Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 43. Реквізити документів : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 43. Реквізити документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Щоб укласти будь-який розпорядчий документ, потрібно знати правила формуляра-зразка.

Формуляр документа – це сукупність розміщених у певній по-слідовності реквізитів документа.

Реквізити – це сукупність обов'язкових елементів у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили.

Для складання організаційно-розпорядчих документів викорис-товуються такі реквізити (усього 31 реквізит):

– Державний герб України;

– емблема організації (підприємства);

– зображення урядових нагород;

– код підприємства;

– код документа;

– назва міністерства чи відомства;

– назва установи (організації, підприємства);

– назва структурного підрозділу;

– індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреси, но-мер телетайпа (абонентського телеграфу), номер телефону, номер рахунку в банку;

– назва виду документа;

– дата;

– індекс (вихідний номер документа);

– посилання на індекс і дату вхідного документа;

– місце складання чи видання;

– гриф обмеження доступу до документа;

– адресат;

– гриф затвердження;

– резолюція;

– заголовок до тексту;

– позначка про контроль;

– текст;

– позначка про наявність додатка;

– підпис;

– гриф погодження;

– візи;

Українська мова за професійним спрямуванням

259

– печатка;

Розділ VI

– позначка про засвідчення копії;

– прізвище виконавця та номер його телефону (позначка про ви-конавця);

– позначка про виконання документа й направлення його до справи;

– позначка про перенесення даних на машинний носій;

– позначка про надходження1.

Розрізняють постійні та змінні реквізити.

Постійні реквізити використовуються на уніфікованих формах чи бланках документів, а змінні – під час його складання.

Кожен реквізит має бути розміщений у документі на постійному місці. Це робить документ зручним для зорового сприймання. Роз-міщують реквізит на бланку.

Бланк – це аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію. Найчастіше доводиться користу-ватися бланками службових листів, довідок, актів, наказів, протоко-лів тощо. Бланки виготовляються на папері форматів А4 і А5.

Досвідчені службовці кажуть, що документ – обличчя установи, а бланк – її візитна картка. До виготовлення бланків існують такі вимоги:

– повинні бути виконані бездоганно (бездоганні текст і поліграфія);

– чітко надруковано текст;

– текст має бути подано грамотно.

За державними стандартами передбачено кутове і поздовжнє розміщення реквізитів.

Група реквізитів і їх постійних частин, відтворена як блок на бланку документа, називається штампом бланка.

Кутове розміщення більш раціональне, бо праворуч від штампа на вільному місці можна заповнити реквізит «адресат». Такі бланки рекомендують використовувати при оформленні документів, що ма-ють «гриф затвердження» (протоколів, актів тощо).

Поздовжнє розміщення штампа, на думку А.П.Коваль2, доцільне у випадках, коли назва установи разом з назвою вищестоящої ор-ганізації, якій вона підпорядкована, складається з великої кількості слів і не може розміститись на площі, відведеній державним стан-дартом 6.38–90 для кутового штампа.

Як було сказано вище, формуляр-зразок передбачає певні рекві-зити, місце їх розміщення та правила оформлення (див. табл. 1).

1Перелік реквізитів подано за ГОСТ 6.38–90.

2Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1982. – С. 27.

260

Українська мова за професійним спрямуванням

Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи,їх різновиди.

таблиця 1. Реквізити документів, місце їх розташування і правила оформлення

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

1.         Державний герб       Потрібно розмістити посередині бланка чи у кутку над серединою рядка з назвою установи (організації чи підприємства)

2.         Емблема організації чи підприємства        Рекомендовано розміщувати поряд з назвою уста-нови (організації чи підприємства). Товарний знак, що зареєстровано у встановленому порядку, можна використовувати як емблему

3.         Зображення урядових на-город      Розміщують посередині документа або ж у верх-ньому лівому кутку

4.         Код підприємства     Місце розташування – у верхньому правому кутку

5.         Код документа          Фіксують під кодом установи (організації чи підприємства) у верхньому правому кутку

6.         Назва

міністерства чи відомства    Цей реквізит розміщують посередині сторінки у верхньому лівому кутку, напр.: МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДО-ВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

7.         Назва установи, організації чи підприємства        Можна наносити назву установи за допомогою штампа чи друкарським способом, розміщуючи її у верхньому лівому кутку, напр.: УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ`ЯЗКІВ

8.         Назва

структурного

підрозділу       Дозволяють друкувати машинописним способом у

верхньому лівому кутку, напр.:

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ

ЗВ`ЯЗКІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

УКРАЇНИ

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ VI

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

9.         Індекс

підприємства зв'язку, пошто-ва й телеграф-на адреси, но-мер телетайпа (абонентського телеграфу), но-мер телефону, номер рахунку в банку   Зазначають у верхньому лівому кутку за поштови-ми "Правилами користування послугами поштового зв'язку"1:

вул. Канатна, 99, м. Одеса – 39, тел. /0482/ 29-65-312. Можна зазначити й електронну адресу, якщо така є. Банківські ж дані слід подати таким чином, щоб їх можна було використати під час здійснення розрахунково-грошових операцій: розрахунковий рахунок № 29001300013002 у АК АКБ "Україна" м.Одеси Код ЕДРПОУ 00394009 МФО 427564

10.       Назва виду документа          Найчастіше розташовують посередині рядка, рідше – ліворуч. Прийнято у всіх документах, крім листів, указувати вид документа, напр.: Службова записка

11.       Дата    Розміщують у верхній лівій частині разом з індексом у спеціально відведеному місці. Проставлена дата має відповідати дню підписання чи затвердження документа. Дату прийнято фіксувати двома способа-ми: цифровим (трьома парами цифр, напр. 25.09.09, що означає: 25 вересня 2009-го року); словесно-цифровим, напр.: 12 жовтня 2009 р.

12.       Індекс (вихідний номер доку-мента)         Фіксують у верхній частині сторінки зліва. До індексу входять три пари арабських цифр: перша пара вказує на індекс структурного підрозділу, друга – номер справи за номенклатурою для підрозділу, третя – порядковий номер за журналом обліку, напр.: № 36-12/87, де 36 – індекс структур-ного підрозділу, 12 – номер справи за номенклату-рою для підрозділу, 87 – порядковий номер за жур-налом обліку вхідних документів. Цей індекс допомагає швидко й оперативно знайти цей документ і далі здійснювати контроль за його виконанням

1Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 22.12.97 № 2446. 2Тут і далі у прикладах адреси, прізвища, номери телефонів, рахунків тощо подано довільно.

262

Українська мова за професійним спрямуванням

Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи,їх різновиди.

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

13.       Посилання на індекс і дату вхідного до-кумента  Розміщують у верхній частині сторінки зліва. До цього реквізиту входять: дата та індекс докумен-та, що надійшов до вас з іншої установи, напр.: на № 08-40/231 від 18.07.08, де 08 – індекс структур-ного підрозділу, 40 – номер справи за номенкла-турою для підрозділу, 231 – порядковий номер за журналом обліку вхідних документів, від 18.07.08 – документ, що надійшов до вас з іншої установи підписано 18-го липня 2002-го року

14.       Місце скла-дання чи видання         Зазначають у верхній частині сторінки зліва. За-писують назву міста чи населеного пункту, де видається документ

15.       Гриф об-меження доступу до документа   Розміщують з правого боку під кодом форми. З се-редини рядка потрібно записати: "Таємно", "Цілком таємно", "Для службового користування"

16.       Адресат          Цей реквізит розміщують праворуч у верхній частині сторінки. Кожен з елементів – назва устано-ви (організації, підприємства), підрозділу, посада, прізвище та ініціали, поштова адреса – пишеться з середини нового рядка з великої літери. Адре-суючи документ до установи, потрібно вказувати поштову адресу після назви установи, структур-ного підрозділу й прізвища службової особи; а до приватної особи – тоді перед її прізвищем, напр.:

Начальникові Звенигородського

районного управління сільського

господарства Григоренку Ю.Д. або ж:

Кальському Вікторові Миколайовичу

вул. Вокзальна, буд. 15, кв. 27

смт. Глеваха

Васильківський район

Київська область

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ VI

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

17.       Гриф затвердження  Розміщують у верхній правій частині документа. Він складається зі слова "ЗАТВЕРДЖУЮ", назви посади особи, яка затверджує документ, включаю-чи назву організації, особистого підпису, його роз-шифрування і дати, напр.:

"ЗАТВЕРД ЖУЮ" Директор Жашківського хлібоприймального підприємства

(підпис) С.К. Жаренко 27.10.02

18.       Резолюція      Записують у правому верхньому кутку. Резолюція виражає ставлення особи до інформації, яка міститься в документі, а також дає відповідні вказівки загального чи конкретного характеру, які виражаються так, напр.:

До відома … До виконання … До керівництва …

Конкретні резолюції містять наказову форму або ж неозначену форму дієслова і адресуються службо-во підпорядкованим особам. Текст таких резолюцій може бути таким: Терміново вживіть заходів … Про результати й ужиті заходи повідомте … Розглянути й доповісти упродовж п'яти днів … Отже, резолюція складається з таких елементів:

•          прізвище та ініціали виконавця, якому

відправлено документ;

•          вказівка про порядок виконання;

•          термін виконання;

•          особистий підпис керівника;

•          дата.

Українська мова за професійним спрямуванням

Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи,їх різновиди.

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

18.       Резолюція      Резолюція може містити вказівки кільком особам. Наприклад:

Корнієнкові О.П.,

Васильєву А.Д.

До керівництва і виконання до 21.12.02

(підпис) 26.06.02

19.       Заголовок до тексту  Розміщують у лівому верхньому кутку бланка через один інтервал після всіх інших постійних реквізитів.У заголовку потрібно сформулювати в узагальненій формі зміст ділового документа:

•          назвати поняття, про яке йдеться;

•          суть дії бажано виразити віддієслівним

іменником.

Тому заголовок найчастіше починається з прий-менника "Про". Наприклад:

Про проведення головної

осінньої ревізії пасік

або ж:

Про заготівлю і використання

лікарських рослин у ветеринарній

медицині господарств району

Бажано, щоб заголовок не перевищував 140 знаків (5 рядків машинописного тексту до-вжиною у 28 знаків). Якщо ж перевищує, то дозволяється продовжувати заголовок до межі правого поля документа.

20.       Позначка про контроль        Робиться ліворуч у верхній частині поля першої сторінки документа. Цю відмітку проставляють за формою "К" або "Контроль"

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ VI

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

21.       Текст   Це основний реквізит документа. Його розміщують по всій ширині сторінки, щоб рядки не виходили за береги (поля). Текст оформля-ють у вигляді: складного тексту, анкети, таблиці, поєднання цих форм.

Він складається зі вступу, доказу, закінчення. Текст поділяють на абзаци, а великий за обсягом текст – на розділи і підрозділи.

22.       Позначка про

наявність

додатка           Фіксують ліворуч у верхній половині сторінки. Наприклад:

Додаток: на 10 арк. у 2 прим. Якщо в тексті не вказують про наявність додатків, то в реквізиті тоді наводять їх назви і зазна-чають кількість аркушів у кожному, кількість примірників, напр.: Додатки:

1.         Проект КЛСМ 3.44-68 на 5 арк. у 2 прим.

2.         Службова записка до проекту КЛСМ 3.44-68 на

1 арк. у 2 прим.

Якщо ж до документа додається інший документ, що має додаток, то реквізит оформляють так: Додаток: лист Держкомархівів України від 27.04.2002 № 01-04/171 та додаток до нього, всього на 7 арк.1

Якщо додаток направляють не на всі зазначені в документі адреси, то реквізит оформляють так: Додаток: на 2 арк. у 2 прим. на першу адресу

23.       Підпис            Прийнято підписувати лише перший примірник

документа. Цей реквізит складається з:

– назви посади особи, яка підписує документ;

– її підпису;

– розшифрування підпису.

1За кн. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 2000. – С. 43.

Українська мова за професійним спрямуванням

Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи,їх різновиди.

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

23. 24. Підпис            Наприклад:

Президент Національної асоціації бджолярів "Укрбджолопром" (підпис) І.А.Ковалишин або:

Директор (підпис) К.Л.Марченко Коли ж документ мають підписати кілька посадо-вих осіб, то їх підписи розміщують у послідовності, що відповідають обійманим посадам, наприклад: Директор агрофірми "Реть" (підпис) В.А.Соловей Головний бухгалтер (підпис) Л.С.Коропець Якщо документ підписують кілька посадових осіб, що обіймають посади однакового рівня, то реквізит потрібно оформити так: Директор агрофірми "Мрія" (підпис) А.Коляденко 25.12.02

Директор агрофірми "Колос" (підпис) М.К.Андрусенко 25.12.02

Деякі документи підписує комісія. У такому випадку спочатку зазначається голова, а потім – члени комісії записуються в алфавітному порядку, наприклад: Голова комісії (підпис) В.Р.Вакулик Члени комісії (підпис) Н.Г.Бубленко (підпис) К.Н.Добробаба (підпис) Л.А.Марчук

 

            Гриф узгодження      Цей гриф складається зі

•          слова "УЗГОДЖЕНО";

•          назви посади особи, з якою узгоджено документ;

•          особистого підпису цієї посадової особи;

•          розшифрування підпису;

•          дати.

Наприклад:

УЗГОДЖЕНО

Директор ВАТ "Липовецьміжрайагротехсервіс"

(підпис) К.О.Орел

17.11.08

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ VI

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

25.       Візи     Візування – це внутрішнє узгодження документа. До візи входять:

-          особистий підпис візувальника;

-          розшифрування його підпису;

-          дата;

-          у разі необхідності зазначають посаду візувальника.

Наприклад:

Начальник юридичного відділу агрофірми "Нива"

(підпис) В.А.Приймак

23.12.08

На одному документі може бути декілька віз.

26.       Печатка          Печатку потрібно проставляти так, щоб її відбиток захоплював частину (декілька знаків) назви посадової особи, що підписала документ. Печатки бувають гербові і прості.

Гербові печатки прикладаються до документів, що засвідчують юридичні або фізичні права осіб (на гарантійних листах, штатних розкладах та змінах до них, посвідченнях про відрядження, заявках на обладнання, на винаходи тощо). На простих печатках, що мають круглу, квадратну чи трикутну форму, герб не зображено. Їх при-кладають до документів, що виходять за межі установи, до розмножених примірників, розпоряд-чих документів, призначених для розсилання, до довідок з місця роботи тощо.

27.       Позначка про

засвідчення

копії    Засвідчуючи копію, проставляють надпис

"З оригіналом згідно". Далі вказують:

– назву посади особи, що засвідчила копію;

– її особистий підпис;

– розшифрування підпису;

– дату засвідчення.

Наприклад:

З оригіналом згідно:

Інспектор ВК (підпис) Г.Т.Шевченко

25.07.02

Українська мова за професійним спрямуванням

Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи,їх різновиди.

 

№        Реквізити       Місце їх розташування і правила оформлення

28.       Прізвище виконавця та номер його телефону      Розташовують на лицьовому боці або ж на звороті останнього аркуша документа в лівому нижньому куті, наприклад: Лисенко 261-35-46

29.       Позначка про виконання документа й направлен-ня його до справи  Цей реквізит має містити такі дані: – стислі відомості про виконання; – слова "До справи";

– номер справи, де буде зберігатися документ; – дата (коли його скеровано до справи); – підпис керівника структурного підрозділу чи ви-конавця. Наприклад: До справи № 56

Відправлено факс 03.04.08 № 345 (підпис) К.О.Литвин 03.04.08

30.       Позначка про надходження Фіксують у правому нижньому куті першого арку-ша документа. До реквізиту входять такі ще дані: – скорочена назва установи, що одержує доку-мент;

– його внутрішній індекс; – дата надходження документа. Наприклад: НУБіП України № 12 Вх. № 567 16.08.09

31.       Позначка про перенесеня даних на машинний носій1.   Цей реквізит оформляють найчастіше від руки. До

його складових частин входять:

– запис "Інформацію перенесено на машинний носій";

– підпис особи, відповідальної за перенесення даних;

– розшифрування підпису;

– дата перенесення.

Наприклад:

Інформацію перенесено на машинний носій

(підпис) К.О.Осадча

14.11.08

Перелік реквізитів подано за ГОСТ 6.38–90.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ VI

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1.         Що таке реквізит?

2.         Що називається формуляром документа?

3.         Які реквізити називаються постійними, а які – змінними?

4.         Що називається бланком документа?

5.         Які ви знаєте грифи?

6.         Як оформляється реквізит «Дата»?

7.         Як оформляється реквізит «Підпис»?

8.         Як оформляється реквізит «Заголовок до тексту»?

9.         Як оформляється реквізит «Адресат»?

10.       Як оформляється реквізит «Резолюція»?

Завдання 2. Оформіть у документах такі реквізити:

•          дата;

•          підпис;

•          адресат.

Завдання для контролю знань Дайте відповіді на тестові запитання (тема «Документи, їх різ-новиди, реквізити»).

1.         Носіями наукової, управлінської інформації є:

а)         художні твори;

б)         документи;

в)         наукові праці.

2.         Найповніше визначення документа:

а)         діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт,

підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-

небудь;

б)         повчальний приклад, спосіб ведення;

в)         засіб закріплення різними способами на спеціальному мате-

ріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності

і розумову діяльність людини;

г)         письмовий твір, грамота, рисунок і т. ін. як свідчення про

щось історичне, важливе.

Українська мова за професійним спрямуванням

Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи,їх різновиди.

3.         Документ має значення:

а)         правове і господарське;

б)         господарське

в)         правове;

г)         культурне.

4.         Документи не виконують такі функції:

а)         служать писемними доказами якогось факту, джерелами

певної інформації;

б)         служать для передачі чуток;

в)         відтворюють факти діяльності установи (організації, під-

приємства);

г)         виступають як предмет і як результат праці в управлінській

діяльності.

5.         Діяльність, яка охоплює питання документування й організа-

ції роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій,

називається:

а)         творчістю;

б)         маркетингом;

в)         діловодством (справочинством).

6.         Поділ документів на види (групи) не здійснюється за такими

ознаками (ознакою):

а)         способом фіксації інформації,

б)         змістом,

в)         красою оформлення;

г)         найменуванням;

ґ) видом,

д)         складністю,

е)         місцем виникнення тощо.

7.         Розрізняють документи: письмові, графічні, фото- і кінодо-

кументи, фонодокументи за:

а)         найменуванням;

б)         способом фіксації документів;

в)         змістом (призначенням).

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ VI

8.         Письмові документи – це:

а)         рукописні і машинописні документи;

б)         документи, передані факсом;

в)         написані від руки.

9.         Документи, в яких зображення об'єктів передано за допомо-

гою ліній, штрихів, певних фігур, світлотіні (малюнки, мапи, плани,

схеми, рисунки) – це документи:

а)         намальовані художником;

б)         графічні документи;

в)         фотодокументи.

10.       Розрізняють: указівки, доручення, заяви, звіти, накази, про-

токоли, службові записки за:

а)         змістом (призначенням);

б)         найменуванням (назвою);

в)         видом (формою);

г)         складністю.

11.       Типові документи – це документи:

а)         розроблені вищими органами для підвідомчих організацій.

Вони мають обов'язковий характер;

б)         документи, частина яких надрукована, а для змінної інфор-

мації залишено вільні місця (ця інформація має бути вдруко-

вана або вписана);

в)         це документи, які створюються індивідуально, кожного разу по-

іншому. Це стосується службових записок, автобіографій та ін.;

г)         документи містять інформацію з одного питання.

12.       Розрізняють документи: внутрішні і зовнішні за:

а)         напрямком;

б)         місцем виникнення (складання);

в)         напрямком:

г)         строками виконання.

13.       Терміновими називаються документи, які:

а)         стосуються внутрішніх питань установи (підприємства, ор-

ганізації) і не виходять за її межі;

б)         які виконуються у строки, визначені керівництвом підпри-

ємства (організації, установи, фірми).

272

Українська мова за професійним спрямуванням

Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи,їх різновиди.

в)         створені за всіма правилами;

г)         виконуються у строки, встановлені законом, правовим ак-

том, керівником.

14.       Вхідна і вихідна кореспонденція – це:

а)         внутрішні і зовнішні документи;

б)         термінові і нетермінові документи;

в)         справжні і фальшиві документи.

15.       Документи поділяють на: звичайні, для службового корис-

тування, таємні, конфіденційні та ін. за:

а)         секретністю;

б)         терміновістю;

в)         юридичною силою;

г)         гласністю.

16.       Справжні (істинні) документи – це:

а)         документи, зміст яких чи їх оформлення не відповідають

дійсності;

б)         документи, які створюються установами, організаціями,

підприємствами та службовими особами, що їх представ-

ляють. Службові документи потрібно оформляти за певним

зразком;

в)         створені за всіма правилами.

17.       Щоб укласти будь-який розпорядчий документ, потрібно знати:

а)         назву документа;

б)         правила формуляра-зразка;

в)         реквізити докумета.

18.       Формуляр документа – це:

а)         сукупність розміщених у певній послідовності реквізитів

документа;

б)         сукупність обов'язкових елементів у документі;

в)         наявність 2 – 3 реквізитів.

19.       Сукупність обов'язкових елементів у документі, без яких він

не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили, – це:

а)         вид;

б)         формуляр;

в)         реквізити;

273

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ VI

20.       Для складання організаційно-розпорядчих документів вико-

ристовуються реквізити (усього):

а)         26;

б)         38;

в)         19;

г)         31.

21.       На уніфікованих формах чи бланках документів використо-

вуються:

а)         постійні та змінні реквізити;

б)         постійні реквізити;

в)         змінні реквізити.

22.       Бланк – це:

а)         аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що міс-

тять постійну інформацію;

б)         головний елемент документа;

в)         сукупність розміщених у певній послідовності реквізитів

документа.

23.       Перелічені нижче вимоги: “повинні бути виконані бездоган-

но (бездоганні текст і поліграфія); чітко надруковано текст; текст

має бути подано грамотно” існують до виготовлення:

а)         бланків;

б)         грифів;

в)         формулярів.

24.       Група реквізитів і їх постійних частин, відтворена як блок на

бланку документа, називається:

а)         оригіналом документа;

б)         штампом бланка;

в)         формуляром-зразком.

25.       Документи поділяються на вхідні і вихідні за:

а)         найменуванням;

б)         напрямом;

в)         формою.

26.       Оригінал – це:

а)         документ, який виконують у порядку загальної черги;

б)         точне відтворення першого документа;

274

Українська мова за професійним спрямуванням

Писемна форма офіційно-ділового стилю. Документи,їх різновиди.

в)         повна копія відправленого із установи документа, яка за-

лишається у відправника;

г)         основний вид документа, перший і єдиний його примірник.

27.       Документи, які мають однакову форму і заповнюються в пев-

ній послідовності й за обов'язковими правилами (типові листи, ти-

пові інструкції, типові положення) – це:

а)         стандартні документи;

б)         індивідуальні документи;

в)         службові документи;

г)         особисті документи.

28.       Документи щодо особового складу, кадрові, довідково-

інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, органі-

заційні, розпорядчі віднесені до однієї групи за однією з переліче-

них ознак:

а)         місцем виникнення;

б)         призначенням;

в)         найменуванням.