Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 29. Анотація : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 29. Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Анотацією називається короткий огляд змісту книги, статті час-то з критичною оцінкою її. До анотації входять:

•          опис бібліографічних ознак книги (указуються автор, назва, місто, видавництво, рік, кількість сторінок);

•          короткий переказ змісту;

•          вказівка, кому ця книга адресована.

Інколи до анотацій включають відомості про автора(ів) книги,

відомості про те, як оцінюють цю книгу у науковому світі.

Розміщують анотацію на звороті титульної сторінки. Прочитав-ши її, можна мати уявлення про зміст книги, інакше кажучи, анота-ція – елемент довідкового апарату книги.

Завдання 1. Прочитайте анотації. Чим відрізняються подані нижче анотації? Назвіть ті, в яких подається просто інформація, а в яких містяться елементи оцінки. Чому, на вашу думку, вони вво-дяться до анотації?

***

Бобров В. я. Основи ринкової економіки: Підручник. – К.: Ли-бідь, 1995. – 320 с.

У підручнику вперше в Україні, виходячи з надбань світової та вітчизняної економічної думки, викладено новий курс “Основи ринкової економіки”. Дається ґрунтовне тлумачення найважливі-ших категорій і законів ринкового механізму. Особлива увага звер-тається на розкриття суті таких нових для нашої економіки понять як менеджмент, менеджер, маркетинг та ін. Теоретичні положення і висновки пов’язуються із сьогоднішніми завданнями України в умовах переходу її економіки до ринку, ілюструються таблицями, графіками, схемами. Підручник містить докладний термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів.

***

Богдан с. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

В основі кожної національної культури лежить мовний етикет народу. Оскільки народ – це своєрідний, створений тільки йому при-таманними фарбами образ, серед багатьох чинників, котрі є скла-

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

довими цієї “фарби”, мовний етикет – чи не найяскравіший тон на загальному тлі національних особливостей. Українці в цьому плані – нація своєрідна і унікальна, котра впродовж багатьох віків дбала про скарбницю мовного етикету і поповнювала її все новими перла-ми, добутими з самої глибини душі.

Написана в розважливому тоні, надзвичайно тонко і водночас до-ступно, пропонована увазі читача книга має стати своєрідною “на-стільною книгою” з мовного етикету для кожної української родини.

Книга пропонується викладачам вузів і загальноосвітніх закла-дів, вихователям, студентам, школярам, працівникам сфери обслу-говування, громадським і державним діячам.

***

Загородній А. Г., Вознюк Г. л., смовженко Т. с. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видав-ництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

У словнику подано тлумачення близько 2500 понять і термінів, що охоплюють такі теми: фінансова система держави, фінанси під-приємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, цінні папери і фондовий ринок, грошовий обіг, фінансове плануван-ня, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси та інші.

Для викладачів і студентів економічних навчальних закладів і факультетів, фінансистів та економістів підприємств усіх форм власності, працівників банківських установ, податкових адміністра-цій, страхових організацій.

***

іванов Ю. Б., Кравченко Ю. і., Хоменко М. М. Вступ до бізнесу. – К.: Лібра, 1995. – 252 с.

Ця книга корисна як всім, хто вперше занурюється у велике море бізнесу, так і тим, хто вже не новачок у цій галузі знань.

За широтою й обсягом висвітлюваних питань підприємництва книга не має в Україні аналогів.

Викладені основні категорії бізнесу, підходи до організації при-ватного підприємництва в умовах переходу України до ринкових відносин. Розглянуто форми власності і розвиток підприємництва при проведенні роздержавлення та приватизації.

Наведені приклади вдосконалення управління трудовими колек-

Українська мова за професійним спрямуванням

Текст. Найтиповіші наукові тексти.

тивами підприємницьких структур та розробки бізнес-планів рин-ковими організаціями.

Обґрунтовано необхідність планування маркетингу в умовах конкуренції та його особливості у сфері послуг.

Книга розрахована на широке коло читачів, підприємців, інже-нерних та економічних працівників організацій різних форм влас-ності, а також студентів вузів.

***

Кісельов А. П. Основи бізнесу: Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 191с.

Запропонований підручник не має аналогів не тільки в Україні, а й у близькому зарубіжжі. У ньому розглядаються об’єктивні за-кономірності виникнення і розвитку бізнесу, його категорії, ринкове середовище, механізми створення, функціонування і управління; визначено суб’єкти бізнесу та подано їх класифікацію.

Для кращого засвоєння матеріалу й індивідуальної роботи після кожного розділу вміщено завдання для перевірки знань і самостій-ної роботи. В додатках подано тести визначення підприємницьких здібностей та ймовірної можливості стати бізнесменом, а також показники фінансово-економічної діяльності підприємницьких структур тощо.

Логіка побудови матеріалу відповідає затвердженій програмі та стандартам, прийнятим у ряді університетів Заходу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

***

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисци-пліни «Годівля сільськогосподарських тварин» студентами фа-культету ветеринарної медицини / Укладачі: І. І. Ібатуллін, П. Ю. Панасенко, І.П.Чумаченко, В. І. Хрипун. – К.: НАУ, 1999. – 50 с.

Викладено методичні вказівки до виконання курсової роботи за програмою дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» для студентів факультету ветеринарної медицини.

***

Мороз В. і. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимо-ги до їх написання, оформлення і захисту. – К.: Курс, 1997. – 56 с.

Автор посібника, завідуючий кафедрою методики викладання

183

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ IV

природничо-географічних дисциплін, доцент І. В. Мороз на підставі широкого науково-методологічного аналізу літературних джерел у галузі теорії і методики наукових досліджень розглядає визначення основних структурних елементів дослідження – об’єкта, предмета, мети, проблеми, основних завдань і гіпотези дослідження та дає ме-тодичні поради.

У посібнику даються практичні рекомендації по підготовці, струк-турі, літературному оформленню та захисту дипломних, кваліфікацій-них і курсових робіт студентами педагогічних навчальних закладів.

Посібник розрахований на випускників педагогічних закладів та викладачів для керівництва дипломними (кваліфікаційними) робо-тами студентів.

Завдання 2. Дайте відповіді на запитання: Що називається анотацією? Яку роль виконують анотації? Який порядок укладання анотації?

Завдання 3. Напишіть анотації до 2–3 книг за фахом, урахував-ши всі вимоги щодо їх укладання.