Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 32. Загальні відомості про курсову та дипломну роботи : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 32. Загальні відомості про курсову та дипломну роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Навчаючись у вищому навчальному закладі, студенти мають отримати грунтовні знання, оволодіти не лише програмовим мате-ріалом, але й навичками дослідження, творчої діяльності. Важливе місце у цьому процесі має такий вид самостійної діяльності студен-тів, як написання курсових та дипломних робіт.

Учені і методисти схиляються до думки, що ці наукові роботи можуть мати реферативний і дослідницький характер. «У першо-му випадку робота має теоретичний характер і пишеться на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел: монографій, бро-шур, статей, методичних рекомендацій і т. ін. Студент повинен взя-ти з літератури основний матеріал, який стосується проблеми, що вивчається, дати оцінку вивченим роботам, висловити свою точку зору; зв’язано, грамотно, логічно обґрунтувати вибрану тему, зро-бити наукові або методичні висновки.

У другому випадку, коли робота має дослідницький характер, сту-дент використовує як науково-методичну літературу, так і свої спо-стереження і факти, результати експерименту, якщо він проводився, може висувати власні гіпотези і т. д.» [Мороз І. В., с.130 – 143].

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

Курсові та дипломні роботи мають

•          торкатися розв’язання актуальних і перспективних проблем сучасного розвитку певної науки;

•          демонструвати знання студентом літератури з теми, історії досліджуваної проблеми;

•          розкривати вміння студента чітко характеризувати предмет дослідження, узагальнювати результати, робити висновки.

Автори навчального посібника «Методичні вказівки до виконан-ня курсової роботи…» вказують, що основними вимогами до кур-сової роботи є:

– структурно-логічна послідовність викладення матеріалів робо-ти за розділами;

– зміст роботи повинен відповідати темі;

– формулювання повинні бути чіткими і простими для сприйняття;

– аргументація повинна бути переконливою, а висновки – обгрунтованими»1.

Обравши тему, студент самостійно розробляє план своєї роботи, продумує хід її виконання, звертається до керівника за порадою.

Одним із важливих етапів написання роботи є добір і вивчення наукової літератури з теми. Як же організувати процес роботи з літе-ратурними джерелами та зробити їх бібліографічний опис?

1)         Скласти бібліографію з теми наукової роботи (варто викорис-тати бібліотечні каталоги: алфавітні (картки на книжки розміщені в алфавітному порядку), систематичні (назви творів розташовані за галузями знань), предметні (вони містять назви творів з конкретних проблем і спеціальностей); бібліографічні довідникові видання (по-кажчики по окремих темах і розділах); виноски і посилання в моно-графіях, підручниках; періодику (варто переглянути останні номери журналів кожного року – у них є інформація про всі статті, які вмі-щені у всіх номерах журналу за рік тощо).

2)         Щодо списку літератури знову варто звернутися до керівника за порадою і приступати до поступового її вивчення.

Варто, опрацювавши матеріали джерел, написати огляд літератури. Студент має продумати обґрунтування теми, вибір об’єкта, пред-1Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Годівля

сільськогосподарських тварин» студентами факультету ветеринарної медицини.

Спеціальність 7.150501 / Укладачі: І.І.Ібатуллін, Ю.О.Панасенко, І. П. Чумаченко, В. І.

Хрипун. – К.: НАУ, 1999. – С. 5.

193

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

мета, мети дослідження. Не секрет, що коло завдань дослідження залежить від можливостей самого дослідника, рівня його фахової підготовки і попереднього досвіду наукової роботи, наявності часу та матеріально-технічного забезпечення.

Після того, як погоджено план роботи, слід продумати методи і прийоми дослідження, відпрацювати гіпотези та теоретичні переду-мови дослідження. Ученим відомо, що гіпотеза є одним із методів розвитку наукового знання. Розрізняють гіпотези:

•          описові (передбачають існування якого-небудь явища, опису-ють його причини і можливі наслідки);

•          пояснювальні (дається тлумачення можливих наслідків з пев-них причин, а також характеризуються умови та обставини, за яких ці наслідки обов’язково наступають, тобто, в силу яких чинників і умов буде даний наслідок);

•          описово-пояснювальні (поєднання гіпотез першого і другого типів) [там таки].

Якщо передбачається експериментальне дослідження, розроби-ти програму, методику його проведення, пізніше проаналізувати ре-зультати експериментального дослідження, зробити висновки.

Обсяг курсової роботи – приблизно 25–30 сторінок. У роботі має бути титульна сторінка (оформлена за правилами), зміст, текст робо-ти, висновки, список літератури.

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

Зразок титульної сторінки

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І

САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ФАКУЛЬТЕТ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА І

ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕТУРИ

Курсова робота

Розрахунок виробничих площ

тепличного господарства для вирощування

квітково-декоративних культур

Виконала: студентка ІІ курсу заочної форми навчання Мінькова Надія Юріївна Керівник: кан. біол. наук, доцент Крупкіна Л.І.

КИЇВ 2Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ ЛІСОВОГО ТА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ФАКУЛЬТЕТ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Напрям підготовки 06.03.03. «Лісове і садово-паркове господарство»

Допускається до захист

Завідувач кафедри декоративного

садівництва та фітодизайну

д.б.н., проф.    С.Ю. Попович

«____»             2009 р.

ВИПУСКНА БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА на тему: «ОсОБлиВОсТі ВиРОЩУВАння

сОРТіВ БУЗКУ ЗВичАЙнОГО У

РОЗсАДниКАХ ТА ВиКОРисТАння їХ В

ОЗЕлЕнЕнні»

06.03.03. – БР 142 “З” 09.02.24 007 ПЗ

Студент-випускник  С.М. Костенко

Науковий керівник, доцент              Л.І. Крупкіна

2196

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

КАБінЕТ МінісТРіВ УКРАїни

нАЦіОнАльниЙ УніВЕРсиТЕТ БіОРЕсУРсіВ і

ПРиРОДОКОРисТУВАння УКРАїни

нні лісового і садово-паркового господарства

Факультет садово-паркового господарства і ландшафтної архітектури

УДК 712.3/.42 Допускається до захисту: Завідувач кафедри декоративного садівництва та фітодизайну

д.б.н., проф.    Попович С.Ю.

«____»             2008 року

Магістерська робота

на тему: «Проект реконструкції гірського саду на

території національного ботанічного саду ім. М.М.

Гришка нАн України»

спеціальність: 8.1304.02 – «Садово-паркове господарство»

Магістерська програма:

«Менеджмент садово-паркового господарства»

спрямування Фахове

06.03.03. – МР 1755 «с» 08.10.30. 010 ПЗ

Виконав          Колос О.О.

Науковий керівник: доц.       Крупкіна Л.І.

Консультант з охорони праці: доц.             Шеремет В.О.

Київ – 2Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV