Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 33. Правила опису використаної літератури : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 33. Правила опису використаної літератури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Список використаної літератури оформляється за алфавітом, указується прізвище, ініціали автора; якщо книжка написана де-кількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора, після чого роблять приписку «та ін.»; по-вна і точна назва роботи, яка не береться в лапки; підзаголовок, який уточнює назву (якщо він вказаний на титульному аркуші); дані про повторне видання; назва збірника, часопису (якщо це стаття), назва міста видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харко-ва, Москви вживаються скорочення: К., Х., М.); назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів «рік» або скорочення «р»); кіль-кість сторінок із скороченням «с». Наприклад:

Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техні-ка, 1992. – 399 с.

Пещак М. М. Стиль ділових документів ХІV ст. . – К.: Наукова думка, 1979. – 267 с.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова М. С. Фінанси зарубіж-них корпорацій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1993. – 247 с.

Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Політвидав України, 1986. – 223 с.

Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (. –)

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою, а у відомостях про відповідальність наводять прізвища чотирьох ав-торів (якщо їх чотири) або трьох з припискою «та ін.» (якщо їх п’ять і більше). Наприклад:

Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г.О. П’ятаченко та ін.; За ред. В. М. Федосова. – К.: Ли-бідь, 1994. – 464 с.

Финансовые расчеты предприятий: Справочник / В. Ф. Близнец, Т.И.Василевская, Т. И. Буколова и др.; Под общ. Ред. М. И. Ткачук. – Мн., Высшая школа, 1993. – 336 с.

У відомостях про твори, опубліковані в окремих збірниках праць,

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

подаються такі дані: прізвище автора (якщо він вказаний); повний за-головок твору; найменування видання, в якому міститься цей твір; но-мер тому і номери сторінок, на яких надрукований твір. Наприклад:

Сухомлинський В. О. Біля джерел життєвого ідеалу. – Вибрані твори, т. 3. – К.: Вища школа, 1977. – С. 218–225.

Відомості про багатотомні видання:

Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. – М.: Советская энциклопедия, 1991.

Російсько-український словник: У 3-х т. Вид. Друге, випр. / Ред. С.І.Головащук, Л .А. Коробчинська, М. М. Пилинський. – К.: Наукова думка, т. 1, 1980. – 846 с.; т. 2, 1981. – 924 с.; т. 3, 1981. – 884 с.

Відомості про збірки статей, матеріали конференцій слід пода-вати так:

Республіканська науково-практична конференція “До нової України – шляхом реформ”. Секція економіки. Доповіді. 14–16 бе-резня 1992 р. – К.: НМКВО, 1992. – 192 с.

Якщо на титульному аркушеві відсутнє прізвище автора (або ав-торів), то запис даних про книжку починають з назви книжки, після чого вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять перед прізвищем, і всі інші елементи під прізвищем автора. Наприклад:

Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. / За ред. Т.Р.Кияка. – К.: Видавничий дім “КМ “Academia”, 1997. – 264 с.

Український правопис / АН України, І-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. – 4-е вид., випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1993. – 236 с.

Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших періодичних виданнях, повинні мати: прізвище та ініціали автора статті; заголовок статті, після якого йде повна назва джерела, в якому знаходиться стаття (книжки чи збірника), за викладеними вище правилами, а для періодичних видань – назва журналу або га-зети, рік випуску, номер журналу, сторінки, а для газет – число і місяць. Наприклад:

Іщук С. І. Географічні аспекти розвитку промислового комплексу Української РСР // Економічна географія. – К., 1991. – Вип. 43. – С. 3–9.

Панчишин А. Залежність від злиднів // Час. – 1999. – 19–26 лютого.

Миронюк О. М. Культура мови в Японії // Культура слова. – Вип. 27. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 57–62.

199

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

Якемчук Р. Україна і Європейський Союз // Сучасність. – 1997. – № 10. – С. 95–99.

Якщо у рефераті використано лише якусь главу, розділ чи пара-граф із книжки, то у списку літератури це слід записати так:

Формування і розвиток культури Української народності // Українська народність: Нариси соціально-економічної і етнополі-тичної історії / АН УРСР. Ін-т історії; Редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (відп. Ред.) та ін. – К., 1990. – Розд. 8. – С. 235–302.

Список літератури розміщується після основного тексту роботи, на окремій сторінці, за алфавітом (прізвищ авторів чи назв книг) і біля кожної праці ставиться номер: 1, 2, 3 …

ПРиклАДи ОФОРмлЕннЯ

БіБліОГРАФіЧнОГО ОПисУ У сПискУ

ДжЕРЕл, ЯкиЙ нАВОДЯть У ДисЕРтАЦії,

і сПискУ ОПУБлікОВАниХ РОБіт,

ЯкиЙ нАВОДЯть В АВтОРЕФЕРАті1

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Книги:

Один автор    1.         Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер.

з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. –

307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік

патристики IV–V ст.; № 14).

2.         Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параме-

тричного білого шуму в неперервних та дискретних

динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К.: Ін-т

математики, 2006. – 111 с — (Математика та її застосу-

вання) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

3.         Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія

Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц.

іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т. 1).

4.         Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. –

Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).

1Бюлетень Вищої атестаційної комісії України, К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2008, № 3. – С. 9–13.

200

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Книги:

Два автори    1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. /

1.         Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. акад.,

2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника

«Україна дипломатична»;вип. 1).

2.         Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / З.

В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006.

– 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвока-

та) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів

для отримання Свідоцтва про право на заняття адво-

катською діяльністю; вип. 11).

3.         Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних

та композиційних матеріалів підруч. [для студ. вищ.

навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів

: Растр-7, 2007. – 375 с.

Книги:

Три автори    1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эд-дисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропе-тровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Книги:

Чотири автори          1.         Методика нормування ресурсів для виробництва

продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисля-

ченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. :

НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. –

(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2.         Механізація переробної галузі агропромислово-

го комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч.

закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач,

М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. –

(ПТО: Професійно-технічна освіта).

Книги:

П’ять і більше авторів           1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Лип-ницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар, центр, 2007. – 510 с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Книги:

П’ять і більше авторів           2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здоро-вого способу життя молоді»: у 14 кн., кн. 13).

Книги:

Без автора      1.         Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого мо-

настиря / [авт. тексту В. Клос]. – К.: Грані-Т, 2007.

– 119 с. – (Грані світу).

2.         Воскресіння мертвих: українська барокова драма:

антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шев-

чук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1]с.

3.         Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній

малій українській прозі та графіці кінця XIX – по-

чатку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран,

О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. Про-

блеми типологічної та квантитативної лексикології:

[зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. –

Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний документ      1.         Історія Національної академії наук України,

1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.

: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007.

– (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : До-

датки – 2007. – 573, [1 ] с.

2.         Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т.

/ [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Ива-

нов В. Л.]. –Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт»,

2005. – (Серия «Нормативная база предприя-

тия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.

3.         Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни...

: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. –

Одесса: Астропринт, 2006. – (Сочинения: в 8 кн.

/А. Дарова ; кн. 4).

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Багатотомний документ      4.         Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Осо-

бенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко – X.: Право,

2002 – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

5.         Реабілітовані історією. Житомирська область:

[у 7 т.]. – Житомир: Полісся, 2006. – (Науково-

документальна серія книг «Реабілітовані

історією»: у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П. Т.

(голова) [та ін.]). . Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська

І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

6.         Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і мате-

матична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю.

Канівська, С. М. Парамонова. – К.: НТУУ «КПІ»,

2006. – 125 с.

Матеріали

конференцій,

з’їздів  1.         Економіка, менеджмент, освіта в системі рефор-

мування агропромислового комплексу: матеріали

Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь

України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт.

2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр.

ун-т ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр.

ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.

2.         Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб.

текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ.

конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку

та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

3.         Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків,

30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків,

2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

4.         Оцінка й обґрунтування продовження ресур-

су елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв.

2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. :

HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–

956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

5.         Проблеми обчислювальної механіки і міцності

конструкцій: зб. наук, праць / наук. ред. В. І. Мос-

саковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Матеріали

конференцій,

з’їздів  6. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

Препринти    1.         Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационно-

го повреждения материалов нейтронами источника

ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой,

управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.

А., Воеводин В. Н. – X. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. –

(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк.

физ.-техн. ин-т»; ХФТИ 2006-4).

2.         Панасюк М. 1. Про точність визначення активності

твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Па-

насюк М. 1., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорно-

биль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7,

[1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки

АЕС; 06-1).

Депоновані наукові праці    1.         Социологическое исследование малых групп на-

селения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования

Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. –

110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2.         Разумовский В. А. Управление маркетинговы-

ми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский,

Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. В ИНИОН

Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники      1.         Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін

В. П.]. – X.: Халімон, 2006. – 175, [1]с.

2.         Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії:

словник-довідник основ, термінів і понять з орг.

навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Ти-

мошенко, О. І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т,

2007. – 57 с.

3.         Українсько-німецький тематичний словник [уклад.

Н. Яцко та ін.]. – К.; Карпенко, 2007. – 219 с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Словники      4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи           1.Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт, дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. – / [наук, редкол.: С. С. Куру-ленко та ін.]. – К.: Варта, 2006. – 217, [1] с.

2.         Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних

шляхів і структур нервової системи, що беруть

участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів /

О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов,

В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир, та доповн. –

Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 218 с.

3.         Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп.

В. Й. Шовкун]. – X.: Ранок, 2005. – 96 с.

Законодавчі та

нормативні

документи      1.Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. (Бібліотека офіційних видань).

2.Медична статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов, ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. ста-тистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

3.Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Норматив-ний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти     1.Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Стандарти     2.Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. –(Національні стандарти України).

3.Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстан-дарт України, 2007. – IV, 18 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги        1.Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 –Т. 5. – 2007 – 264 с.Т. 6. – 2007 – 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М.Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.

3.Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. – [Суми: Унів. кн., 2003]. – 11 с.

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л. П. – До-нецк: Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні показники     1.Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кан-дидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів: Укр. технології, 2007. – 74 с.

2.Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки /[уклад. Кирись Б. О., Потлань О. C.]. – Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Дисертації      1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с

Автореферати дисертацій    1.Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготов-лення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технологія машинобудуван-ня» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1 ] с.

2.Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами:автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва  1. А. с. 1007970 СССР, MK14J В 25 J 15/00. Устрой-ство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – №3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти         1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Во-ронеж, науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання           1.Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати прак-тичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор /Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.

2.Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень/ Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання           4.Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та ме-тодика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.

5.Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.

6.Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.

7.Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка: (на-риси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. –Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

8.Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Ка-лайтан // Современное состояние использования им-пульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч. техн. конф., 3–5 окт. 2007 г.: тезисы докл. – X., 2007. – С. 33.

9.Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX – початок XX ст. / Д. М. Чорний. – X., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

Електронні ресурси  1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Бо-гомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 MB. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

 

Характеристика джерела     Приклад оформлення

Електронні ресурси  2.         Розподіл населення найбільш численних

національностей за статтю та віком, шлюбним ста-

ном, мовними ознаками та рівнем освіти [Елек-

тронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису насе-

лення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред.

О. Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во «Інфодиск», 2004.

– 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см.

– (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем, ви-

моги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows

98/2000/NT/XP. – Назва з титул, екрану.

3.         Бібліотека і доступність інформації у сучасному

світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті:

(підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-20032») [Елек-

тронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов,

А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник

– 2003. – № 4. – С. 43.

Оскільки ви опрацьовуєте літературу, переказуєте думки й ідеї авторів, перелічуєте проблеми, які розв’язуються у тій чи іншій мо-нографії, ви маєте обов’язково робити посилання на авторів і їх пра-ці, щоб не склалася думка, що це ваші ідеї і щоб вас не звинуватили у привласненні чужих думок. Посилання на використане джерело записується так: у кінці наведеної цитати слід вказати в дужках но-мер відповідного літературного джерела за списком і сторінку, з якої взята цитата, наприклад (12, 67) – це означає, що ви цитуєте працю автора, який за вашим списком літератури значиться під номером 12, а цитата взята зі сторінки під номером 67 указаної праці. У випадку опису джерела в цілому в дужках зазначається лише його номер за списком, наприклад: (78). Значна економія в об’ємі тексту роботи досягається завдяки пронумерованому списку літератури.

Є й інший спосіб посилання. Біля цитати ставиться номер циту-вання на даній сторінці, наприклад:

І. Левченко пише: «Більшість бджіл, які вилетіли в поле, повер-талися у свій вулик на новому місці. Але частина бджіл (3316 осо-бин) упродовж дня збиралися в порожньому вулику, розміщеному на попередньому місці. Таким чином, у новій ситуації частина бджіл

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

використала свій попередній досвід. Цю обставину пасічникам тре-ба враховувати під час кочівель пасік»1.

А в кінці сторінки під рискою потрібно вказати джерело, звідки взята цитата, наприклад:

           

Завдання 1. Відредагуйте список літератури. Запишіть його за всіма існуючими правилами.

А. 1. Орехівський Г.А. – Трудова активність на селі. – К.: «Зна-ння», 1990, – 48 С.

2.         Досяк О., Кадієвський В. – «Інформаційні технології та опти-мізація менеджменту в галузях АПК», Львів – Київ: Аграрна наука, 1997. – 103 с.

3.         Економіка сільського господарства: Підручник // П.П.Руснак, А.А.Чалий, В.В.Жебка та інші. – Київ: Урожай, 1998. – 316 с.

4.         Галушко В.П., Чорний Р.М., Основи теорії управління в сіль-ському господарстві: Довідник.– К.: УСГА, 1993. – 73 с.

5.         Про порядок проведення бартерних операцій в 1992 році у сфері зовнішньоекономіної діяльності: Постанова Верховної Ради України від 12 травня 1992 р. // Газета “Голос України”, 1992. – 27 травня.

Б. 1. “Генетика сільськогосподарських рослин”: Підручник для викладачів і студ. Агрон. Спец. Вищих навч. С.-г. Закладів III–IV рів-нів акредитації та Навч. Посібник для закладів освіти I–II рівнів акредитації. – К.: “Урожай”, 1996. – 320 с.

2.         Русин Г.Г. “Физико-химические методы анализа в агрохимии».

Практикум: Учебное пособие для студ. Вузов по спец. «Агрохимия и

почвоведение»: – К.: УСХА, 1993. – 156 с.

3.         Вирощування екологічно чистої продукції рослинни-

цтва / Е.Г.Дегодюк, В.Ф.Сайко, М.С.Корнійчук та інші. За ред.

Е.Г.Дегодюка. – К.: “Урожай”, 1992. – 320 с.

4.         Карнаухов О.І., М.Ф.Повхан, В.М.Галімова “Автоматичний

метод екологічого моніторингу важких металів в об’єктах навко-

лишного середовища” // Науковий вістник Національного Аграрно-

го Університету. – Випуск 2. – 1997. с. 212–219.

1Левченко В. Пам'ять медоносної бджоли. – Український пасічник. – 2001. – № 9. – С. 4.

210

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

В. 1. Сагач М.Ф. Временная противокоррозионнаязащита сель-скохозяйственной техники. – К.: УкрНИИНТИ, 1991. – 122 с.

2.         Автоматизація технологічних проц есів сільськогосподарського виробництва / Мартиненко І.І., Головінський Б.Л., Лисенко В.П. та інші За редакцією Мартиненко І.І.. – К.: “Урожай”, 1995, 224 с.

3.         І.П.Притака, Козирський В.В. “Електропостачання сільсько-го господарства”: Підручник, К, Урожай. – 1995, 302 С.

Г. 1. Ониськів М.І., Цапко В.Г., Чміль А.І. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Інже-нерна с.-г. екологія»: Навч. Посібник для студ. Інжен. Спец. – Київ: НАУ, 1997. – 78 с.

2. Довідник сільського інженера «Навчальний посібник» / Гречко-сій В.Д., Погорілець о.М., Ревенко І.І. та інш. За ред. В.Д.Гречкосія. – К.: Урожай, 1991. – 399 С.

3.Білокінь Я.Ю. Поради водію легкового автомобіля: Навч. Пло-сібник. – К.: «Ромінал», 1992. – 21 с.

Г. 1. І.М Григора. «Короткий практикум з ботаніки». – К.: УСГА, 1993. – 122 с.

2.         Приймак Г.М. Пасіка у присадибному господарстві. – Київ: «Урожай, 1993. – 168 с.

3.         Штомпель М.В. Про золоте руно і срібний смушок, К.: Уро-жай, 1992. – 224 с.

4.         Консерванти і поживність кормів / Кулик М.Ф., Данилевська Н.Т., Калетник Г.М. та інші. – К.: “Урожай”, 1992, 208 С.

5.         Ястребов К.Ю. Використання екструдату сої в годівлі курчат-бройлерів // “Науковий вісник Національного аграрного університе-ту”.– Випуск 2. – 1997. – с. 84 –89.