Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 75. трудовий договір : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 75. трудовий договір


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Трудовий договір – це угода між особою, що наймається на ро-боту, та керівником організації (підприємства, установи) або ж упо-вноваженим ним органом. За цією угодою працівник зобов’язується виконувати визначену цим документом роботу, а керівник (власник) організації (підприємства, установи) або вповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпе-чувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (за ст. 21 «Кодексу законів про працю України»).

Існують певні правила укладання трудового договору:

1.         Громадянин має право укладати одночасно трудові договори з одним чи кількома підприємствами (установами, організаціями) за умови, якщо це не суперечить законодавству.

2.         Заборонено укладати трудовий договір з особою, яка за ме-дичним висновком не може виконувати пропоновану роботу (вона протипоказана у зв’язку зі станом здоров’я).

3.         Трудовий договір оформляється наказом чи розпорядженням керівника про прийняття на роботу.

4.         При укладанні трудового договору від особи, що влаштовуєть-ся на роботу, можна вимагати лише документи, подання яких перед-бачено законодавством.

5.         У трудовому договорі може обумовлюватися, що особу беруть на роботу з випробувальним терміном. Але слід знати, що відповід-но до ст. 25 КПЗпП, такий термін не поширюється на:

– осіб, яким не виповнилося 18-ти років;

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

– випускників професійно-технічних училищ;

– випускників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;

– інвалідів, яких направила на роботу медико-соціальна експертиза.

6.         Кожній особі, яка працюватиме за трудовим договором, треба до початку роботи проінформувати про права і обов’язки, про умови праці, про небезпечні і шкідливі фактори, що можуть мати наслідки для здоров’я.

7.         Працівник має виконувати роботу, обумовлену трудовим до-говором.

Існують такі види трудових договорів: – трудові контракти; – трудові угоди.

Зразок договору (№ 1):

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Новоселицького КСП Первомайського району Черкаської області

ТРУДОВиЙ ДОГОВіР

на вирощування кормових буряків в Новоселицькому КСП у 2009 році

З однієї сторони керуючий від       

і з другої сторони громадянка          ,

яка проживає             ,

склали цей договір про наступне:

Господарство зобов'язується:

– надати громадянці земельну ділянку, засіяти кормовими буря-ками для обробітку площею ____ га. На цій ділянці потрібно сво-єчасно проводити рихлення, підживлення, забезпечити виконання заходів по боротьбі з шкідниками;

– при збиранні кормових буряків надати транспорт для їх переве-зення до місця зберігання, забезпечити навантажувальними засобами;

– за виконані роботи по обробці і збиранню кормових буряків провести оплату за діючими у господарстві розцінками;

455

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

– за вирощені, зібрані і здані кормові буряки при врожайності 300 ц/га видати натуроплату 7%, а при врожайності понад 300 ц/га – 10% кормових буряків за плановою собівартістю;

– видачу натуроплати провести після здачі зібраних кормових буряків на зберігання в господарство і подання накладної в бух-галтерію КСП.

Громадянка зобов'язується:

прийняти виділену їй земельну ділянку розміром __ га, на якій виростити не менше 400 ц/га;

протягом вегетаційного періоду забезпечити своєчасний та якіс-ний догляд за посівами (проривання, перевірка, прополювання);

своєчасно та якісно зібрати, очистити корені;

здати на зберігання в господарство.

Керуючий      Робітник

Зразок договору (№ 2):

ДОГОВіР № 7

на виконання робіт

с. Ксаверівка Васильківського р-ну «25» червня 2008 року Київської обл.

Васильківське автотранспортне підприємство № 35455 в особі директора Сердюка С. А., що діє на підставі Статуту, названий далі «ВИКОНАВЕЦЬ», з одного боку, і агрофірма «Промінь» в особі ди-ректора Станкевича В. П., що діє на підставі Статуту, названий далі «ЗАМОВНИК», з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ЗАМОВНИК отримує, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується вико-нати такий вид робіт: перевезення насіння соняшнику врожаю 2008 року з елеватора м. Василькова на олійно-жировий комбінат м. Василькова.

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1.      ВИКОНАВЕЦЬ транспортує насіння соняшнику обсягом 130 тонн від Васильківського елеватора до олійно-жирового комбі-нату м. Василькова із збереженням початкових кондицій насіння.

2.2.      ЗАМОВНИК сплачує вартість транспортних робіт згідно з діючими на день транспортування розцінками.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 3.1. ЗАМОВНИК виконує 50%-у попередню оплату транспорт-них послуг, виходячи з розцінок на день початку робіт. Ця попере-дня оплата є підставою для початку робіт. Остаточний розрахунок здійснюється в термін до 3-х діб з дня завершення робіт.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.         За невиконання пп. 2.1, 2.2, 3.1 винна сторона сплачує іншій

штраф у сумі 40 умовних одиниць за кожний повний чи неповний

день невиконання умов, указаних у зазначених пунктах.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.         Цей договір складений у двох примірниках; він вступає в силу

з моменту підписання і діє до підписання акта виконаних робіт.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

255130, Київська обл., м. Васильків,

вул. Космонавтів, 1, агрофірма «Промінь»

ВИКОНАВЕЦЬ:

255130, Київська обл., м. Васильків,

вул. Грушевського, 5, АТП № 35455

7. ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Печатка          Печатка

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

Зразок договору (№ 3):

ДОГОВіР № 23

м. Бориспіль  11. 06. 2009 р.

Приватне підприємство «Гарант», що далі називається «Про-давець», у особі директора Швеця М. В., який діє на підставі Ста-туту, з однієї сторони, і приватне підприємство «Шелтон», що далі називається «Покупець», у особі директора Романюка Ф. П., який діє на основі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про на-ведене нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Продавець продає, а Покупець купує для подальшої реалі-зації сільськогосподарську продукцію, що далі називається товар, з терміналу Продавця.

2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

2.1.      Ціни на товар, що постачається за даним Договором, дого-

вірні в кожному окремому випадку і призначаються в національній

валюті (гривнях) за метричну одиницю.

2.2.      Загальна сума Договору і ціна на товар визначаються

рахунками-фактурами та накладними.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.      Покупець зобов'язується здійснити оплату за даним Догово-ром на розрахунковий рахунок Продавця протягом 3-х банківських днів з моменту розвантаження товару Продавцем.

3.2.      Підставою для оплати є рахунок-фактура.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.      У випадку несвоєчасної оплати згідно з п. 3.1. Покупець сплачує пеню в розмірі 1% від вартості несплаченого товару за ко-жен день прострочки.

4.2.      У випадку непостачання сплачених сільськогосподарських продуктів з вини Продавця, він сплачує пеню у розмірі 1% від вар-тості товару за кожен день непостачання товару.

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

5. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ 5.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного здійснення сторонами взятих на себе зобов'язань.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1.      У випадку виникнення між сторонами розбіжностей з при-воду виконання, доповнення даного Договору, сторони вирішують їх шляхом переговорів.

6.2.      Неурегульовані сторонами суперечки, розглядаються в орга-нах арбітражного суду України.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець     Покупець

ПП «ГАРАНТ»          ПП «ШЕЛТОН»

КодОКПО 30281538            Код ОКПО 90671278

р/р 26003301210348 р/р 89706510436521

У від. ГОБ м. Бориспіль       У від. ГОБ м. Бориспіль

МФО 321217 МФО 435612

Директор       Директор

Печатка          Печатка

Завдання 1. Допишіть речення.

•          До господарсько-договірних документів відносяться ….

•          Розрізняють такі типи договорів:

•          До договорів з господарської діяльності відносяться …

•          Трудові договори – це і …, і …

•          Договір – це документ …

•          Його може бути укладено між …

•          Цей документ відображає інтереси …

•          Його укладають на основі … у такому порядку …

•          Договір є юридичним документом, тому потрібно дотриму-ватися таких правил при його укладанні: …

•          Є такі типи договорів: …

•          Кожен із них має свій зміст: …

459

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

•          Є такі договори банківської діяльності: …

•          До реквізитів договору з господарської діяльності відносяться …

•          Текст договору поділяють на дві частини: …

•          У вступі договору обумовлюють …

•          Основна частина складається із пунктів …

•          Основною формою реалізації права людини на працю є …

•          Це засвідчує стаття … Конституії України.

•          Розрізняють такі договори …

•          Трудовий договір – це …

•          Є такі правила укладання трудового договору: …

Завдання 2. Відредагуйте окремі речення з текстів договорів.

•          Сторони зобовьязуюця здійснити встрєчні поставки продук-ції на условіях согласованих расчотів.

•          Колічество продукції яка постачається сторонами її ціна та термін поставки зазначені у спіціфікації яка є неотьємлємою частю цього договора. Качество продукції должна буть під-твержена соответствующим документом.

•          Виконаням обязатєльства стороною считаєця підписаня ін-шою стороною акта прийомки продукції або документов які засвідчують надходженя продукції партнеру.

•          Оплата за поставлений Товар повина відбутися на протягу 30 банковських днів з момента поставки. Датою отриманя грошей Продавцем єсть дата зарахуваня грошів на його рас-чотний рахунок.

•          При нарушенії терміна оплати вступають в дію штрафні санкції за кожний день задержки платежів – 0,5 % від вар-тості поставленого Товара. Продавець бере на себе об'язання поставити якісний Товар з соотвєтствующими документами які є неотьємною частью даного договора: – вивод контрольноаналітіческой лаболаторії; – сертифікат качества Товара – накладна.

•          Покупець бере на себе обязатєльства своєвремено перера-хувати гроші за получений товар на розрахунковий рахунок Продавця соотвестенно з пунктом 2.2. цього договора.

•          У случаї виявленя некачественого Товару в період реалізації

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

«Покупець» повинен викликати придставника «Продавця» для оформлєнія поверненя «Товару» чи його заміни. Вказа-ний порядок дєйствує на протягу трьох днів з дня поставки «Товару».

•          Всі спори сторони зобов'язуются вирішувати путьом перего-воров. У случаї коли сторони незможуть дійти згоди шляхом переговоров то існуючі протирічя мають бути вирішені в ар-бітражном суді згідно до чиного законодатєльства Украіни.

•          Орендну плату нараховуємо єжемєсячно згідно представле-ним розрахункам і складаємо із амортизаційних відрахувань сплати податку з власників транспортних засобів податку на дорожні роботи отчислєній в іноваційний фонд накладних втрат в розмірі 15% і прибутку в розмірі 20 %.

Завдання 3. Запишіть реквізит договору «Юридичні адреси і реквізити сторін».

Завдання 4. Допишіть речення поданих нижче окремих частин договору.

1. Предмет договору «Орендодавець» передає, а «Орендар» бере у тимчасове володіння автомобільний транспорт і тракторну техніку згідно з додатком № 1.

2. Мета та порядок оренди 2.1. 2.2.

3. Порядок передачі автомобільного транспорту і тракторної техніки в оренду

3.1.      Автотранспорт і тракторна техніка, що орендується, передається ..

3.2.      Передача автотранспорту і тракторної техніки здійснюється за ...

4. Термін оренди

4.1.      Термін оренди складає … .

4.2.      Якщо жодна зі сторін в термін одного місяця до закінчен-ня Даного договору не заявить про намір розірвання, … .

4.3.      Термін оренди може бути скорочений лише за … .

4.4.      Даний договір може бути розірвано лише за … .

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

Завдання 5. Складіть речення з поданими нижче словосполу-ченнями.

1.         Надати ОРЕНДАРЕВІ, автотранспорт, необхідна, техніка, доку-ментація, на, і тракторна техніка, що орендується, необхідне приладдя.

2.         Самостійно здійснювати, обов'язкові платежі, володар авто-транспорту і тракторної техніки, бюджет.

3.         ОРЕНДАР, у відповідності до п.2 Даного договору, викорис-товувати, автотранспорт, тракторна техніка, що, зобов'язуватися, орендувати, цільове призначення, своєчасно, сплачувати, оренд-ні платежі; поточний ремонт, проводити, профілактичне обслу-говування, їх; наслідки аварій, усувати, пошкодження автотран-спорту і тракторної техніки, виникнути, під час, експлуатація, їх; дотримуватися, правила, техніка безпеки, безпека руху та проти-пожежна безпека; технічний стан, контролювати, автотранспорт, тракторна техніка, випуск, здійснювати, їх, на, лінія; заправка ав-тотранспорту, проводити, і, оплата праці водіям; медичний контр-оль, забезпечити, за, стан, здоров'я, водій; випадках кражі, нести відповідальність, у, та, нанесення матеріальних збитків; перевод водіїв, працевлаштування, по, і, механізатор, транспортні засоби, що передаються.

Завдання 6. Перепишіть речення, розставте потрібні розділові знаки. Поясніть пунктуацію.

Автотранспорт і тракторна техніка повинні бути повернуті Орен-дареві по закінченні терміну оренди за п. 3 Даного договору у стані в якому вони були до прийнятя цього договору.

1. У випадках не передбачених договором сторони керуються чинним громадянським законодавством. 2. На жаль багато керів-ників і спеціалістів упевнені у тому що варто тільки нагодувати тварин і вони «озолотять» їх. 3. У тих господарствах де створені необхідні умови утримання і годівлі вже відчувають що низька генетична якість тварин стримує ріст продуктивності стада і мо-лочне скотарство залишається збитковим. 4. Утримання лише ви-сокоякісних тварин вимагає ринкова економіка всіх без винятку країн світу тому в кожній з них селекції в тваринництві приді-ляється велика увага.

Українська мова за професійним спрямуванням

Господарсько-договірні документи

Завдання 7. Запишіть числа словами.

Зробили щеплення 856 телятам, до 25 спеціалістів, над 8 корів-никами, 1279 тракторам, на 890 га, від 567 свиней, 8 колегами, до 3 679 гривень, на 7 полях, від 20 735 курей, у 8 ставках, 45-а порода, від 125 786 459 гривень.

Завдання 8. Перекладіть українською мовою подані нижче сло-восполучення. Із чотирма із них (на вибір) складіть речення.

Трудовые отношения, по поручению, договор внутри-хозяйственный, злоупотреблять служебным положением, договор-ное обязательство, иметь преимущественное право, определять размеры, по согласованию сторон, по требованию, потребляемые средства, установленный срок, с целью предотвратить, противопо-ложная сторона, решение по расмотренным вопросам, совместное предприятие.