Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 56. Звіт : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 56. Звіт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Слово «звіт» має декілька значень: 1. Письмове чи усне повідо-млення офіційній особі або організації про свою роботу, виконання завдань, доручень і т. ін. 2. Докладна розповідь, інформація і т. ін. про що-небудь.

За змістом (залежно від характеру виконаної роботи) розрізня-ють прості і складні звіти.

Звіти бувають текстові і цифрові (статистичні). Останні пишуть-ся на друкованих бланках, а текстові – на звичайному папері за вка-заною схемою.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Про що пишуть у звітах? Звичайно, про роботу, виконану про-тягом певного періоду (року, тижня, кварталу, про практику тощо). Звіти мають бути конкретними, стислими.

Реквізити звіту:

– шамп установи;

– заголовок (указати, яка установа та за який період і за яку ро-боту звітує);

– текст (спочатку потрібно зробити вступ про завдання, постав-лені перед установою чи конкретною особою, що звітується; потім проаналізувати та описати виконану роботу; зробити певні висно-вки, бажано вказати перспективи розвитку даної галузі виробни-цтва, висловити свої пропозиції чи зауваження);

– підпис укладача звіту;

– дата складання;

– печатка.

Якщо звіт великий за обсягом, то він поділяється на частини, кожна з яких має свої заголовки.

Печатка установи і підпис керівника мають бути лише у звітах, що скеровуються за межі установи.

Зразок:

Звіт

про роботу за 2008–2009 н. рік

кандидата філологічних наук, доцента

кафедри української мови НУБіП України

КОВАЛЕНКО ОКСАНИ ГРИГОРІВНИ

навчальна робота

На 2008–2009 н. рік було заплановано 894 години, вичитано 1009 годин. Незважаючи на свою хворобу (більше місяця), наванта-ження перевиконала на 115 годин (вичитувала години Іщенко С.В., яку переведено на викладання російської мови для іноземців, а та-кож години Козака Д.О., який хворів тривалий час).

За навчальний рік проведено 1009 год. Із них за планом було ви-ділено на:

практичні – 647 год.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

контрольні – 155 год.

заліки – 165,5 год.

консультації – 2 год.

реферати – 37,5 год.

екзамени – 2 год.

Студенти факультетів ветеринарної медицини, механізації сіль-ського господарства, зооінженерного, агрохімії та грунтознавства, економічного, аграрного менеджменту упродовж семестру (чи двох) оволодівали навичками укладання текстів наукового стилю, навичка-ми усного та писемного ділового мовлення, культури спілкування. На жаль, відведених запланованих годин для вивчення і оволодіння таким серйозним предметом, як «Українська мова за професійним спрямуванням» надзвичайно мало. В основному студенти серйозно ставилися до вивчення мови. До складання заліків готувалися: писа-ли реферати, документи, аналізували тексти. Лише 3-4% студентів складали залік повторно.

науково-методична робота

Протягом навчального року було підготовлено серію методичних розробок практичних та лекційних занять з курсу.

Підготовлено до друку і видано методичний посібник « Україн-ська мова за професійним спрямуванням «. Доопрацьовано і здано матеріали до посібника «Українська мова та культура мовлення» (для студентів-заочників).

Розроблено «Варіанти завдань з української мови за професій-ним спрямуванням для студентів ФВМ та ЗІФу», а також «Варіанти завдань з української мови за професійним спрямуванням для сту-дентів факультету агрохімії та ґрунтознавства».

Планувалося підготувати до видання методичний посібник «Мовний етикет ділового листування», а видано у співавторстві:

Коваленко А.Г, Дерев'янко К.М., Крилова О.С. Ділове листуван-ня. – К.: НУБіП України, 2008. – 54 с.

2. Коваленко А.Г, Дерев'янко К.М., Крилова О.С. Матеріали до теоретичного курсу з української мови та методичні поради з куль-тури ділового спілкування. – К.: НУБіП України, 2008. – 79 с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

3. Українська мова: Посібник для абітурієнтів НАУ та слухачів підготовчих відділень / Упор.: Коваленко А.Г., Дерев'янко К.М., Крилова О.С. та ін. – К.: НУБіП України, 2008. – 112 с.

З метою апробації нової робочої програми відвідано заняття у кандидата філол. наук, доц. Крилової Олени Степанівни та ст. ви-кладача Бубнової Світлани Петрівни.

наукова робота

I. Упродовж навчального року підготувала і здала до друку статті:

•          Особливості мовлення студентів НАУ.

•          Мовна норма і стиль.

•          Стиль сучасних ділових документів.

•          Про складні питання сучасного українського правопису.

•          Мовний етикет і культура спілкування.

Надруковано статтю «Мистецтво гречності студентів» // Що-річні записки з українського мовознавства. – Випуск 6, Одеса: ОДУ. – 2008. – С. 92–99.

Брала участь у Міжнародній конференції «Християнство і слов’янські культури» і виступала на секції «Відображення христи-янської ментальності в мові й мисленні» з доповіддю на тему: «Те-оніми в історичній прозі другої половини ХХ століття (на матеріалі романів про Б.Хмельницького)».

Виступала офіційним опонентом на захисті кандидатської дис-ертації Добренко Ірини Кононівни «Лексико-семантичні та грама-тичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові» (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова).

Написала рецензію на роботу аспіранта кафедри укра-їнської мови Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Клименка Віталія Петровича «Назви живої природи у сучасній поезії» (робота подавалася на Всеукраїнський конкурс робіт молодих науковців).

Виступала з доповіддю «Студентський сленг» на науковій кон-ференції викладачів НУБіП України.

Допомагала в підготовці і редагуванні методичного посібника викладачів однієї з кафедр ФВМ НУБіП України.

Підтримую наукові зв’язки з викладачами кафедри культу-

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

ри ділового мовлення Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Керувала науковими роботами студентів НАУ, які написали хоро-ші реферати, виявивши вміння працювати з науковою літературою.

Організаційна і виховна робота

За навчальний рік серед студентів проведено виховну роботу:

•          бесіди-лекції: «Енциклопедія «Українська мова» – визначне явище у культурному житті», «Про лінгвістично-географічне дослідження українського діалектного простору», «Чи потріб-но українцеві знати культуру свого народу?», «Світ україн-ського бароко», «Модернізм в українській літературі», «Сло-во як ейдос (утопія Лесі Українки)», «Український правопис: Проєкт найновішої редакції», «Про «Вибрані листи Панте-леймона Куліша українською мовою писані» – Нью-Йорк, Торонто: Українська Вільна Академія Наук у США, 1984. – 326 с. , «Мова творів письменників «Нової дегенерації» – І.Андрусяка, С.Процюка, І.Ципердюка», «Ліна Костенко про гуманітарну ауру нації або дефект головного дзеркала», «Мов-лення студентів – їх мовленнєвий «паспорт», Духовні цінності українського народу», «Барви української мови», «Енергетич-ність Нечуєвого слова»;

•          бесіди про творчість письменників, чиї імена довгий час замов-чувалися: «Про «Щоденник» Аркадія Любченка», «Про мовний портрет Яра Славутича», «Мовна палітра модернової україн-ської драми», «В'ячеслав Липинський і його спадщина (25 то-мів)», «Мова «Щоденника» С.Єфремова», «Розмаїття творчості Юрія Шереха», «Про складний світ Агатангела Кримського», «Зіна Геник-Березовська про грані культур: бароко, романтизм, модернізм»та ін.

•          бесіди до знаменних дат: «День Матері відзначають в Украї-ні», до Дня Мови – «Мова наша калинова», до дня народження Т.Г.Шевченка – «Нове прочитання «Кобзаря», до дня народжен-ня Івана Франка – «З останнього десятиліття життя письменни-ка» (про книгу Я.Мельника), до дня народження Лесі Українки – «Лесині джерела», до дня народження Олеся Гончара – «Олесь Гончар «Катарсис» та ін.

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Разом зі студентами брала участь у всіх виховних культурно-мистецьких заходах НУБіП України, залучала студентів до учас-ті у мистецьких вечорах Спілки письменників України: «Зоря Анни-Галі Горбач», «Та про Україну мені заспівай», «Гомін на-шої давнини» та ін.

Організовано для студентів культпоходи до музеїв: Українського образотворчого музею, Музею народного побуту та архітектури в с. Пирогово, театрів: Українського театру ім.І.Франка, Національного оперного театру ім.Т.Г.Шевченка та ін.

Підвищення кваліфікації

Підвищення своєї кваліфікації здійснювала шляхом постійного опрацювання новинок наукової та методичної літератури, участі у наукових конференціях (Міжнародній конференції «Християнство і слов’янські культури», науковій конференції викладачів НАУ), а також через наукове спілкування з колегами інших вузів м.Києва: Національного Київського університету ім.Т.Г.Шевченка та Націо-нального педуніверситету ім.М.П.Драгоманова.

Відвідувала заняття кандидата філол. наук, доц. Крилової Олени Степанівни та ст. викладача Бубнової Світлани Петрівни.

30. 06. 2009 р.

Доцент кафедри української

мови НУБіП України            О.Г.Коваленко

Завдання 1. Напишіть звіт про виконану роботу у саду агрофір-ми «Сад» (зібрали 520 ц яблук, 380 ц груш, працювало на збиранні фруктів 112 студентів, вони заробили … грн).

Завдання 2. Допишіть речення:

Звіт – це …

Реквізити звіту такі: …

Звіти бувають …

у звітах пишуть про …

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи

Завдання 3. Відредагуйте подані нижче уривки з текстів звітів.

•          Відомо що рослини способні засвоювати із грунта лише мі-нералні соєдінєнія азота. Їх вміст в грунті залежить від єго генетіческії особливостів. скорості мінєралізаціі органічной речовини і других факторов.

•          Перед студентами, що проходили практіку на кафедрі було поставлено заданіє спробувать создать научно-технологічну базу проізводства на основанії родовища угля мінерального удобрєнія тіпа «Углєамофоку», шо було б конкурентоспособним по отношенію к комплєксним мі-нєральним удобрєніям.

•          Содєржаніє гумоса – первий покажчик родючості грунта. Таке представлєніє про гумус як джерело родючості не-втратило свого содєржанія і значенія на сєгодня. Є, правда распространьона точка зрєнія шчо для получєнія високого урожая достаточно внесеня у грунт мінеральних речовин, як містять азот, фосфор, калій і мікроелементи.

Завдання 4. Напишіть звіт про практику, використавши по-дані нижче словосполучення: за час практики навчився(лася)…, удосконалив(ла) навички визначення видів …, провів(провела) дослі-ди …, під час практики відчувала труднощі при ….

Завдання 5. Напишіть звіт про проведену науково-практичну конференцію.

Завдання 6. Напишіть звіт про екскурсію до музею (на виставку).

Завдання 7. Напишіть звіт про роботу профспілкового комітету факультету, використовуючи слова і словосполучення: обрано до складу, прийнято, провели зустрічі (вечори, змагання, конкурси), спонсорували проведення …, придбали для …, профінансували …, оздоровлено у санаторіях …, профілакторіях …, зберегли …, брали участь….

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи