Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 49. Особовий листок з обліку кадрів : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 49. Особовий листок з обліку кадрів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Влаштовуючись на роботу, кожен службовець заповнює особо-вий листок з обліку кадрів. Це документ, у якому стисло подано ав-тобіографічні відомості.

Реквізити документа:

•          назва виду документа;

•          прізвище, ім'я та по батькові;

•          дата;

•          місце народження;

•          фото особи, що заповнює особовий листок (праворуч уверху);

•          відомості про вчене звання, науковий ступінь;

•          вказівка про те, якими мовами володіє особа, що заповнює особовий листок;

•          трудова діяльність (дані виписуються з трудової книжки);

•          державні нагороди;

•          наукові відзнаки (вітчизняні, зарубіжні, міжнародні);

•          відомості про родину;

•          паспортні дані;

•          домашня адреса, телефон;

•          дата;

•          особистий підпис.

Зразок:

ОсОБОВиЙ лисТОК З ОБліКУ КАДРіВ

Прізвище Коваленко

ім'я Михайло По батькові Зіновійович

стать ч/ж        ФОТО

Дата народження 22 лютого 1953 року

Місце народження с. Нова Гребля

Жашківського району області

національність українець

соц. походження із сім’ї робітника

Освіта вища

293

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

 

назва учбового

закладу і його

місцезнаходження    Факультет, відділення          Рік вступу       Рік закінчення            яку

спеціальність

одержав,

№ диплома

Українська сільсько-господарська академія м. Київ         економічний  1970    1975    економічна кібернетика А-Г № 97435

                                              

                                              

                                              

                                              

якими мовами володієте українською - вільно, російською,

англійською — зі словником         

Учений ступінь кандидат економічних наук        

які маєте праці і винаходи, державні нагороди    

Відношення до військового обов'язку і військового звання

старший лейтенант запасу

стан (перелічити членів сім'ї з зазначенням дати народження)

Цружина — Коеаленко Тетяна Михайліена, 1955 року народження;

донька — Коваленко Ольга Михайліена, 1988 року народження Домашня адреса і телефон м. Київ, вул. Ломоносова, 16, кв. 134;

сл. тел. 267-25-47; дом. тел. 250-67-34    

Паспорт серія СН № 564897          

коли і ким виданий 24.06.02 Московським РУГУ МВС України е

м.Києві          

« 15 « листопада 200            р.         Особистий підпис

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Виконувана робота з початку трудової діяльності

(включаючи навчання у вищих і спеціальних навчальних

закладах, військову службу і роботу за сумісництвом)

 

Місяць, рік                 Місцезнаходження

вступу звільнення     установи, організації, а також міністерства           установи,

організації,

відомства

IX—1970        IX— 1975       Студент Української сільськогосподарської академії (УСГА)      м. Київ

IX—1975        XI —1977       Стажист кафедри механізованої обробки інформації УСГА        м. Киів

XII —1977     VI —1983       Інженер-математик, старший інженер-програміст Українського НДІ виве-дення верхньої рогатої худоби       Київська область

VI—1986        IX— 1999       Асистент, старший ви-кладач, доцент, зав. ка-федри інформа-ційного забезпечення АПК Інституту підвищення кваліфі-кації керівників і спеціалістів АПК            м. Київ

VI—1986        IX— 1999       Асистент, старший ви-кладач, доцент, зав. ка-федри інформа-ційного забезпечення АПК Інституту підвищення кваліфі-кації керівників і спеціалістів АПК            м. Київ

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

 

Місяць, рік     Посада із зазначенням

установи, організації, а

також міністерства    Місцезнаходження

установи,

організації,

відомства

вступу звільнення    

           

 

V—1997         до тепе-рішнього часу          Завідувач кафедри інформаційних си-стем у менеджменті Національного університету біоресурсів і природоко-ристування України      м. Київ

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Завдання 1. Заповніть документ «Особовий листок з обліку кадрів».

Завдання 2. Допишіть речення:

– Особовий листок з обліку кадрів – це …

– Його укладають …

– Цей документ має такі реквізити …

– Заповнюється …

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Завдання 3. Запишіть правильні варіанти власних назв, поясніть написання.

(Н,н)аціональний (У,у)ніверситет Б(б)іоресурсів і П(п)риродоко-ристування У(у)країни, (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни, (М,м) іністерство (А,а)грарної (П,п)олітики, (Д,д)епартамент (К,к)адрової (П,п)олітики та (Н,н)ауки, (Н,н)ауково- (М,м)етодичний (Ц,ц)ентр (А,а)грарної (О,о)світи, (В,в)елико-(А,а)надольський (Л,л)ісовий (Т,т)ехнікум, (М,м)іжрегіональна (А,а)кадемія (У,у)правлінні (П,п)ерсо-налом, (У,у)крінбанк, (М,м)але (П,п)ідприємство (Р,р)атибор.

Завдання 4. Запишіть тлумачення значень поданих нижче слів: Особовий, особистий; покажчик, показник; виборний, виборчий, дільниця, ділянка; мотив, мотивація; місто, місце; лікувати, лічити.

Завдання 5. Подані словосполучення запишіть у родовому і да-вальному відмінках однини.

Проректор, декан, Валентина Іванівна, доцент, Яків Павлович, науково-методичний центр, завідувач відділу, зал, зала, офіс, секре-тар, гуртожиток, студент, університет, документ, Терещенко Віталій Семенович, Ревенко Ольга Савеліївна, Крупкіна Людмила Іванівна, Стріха Ганна Дмитрівна, Галушко Іван Кіндратович, Савенко Тетя-на Олександрівна, Кальна-Дубинюк Ганна Володимирівна, Пляха Микола Борисович, зашит, комп'ютер, довідник, Звенигород, Суми, Миколаїв.

Завдання 6. Відредагувати поданий текст і записати його пра-вильний варіант. Пояснити значення підкреслених слів (можна ско-ристатися необхідними словниками).

Ефективность племіної роботи в конярстві та економіка галузі повязані насамперед з відтворною здатностью жеребцов та кобил. Практика останіх десятирічь показує що навіть в умовах оптималь-ної годівлі у кобил заводских пород спостерігаєця значне послабле-ня запліднюваності та висока смертность ембріонів. Зясувати умови що передують цьому та застерегти їх одне з головних завдань біо-логічної ветеринарної та зоотехнічної науки.

Причини що призводять до зниженя відтворної здатності ко-ней досить різноманітні. Неплідність може бути природженою

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

(гермафродитизм та інші аномалії статевих органів) старечою аліментарною (не стача в раціонах жеребців і кобил деяких мі-кроелементів та вітамінів) експлуатаційною (надмірна робота ко-бил в запряжці інтенсивне тренування та випробування па бігах і скачках) симптоматичною (як наслідок захворювання пневмо-нією, вагінітом, ендометритом, метритом та іншими хворобами) штучною (відсутність даних про індивідуальні особливості охо-ти кобил, не своєчасне паруваня чи осіменіня). Раня смертність ембріонів зумовлена крім того порушеням їх каріотипу тобто нормальної кількості хромосом (у коней їх у нормі 32 пари) спо-рідненим паруванням тощо.

Завдання 7. Запишіть числівники словами, розставте потрібні розділові знаки.

Протягом 11-ї п'ятирічки на кінних заводах республіки де розводять коней чистокровної верхової породи, вихід лошат від 100 кобил становив 62 голови української верхової породної гру-пи 72 орловських і російських рисаків 77 російських ваговозів 86 голів. Проте в цілому в Україні цей показник у господарствах усіх категорій становив лише біля 25,3 %. Основною причиною цього є незадовільна організація відтворення поголів'я коней у господарствах а також порушення умов годівлі, утримання та ра-ціонального використання жеребних і м'ясистих кобил на сіль-ськогосподарських роботах. Збільшення виходу лошат сприяє зростанню темпів якісного поліпшення робочого поголів'я та виробництва конини. Тому в господарствах необхідно вживати заходи щодо парування всіх кобил віком від 3-х років і старше, придатних до відтворення.

Основним показником відтворення поголів'я коней є кількість здорових нормально розвинених лошат одержаних від 100 кобил наявних на початок року.

Завдання 8. Прочитайте текст, відредагуйте його, вставте про-пущені розділові знаки і запишіть виправлений варіант.

Безперечно Україна багата на таланти як її земля на чорноземи. Одні імена тільки зараз зявляюця із небутя. Інші ніби й не при-

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

ховані проте залишаюця достойно непоцінованими а напівзнаними. До таких без сумніву належить імя Антона Калениковича Скоро-ходька професора доктора ветеринарних наук одного із фундаторів колишнього Київського ветеринарного інституту засновника сучас-ної науки зоогігієни.

Антон Каленикович Скороходько народився 1 березня 1883 р. в сім'ї швеця-землероба в м.Каневі. Опанувавши ази чоботарювання він подався спочатку до умані в учні школи землеробства і садівни-цтва а вже потім у Саратовську губернію де й закінчив землеробське училище.

У 1904 р. вступив до Харківського ветеринарного інституту по закінченні якого працює на виробництві: земським дільничним ве-теринарним лікарем повітовим ветеринарним санітарним лікарем на Приладозьких каналах (Петербурзьке земство) згодом переїз-жає на Україну.

Перша його статья «Состояние животноводства в Елисавет-градском уезде» була надрукована в журналі «Ветеринарная хро-ника Херсонской губернии» (1910). До 1920 р. він опублікував 19 статтей з актуальних питань ветиренарії та зоотехнії а також про перспективи страхування тварин в Україні.

1914–1917 рр. служба в армії на посаді ветлікаря фронтового ветеринарного лазарету. 1918 р. А.К.Скороходька призначають. епізоотологом, а 1919р. керуючим ветиренарним віділом Київ-ського земства та обирають членом наукової ради при Головному ветеринарному управлінні України. На початку двадцятих років XX століття А.К.Скороходько приймає активну участь у створені ветеринарнозоотехнічного інституту в Києві. Як високо освіченого фахівця його вводять до складу офіційних комісій органів які за-ймалися організацією цього навчального закладу (Захаренко М.О., Красій В.В.)

2. Що ви дізналися цікавого про життя вченого?

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Завдання для контролю знань.

Дайте відповіді на тестові запитання

(тема «Документи щодо особового складу»).

1.         До документів щодо особового складу не відносяться:

а)         автобіографія;

б)         запрошення;

в)         резюме;

г)         характеристика;

ґ) звіт.

2.         Письмове прохання, оформлене за певним зразком, що пода-

ється на ім'я офіційної особи або до установи чи організації. За до-

помогою цього звернення працівник здійснює надані йому діючим

законодавством певні права. Це:

а)         пропозиція;

б)         заява;

в)         лист;

г)         записка.

3.         Усі заяви, за винятком заяви про призначення (переоблік)

пенсії, оформляють:

а)         власноручно;

б)         друкують;

в)         заповнюють готові бланки.

4.         До заяви про зміну прізвища потрібно додати:

а)         копію свідоцтва про народження;

б)         копії свідоцтв про народження дітей;

в)         копію свідоцтва про шлюб.

5.         Прошу надати мені відпустку на 5 днів, незалежно від проф-

спілкової відпустки. Це текст:

а)         заяви про встановлення режиму праці (скороченого робочо-

го дня, неповного робочого тижня);

б)         заяви про переведення на іншу роботу;

в)         заяви про звільнення;

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

г)         заяви про надання (перенесення, поділ, відміну, часткове

надання) чергової профспілкової відпустки;

r) заяви про надання відпустки за свій рахунок;

д)         заяви про надання частково сплачуваної відпустки по до-

гляду за дитиною;

е)         заяви про надання відгулу.

6.         До особистих заяв не належить:

а)         заява про надання частково сплачуваної відпустки по до-

гляду за дитиною;

б)         заява про зміну прізвища;

в)         заява про надання відгулу;

г)         заява від установи;

r) заява про призначення (переоблік) пенсії тощо.

7.         Заяви бувають:

а)         простими;

б)         складними (вмотивованими);

в)         художніми.

8.         Документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї біо-

графії – це:

а)         характеристика;

б)         автобіографія;

в)         записка.

9.         Резюме – це:

а)         документ, який містить прохання особи;

б)         документ, у якому особа повідомляє основні факти своєї

біографії;

в)         документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні

та професійні відомості про особу.

10.       У заяві про зміну однієї посади на іншу потрібно писати:

а)         Прошу надати мені посаду …

б)         Прошу перевести мене з посади …

в)         Прошу зарахувати мене на посаду …

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

11.       У заяві потрібно вказувати про додатки до неї (документи,

що підтверджують наявність у працівника певних прав, з приводу

реалізації яких він звертається):

а)         завжди;

б)         у необхідних випадках.

12.       Резюме дасть можливість керівникам вибрати ті кандидатури:

а)         які перші надіслали документ;

б)         які найбільше їм підходять за своїм фаховим рівнем;

в)         які мають фахову підготовку.

13.       Резюме має давати роботодавцям:

а)         повне уявлення про кандидата;

б)         уявлення про вік кандидата;

в)         уявлення про нагороди кандидата.

14.       Оформляють цей документ:

а)         від руки;

б)         друкованим способом чи на комп'ютері;

в)         друкованим способом.

15.       Кожен кандидат повинен подати відомості про себе:

а)         у художній формі;

б)         широко, детально;

в)         точно, лаконічно, детально.

16.       Пропозиція – це:

а)         документ на ім'я керівника установи, в якому повідомля-

ється про певний факт, подію, подається звіт про виконання

службових доручень або взятих на себе зобов'язань;

б)         документ, у якому особа висловлює свої думки щодо по-

ліпшення організації, методів, структурної будови діяльності

установ, фірм, товариств тощо;

в)         документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні

та професійні відомості про особу;

г)         документ, що виноситься на обговорення, розгляд, пропо-

нується чиїй-небудь увазі.

Українська мова за професійним спрямуванням

Документи щодо особового складу

Ділова людина... Якою вона має бути?

Ділова дискусія

До ділової дискусії потрібно ретельно готуватися і пам'ятати, що результатом професійної дискусії може стати успішна угода і прибу-ток, але лише за умови правильного ведення дискусії, яка полягає в урахуванні багатьох факторів (психології ведення дискусії, логічній та мовній культурі дискусії тощо).

Продумайте, яким повинно бути вступне слово і в який спосіб краще підвести дискусію до логічного завершення.

Якщо учасник дискусії перебиває вас, потрібно тимчасово від-ступити, але обов'язково повернутися до поставленого питання піз-ніше, чітко виклавши свою думку.

Не монополізуйте час, призначений для інших учасників Нада-вайте значення кожному їхньому слову, реагуйте на кожну думку твердо, з повагою.

Якщо ви гарно підготувалися й чітко спланували хід подій, зро-бивши тим самим дискусію інформативною й цікавою, то вважайте, що ви стали господарем становища.

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Довідково-інформаційні документи