Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 68. Акт : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 68. Акт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Слово “акт” часто використовують як узагальнену назву доку-ментів, що мають правове значення. Такі документи оформляються у встановленому порядку.

Актом називають документ, що складається кількома особами на підтвердження певної події, факту, вчинку.

Акти укладають комісії (ці комісії затверджуються наказами ке-рівництва установи чи іншими розпорядчими документами). Деякі акти складаються однією, спеціально вповноваженою особою (реві-зором, інспектором).

А.П. Коваль зазначає, що акти бувають:

1)         законодавчі (ті, що містять рішення у формі законів, указів, постанов);

2)         адміністративні (ті, що укладаються для підтвердження фак-тів, що пов’язані з діяльністю установ, організацій, підприємств).

Адміністративні акти є бухгалтерськими документами. До них належать:

– акти інвентаризації,

– акти про прийом матеріальних цінностей.

Укладають акти при зміні керівництва, аварії, ревізії, нещасному випадкові тощо.

Перед укладанням цих документів відбувається перевірка фак-тів, подій, вчинків.

Акти складають і при прийманні-здаванні справ, при випробу-ваннях нових виробів та зразків.

Комісія, що складала акт, повинна ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті (ці особи мають поставити свої підпи-си, що ознайомлені).

Акти мають заголовки, наприклад:

Про передавання матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій

Про визначення продуктивності сортувальної машини СП-Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Виклад і форма тексту акта регламентовані. Кожен акт склада-ється з двох частин:

1)         вступної,

2)         констатуючої.

Вступна частина повинна містити відомості про підстави складан-ня акта, а також перелік осіб, що його склали, і присутніх при цьому.

Ліворуч на аркуші, під заголовком, пишуть слово “Підстава”, ставлять двокрапку і вказують документ (наказ, розпорядження), наприклад:

Підстава: наказ завідувача Драбівського районного фінансового відділу 17.07.02 № 15-03/72

Коли акт складає комісія, то замість слова «Присутні» друкують: Голова комісії, потім – Члени комісії ( потрібно вказувати посади всіх членів комісії, їх прізвища, ініціали.

У констатуючій частині викладають мету, завдання акта, сутність проведеної роботи, встановлені факти, висновки.

Найчастіше акт складають у трьох примірниках: перший примір-ник направляють до вищої організації, другий – керівникові органі-зації, третій – до справи.

Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні.

Реквізити акта:

•          назва виду документа;

•          дата;

•          індекс;

•          місце складання чи видання;

•          гриф затвердження (у разі потреби);

•          заголовок тексту;

•          підстава (наказ керівника організації);

•          склад комісії, присутні;

•          текст;

•          відомості про кількість примірників акта, їх місцезнахо-дження;

•          перелік додатків до акта;

•          підписи членів комісії і присутніх (друкують):

•          Голова комісії: і розшифрування підпису

•          Члени комісії: і розшифрування підпису)

424

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Зразок (№ 1):

Відбиток кутового

штампа КСП

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Переяслав-Хмельницького

районного підприємства

державної ветеринарної медицини

(підпис)          В.К.Рудь

12.06.09

Акт

11.06.09 № 21

Проведення клінічного огляду

бугаїв-плідників

Підстава: наказ начальника обласного підприємства державної ветеринарної медицини 17.05.02 № 02-03/78

Складено комісією:

Голова: виконавчий директор ДСЦУ Воленко І.М.

Члени комісії: 1. Головний зоотехнік ДСЦУ Гайовий В.В.

2.         Головний ветлікар Саулко К.С.

3.         Начальник відділу селекційної роботи Горб М.В.

4.         Головний технолог Приткова Г.І.

У період з 06.06.09 до 10.06.09 комісія провела клінічний огляд бугаїв-плідників на предмет забракування.

На підставі аналізів результатів перевірки комісія з’ясувала:

1.         Бик № 1578143/346, Істен, симентальської породи, 2006 року народження, має зоотехнічний брак.

2.         Бик № 30138, Бурбон, абердино-ангуської породи, 2008 року народження, має зоотехнічний брак.

Комісія вважає за доцільне перерахованих бугаїв-плідників за-бракувати і здати на м’ясокомбінат.

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Акт складено в трьох примірниках:

1-ий примірник – обласному підприємству державної ветеринар-ної медицини,

2-ий примірник – Переяслав-Хмельницькому районному підпри-ємству державної ветеринарної медицини,

3-ій примірник – до бухгалтерії КСП.

Голова комісії            (підпис)          І. М. Воленко

Члени комісії  В. В. Гайовий

(їх підписи)    М. В. Горб

Г. І. Приткова К. С. Саулко

Зразок (№ 2):

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту

ботаніки НАН України

(підпис)          П.Т. Коваль

02.12.09

Акт 02.12.09 № 84/5-04

м. Київ

Про розкриття посилки

Підстава: наказ директора Інституту від 01.12.01 № 26

Складений комісією у складі:

Голова:           начальник канцелярії Босий О.Н.

Члени комісії: завідуюча експедицією Черних Л.С.

старший інспектор Коротич Д.Н.

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

З підприємства-постачальника на адресу Інституту ботаніки НАН України надійшла 01.12.09 посилка за № 56-8. При розкрит-ті ящика виявлено відсутність комплектуючих деталей до апарату ТДР-45, які записані у накладній № 18 на загальну суму 215 (двісті п’ятнадцять) гривень.

Комісія вирішила завимагати від підприємства-постачальника досилання невистачаючих комплектуючих виробів.

Порушень правил поставки не виявлено.

Складено у трьох примірниках :

1-ий примірник –     підприємству-постачальнику,

2-ий примірник –     121-ому відділенню зв’язку м. Києва,

3-ій примірник –       до справи № 24-37.

Голова комісії            (підпис)          О. Н. Босий

Члени комісії  (їх підписи)    Л. С. Коротич

Д. Н.Черних

Запитання і завдання для самоконтролю

Завдання 1. Відредагуйте текст акта. Запишіть правильний варіант.

На Варвинське підприємство “Райагротехсервіс” мною, держав-ним інспектором з державного нагляду по якістю продукції, до-держаням стандартів, норм і правил Скоро А. М. в присутствії гол. інженера Галушки М. М. отобрано образци продукції, яку прийняв ВТК (товарознавець, виготовленої особами, що працюють за умов самоконтролю), для перевірки на соотвєтствіє требуванням ТУУ 00135390.069-95.

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Завдання. 2. Відредагуйте акт. Запишіть правильний варіант.

АКТ

ревізії каси радгоспу “НИВА”

від 11 жовтня 2006 р.

Комісія, призначена наказом директора радгоспу від 11 жовтня 2006 р. за №54 в складі бухгалтера Смирнова М. С., нормувальника Бєляєва Д. П., та обліковця Демченка З. М. провели ревізію каси за станом на 1 жовтня 1996р.

Під час ревізії каси були присутні касир Воробйов Л. Р. і заст. головного бухгалтера радгоспу Тишкова А. С.

Внаслідок ревізії комісія встановила таке :

Фактичне налічіє грошей у кассі становить 125 гривнів 12 коп.

Залишок грошів за станом на 10 жовтня 2006 р. в соответствії з записами в касовій книзі та даними бухгалтерського учота должен становити 151 гривню 12 коп.

Нестача грошей в касі 25 гривнів.

Недостачу касир Воробйов Л. Р. пояснив тим шо ці гроші видані тимчасово завідуючим центральним складом Романову В. Г., про шо є лічна розписка

На основанії ізложеного ревізіона коміссія визнала необходімим:

1.         Рахувати виданими на підставі приватної розписки на суму 25 гривнів , як недостачу в касі та віднести її на рахунок касира.

2.         Попередити касир Воробйова Л. Р. про недопущення подібних порушень правил ведення касових операцій.

Члени комісії  Д. Беляєв

Касир З. Демченко

Заступник головного           М. Смирнов

бухгалтера радгоспу Л. Воробйов

А. Тишкова

II.        Назвіть реквізити акта.

III.       Який це документ за:

– походженням,

– місцем виникнення,

– призначенням,

– ступенем гласності,

– складністю.

428

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Завдання 3. Відредагуйте нижче поданий акт. Запишіть правиль-ний варіант.

“Затверджую” Директор Тернопільського філіалу ІЗТЗР Л. М. Маланчук

АКТ Ми що нижче підписані старший науковий співробітник лабо-раторії технології виробництва яловичини Адріська К. В., науковий співробітник Андрущенко Н. В. лаборант Ониськів О. В. склали даний акт про те що для проведеня наукових досліджень було ви-користано 2300 мл етилового спирта.

 

№№ п назва досліджень      Кількість образцов    Витрачено на паралель        Витрачено всього

1          Взятіє крові    50        3          150

2          Рефракція бєлков      50        3          150

3          Визначення еритроци-тов та гемоглобіна            50        4          200

4          Визнчення каротину в крові           50        4          200

5          Визначення фосфора в крові           50        5          250

6          Визначеня фосфора в м’ясі  50        5          250

7          Визначення протеіну в мясі 250      2          500

8          Визначення протеіну в кормах       250      2          500

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Завдання 4. Відредагуйте поданий акт. Запишіть правильний варіант .

Ми нижче підписані, члени комісії в складі головного інженера АТ “Племпол” Якухно О. І., головного енергетика АТ “Племпол” Логвиненко О. М. і виконавчий директор ЗАТ “Птахівничий комп-лекс” Курочко П. О., інженер ЗАТ “Птахівничий комплекс” Соло-вьов В. В. і керівник майданчика №5 зафіксіровано слідуючи по-казники лічильника :

 

назва лічильника      номер лічильника     Показник лічильника

лічильник газу           2096    13709

лічильники електроенергії   826254            5729

лічильник води         805442            1586

Завдання 5. Прочитайте уважно акт. Відредагуйте. Запишіть правильний варіант.

Обухівський район

село Веремя

К-п ім. Т. Шевченка

АКТ

2008 року листопада місяця 26 дня.

Ми, що нижче підписалися, склали цього акта про те, що цього дня провели епізоотичне обстеження молочно товарної ферми кол-госпу ім. Т. Шевченка с. Веремя в зв’язку з проведенням оздоровчих заходів по туберкульозу ВРХ при чому виявлено:

1.         При діагностичному забої 26-07-2008 року реагуючих на ту-беркулін корів у трьох голів виявлено патологоанатомічні зміни ха-рактерні для туберкульозу.

2.         При лабораторному досліджені патматеріалу відібраного від названих трьох голів Обухівського району лабораторією ветиринар-ної медицини

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

4 листопада 2008 року експертиза № 44/215 виявлено культуру бичего типу.

Враховуючи, що Обухівський район благополучний по туберку-льозу ЗРУ, а в колхозі ім. Т. Шевченка малась одна ферма ВРХ в колі-честві 111 г., в том числє 415 коров, рішенієм надзвичайної протие-пізоотичної комісії при районній державній адміністрації вирішено провести оздоровлення ферми шляхом повної заміни поголів’я ВРХ неблагополучної ферми.

На протязі вересня-жовтня 2008 року дане поголів’я було ви-везено на забій. Тваринницькі приміщення повністю очищені від залишків гною кормів в них проведено видалення верхнього шару ґрунту глибиною 30 см. засипка свіжим ґрунтом і капіталь-ний ремонт полів. Двічі проведена дезинфекція тваринницьких приміщень.В звязку з тим, що на молочно товарній фермі колгос-пу ім. Т. Шевченка с. Веремя, немає поголів’я ВРХ і проведені необхідні ветеринарно-санітарні заходи, вважати господарство колгосп ім. Т. Шевченка благополучними по туберкульозу сіль-ськогосподарських тварин.

Пропозиції:

1.         Закінчити капітальний ремонт дерев’яних телятників, роділки з заміною покрівлі стелі в першому кварталі 2009 року.

2.         Провести в належній ветеринарно – санітарний стан терито-рію ферми відгородити от гаража, з настанням тепла периорати та засіяти многорічними травами. Обладнати санпропускник , та ввес-ти пропускну систему .

3.         Завезеня тварин на ферму провести з дозволу по погодженю з Обуховським районим державним підприємством ветеринарної медицини .

Акт складено в 4 примірниках.

Гол. ветлікар ветмедицини І. К. Бондар

Директор райветлабораторії           С. І. Сербінов

Зав. Трипільською ветдільницею   В. А. Яценко

Ветлікар епізоотолог В. І. Садовник

Голова Колгоспа      К. М. Ушкало

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Завдання 6. Складіть акт про прийом робіт з хімобробки посівів проти колорадського жука в господарствах району. Укажіть в акті :

•          хто виконавець робіт;

•          скільки витрачено отрутохімікатів (у кг) при обприскуванні картоплі, помідорів;

•          ким, коли і де проведено хімобробку посівів;

•          з якою оцінкою прийнято роботу;

•          забраковано (га);

•          неякісно виконана робота в кількості … га підлягає пере-робці (повторній – хімобробці посівів) за рахунок виконавця робіт;

•          хто прийняв роботу;

•          у скількох примірниках складено акт.

Завдання 7. Відредагуйте текст акта, допишіть потрібні реквізи-ти. Запишіть правильний варіант.

Комісія в складі головного агронома КСП, голови ревкомісії, бригадира тракторної брігади, агронома управління с/господарства провели обстеження посєвов гороха сорта “Овровчанін” в полі № 9 (100 га), в полі № 10 (60 га).

За весняний період в повітрі удержувалось висока темпера-тура затяжна повітряна засуха, яка негативно вплинула на ріст і розвиток гороху. Боби завязались недорозвинені і урожай зерна не сформувавсь.

Комісія предлагає використать посєви гороха на площаді 120 га на 3/корм, а площу перевести в кормову групу.

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

По сути          По суті

по схеме         за схемою

по сходной цене       за прийнятну ціну

по счастливой случайности            завдяки щасливому випадкові;

            через щасливий випадок;

по счастью     на щастя

по талону       за талоном

по тарифу       за тарифом

по твердой цене       за тверду ціну

no телеграфу  телеграфом

по телефону   на номер ...

(звонить, позвонить)           (телефонувати і зателефонувати)

по телефону   телефоном (повідомити)

(сообщить)     на телефон ... (повідомити)

по теме (дискутировать)      на тему (дискутувати)

no течению (пльіть)  за течією, за водою (плисти, пливти)

по той причине, что з тієї причини, що; через те, що

по току           за струмом

по традиции  за традицією

по трафарету  за трафаретом

по требованию         на вимогу

по трубопроводу (течение) трубопроводом (протікання)

по ту сторону            з того боку

по убеждению           за переконанням

no убьіванию за спаданням

по указанию  за вказівкою

по умолчанию           за замовчуванням

по уровню (различаться)     рівнем (різнитися)

по условию    за умовою

по усмотрению автора         на розсуд автора

Українська мова за професійним спрямуванням

Обліково-фінансові документи