студенти чи слухачі не виявили бажання її отримати, викладач у журналі обліку педнавантаження фіксує її виконання обсягом у 2 години.

Завдання 1. Складіть і запишіть положення про структурний підрозділ. Структура тексту:

1.         Загальні положення.

2.         Основні завдання.

3.         Функції.

4.         Права та обов'язки.

5.         Керівництво. 6 Взаємовідносини, зв'язок.

 

7.         Майно і кошти.

8.         Контроль, перевірка та ревізування діяльності.

9.         Реорганізація та ліквідація.

Керівник структурного підрозділу (підпис та його розшифрування)

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи

Завдання 2. Допишіть речення.

•          Організаційними називають документи …

•          До організаційних документів відносять …

•          Положенням називається …

•          Положення бувають …

•          Типовими називаються положення …

•          Індивідуальними називаються положення …

•          Реквізити положення: …

Завдання 3. Запишіть текст, уставивши пропущені букви та роз-ділові знаки, розкривши дужки. Поясніть правопис слів.

Найважливішим проявом жит..єдіял..ності всіх організмів – від од-нокліти..их до людини – є здобування їжі. Із їжі організми акумулюють енергію та отримують всі (не)обхідні компоненти для побудови свого тіла. Першоджерелом енергії для вс..го живого на (З,з)емлі є енергія випромінювання (Сс)онця. Отже все живе крім деяких хемотрефних організмів цілком залежить від енергії (Сс)онця. Ус і тварини (гетеро-трофи) можут.. (з,с)поживати енергію лише у формі хімічних сполук і вимагають попереднього перетворе..я світлової енергії у хімічну.

Процес фотосинтезу крім акумулювання сонячної енергії у ви-гляді цукру, забезпечує звільнення кисню в атмосфері. Переважна більшість живих організмів (не)може існувати без кисню і тому фо-тоавтотрофи по праву є основою будь-яких екосистем в яких вони складають переважну більшість біомаси. Це й зрозуміло їжі пови-нно бути більше ніж її споживачів. Біомаса організмів продуцентів є певним обмеженням для існування організмів продуцентів та реду-центів. Тому споживання їжі тобто запасеної в ній сонячної енергії у межах екосистем, визначається переважно в(е,и)личиною приросту біомаси рослин. Воно споживання їжі відбувається у межах віднос-но стабільної структури екологічної піраміди або піраміди живлен-ня побудованої з ланцюгів живлення різної довжини які утворюють трофічну мережу певної конфігурації. Основу піраміди становлять наземні рослини наступний рівень травоїдні тварини на третьому рівні хижаки першого порядку які споживають травоїдних тварин а потім хижаки другого та наступного порядків.

Завдання 4. Запишіть розділ “Основні завдання” із “Положення про студентську організацію факультету”.

Українська мова за професійним спрямуванням

Організаційні документи