Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
список рекомендованої літератури до III – IV розділів : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

список рекомендованої літератури до III – IV розділів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

1.         Антисуржик / За ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 149 с.

2.         Антоненко-Давидович Є. Як ми говоримо.– Київ: Либідь,

1991.– 253с.

3.         Бєляєв О. М., Симоненкова Л.М., Скуратівський Л. В., Шеле-хова Г. Т. Українська мова: Підручник для 10–11 класів.– К.:Освіта, 1996.– 240 с.

4.         Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. – К.: Радянська школа, 1982. – 208 с.

5.         Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

6.         Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Рута, 1996. – 276 с.

7.         Довідник підприємця / М. Ф. Черепок, Т. Ф. Зайченко – К.: Журналіст України, 1992. – 114 с.

8.         Дужик Н. Науковий стиль і сучасні термінологічні проблеми // Українська мова: з минулого в майбутнє. – К., 1998. – С. 124–126.

9.         Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1989. – 288 с.

 

10.       Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – Львів: Центр Європи, 1997. – 791 с.

11.       Зрінські Л. Неписані правила: Глави із психології громадської діяльності / Пер. з угор. – К.: Політвидав України, 1988. – 159 с.

12.       Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: (стиліс-тика та культура мови). – К.: Довіра, 1999. – 431 с.

13.       Єрмоленко С.Я., Єрмоленко В. І., Ленець К. В.,

Пустовіт Л. О. Новий російсько-український словник-довідник. –

К.: Довіра, 1996. – 798 с.

14.       Кадомцева О. О. Структура и функциональные особенности

метафоры в научной речи (на материале философской литературы):

Автореф. дис... канд. филол. наук. – К., 1988. – С. 1–16.

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

15.       Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. – К.: Наукова думка, 1990. – 234 с.

16.       Коваль А. П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 279 с.

17.       Коваль А. П. Культура ділового спілкування: Навчальний по-сібник. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

18.       Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української

мови. – К.: Вища школа, 1978. – 322 с.

19.       Кожина М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвеще-ние, 1977. – 215 с.

20.       Кротевич Є. В., Родзевич Н. С. Словник лінгвістичних тер-мінів. – К., 1957. – 322с.

21.       Непийвода Н. Ф. Мова науково-технічної літератури

(функціонально-стилістичний аспект). – К.: ТОВ «Міжнар. фін.

агенція», 1997. – 215 с.

22.       Нікуліна Н. Зіставна характеристика термінів на позначення

частин автомобіля в технічній літературі кінця 20-х – початку 30-х

років ХХ століття // Вісник Луганського державного педагогічного

університету імені Тараса Шевченка. – 2002. – № 4 (48). – С. 89–93.

23.       Орфографічний словник української мови / За ред.

С.І.Головащука, М.М.Пещак, В.М.Русанівського, О. О. Тараненка.

– К.: Довіра, 1994. – 864 с.

24. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1995.– 207 с.

25.       Пентилюк М. I. Культура мови і стилістика: Пробний підруч-ник для гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – 239 с.

26.       Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – 248 с.

27.       Ринкова термінологія ділової людини: Словник-довідник. – К.: Абрис, 1992.– 88 с.

28.       Рогачова Г. Г. Російсько-український словник економічних термінів. – К.: Слід і К*, 1992. – 46 с.

29.       Російсько-український хімічний словник / Є.Ф.Некряч,

Ю.П.Назаренко, В. П. Чернецький – Харків: Основа, 1990. – 192 с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

30.       Словник ділової людини. – Львів: Cвіт, 1992. – 66 с.

31.       Словник іншомовних слів / За ред. акад. АН УРСР

О.С.Мельничука. – К.: УРЕ, 1985. – 966 с.

32.       Стиль і час. Хрестоматія. – К.: Наукова думка, 1983. – 244 с.

33.       Статистичні параметри стилів. – К., 1967. – 324 с.

34.       Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища школа, 1997. – 493 с.

35.       Сучасна українська літературна мова. Стилістика. – К.: На-укова думка, 1973 – 588 с.

36.       Тараненко О. О., Брицин В.М. Російсько-український слов-ник (сфера ділового спілкування). – К.: Рідна мова, 1996. – 287 с.

37.       Томан I. Мистецтво говорити / Пер. з чеської. – К.: Політви-дав України, 1989. – 293 с.

38.       Український орфографічний словник (Серія “від А до Я”) / За ред. А.О.Свашенко. – Харків: Прапор, 1997. – 564 с.

39.       Український правопис / АН України, Iн–т мовознавства ім. О. О .Потебні, Iн–т української мови. – 4–е вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 с.

40.       Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /

С.П.Бибик, I.М.Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра:

УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Офіційно-діловий стиль