Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 22. Художній стиль : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 22. Художній стиль


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Цей стиль має естетично-інформативну комунікативну функцію. Інформативність тут здійснюється не шляхом простого повідомлен-ня фактів, а через художній образ, у якому відтворюється і певна ситуація, і сприйняття її автором, і реакція інших людей. Об'єктивна дійсність зображена у текстах художнього стилю за допомогою ху-дожніх образів.

Найважливішою ознакою художньої мови є її естетична функція – гранична чуттєва конкретність, глибока виразність, емоційність, картинна мальовничість.

Твори, написані цим стилем, виконують функцію впливу на почуття і уяву читача або слухача. Це зумовлює використання

Українська мова за професійним спрямуванням

Стилістика

в художньому стилі своєрідних образних засобів. У своєрідно-му доборі цих мовних одиниць виявляється творча індивідуаль-ність автора, його почерк, тобто його авторський індивідуальний стиль.

Художній стиль характеризує:

1)         точність слововживання (ідеальне оформлення думки);

2)         використання зображувально-виражальних засобів (епітетів, метафор, порівнянь, образно-метафоричних синонімів тощо);

3)         використання антонімів для таких зображувально-художніх прийомів, як контраст, антитеза, іронічне зіставлення (антонімічна іронія) та ін.;

4)         наявність архаїзмів, неологізмів (дзвінкостеблий, срібносяй-ний, голубокосий, роси-перли, розкрилена – у М. Рильського), діа-лектизмів, жаргонізмів та ін.

5)         багата фразеологія;

6)         своєрідні засоби словотвору;

7)         використання множини іменників – власних назв, кличної форми тощо;

8)         синтаксичні засоби – інверсії, питальні та окличні речення, риторичні оклично-питальні звороти й риторичні звертання, еліп-тичні конструкції, пряма й невласне-пряма мова, різнотипні прості й складні речення.

Запитання і завдання для самоконтролю

Завдання 1. Випишіть уривки текстів художнього стилю. Визна-чте основні риси цього стилю.

Завдання 2. Допишіть речення: Художній стиль – це … Його характерні риси: …

Завдання 3. Дайте відповіді на запитання:

1.         Чим відрізняється художній стиль від інших стилів?

2.         Чи обов'язковим є для художнього стилю використання фактів?

3.         Чим характерний стиль художніх творів П. Тичини?

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ ІІІ

 

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

По 15 человек в группе        По 15 осіб у групі;

по адресу (доставлять, писать,       на адресу (доставляти, писати, звер-

обратиться, сказать) нутися, сказати);

по адресу (жить, проживать)          за адресою (жити, мешкати);

по адресу (не нашли)           під адресою, на адресі (не знайшли);

по акту           за актом;

по алгоритму за алгоритмом;

по алфавиту   за абеткою (алфавітом);

по аналогии   за аналогією;

по безналичному расчету    за безготівковим розрахунком;

по бокам        з боків (обабіч);

по болезни     через хворобу; у зв'язку з хворобою;

по болоту       болотом;

по большей части     здебільшого;

по Вашей просьбе     на Ваше прохання;

no Вашему приказанию прибыл     за Вашим наказом прибув;

по Вашему требованию       на Вашу вимогу;

по Вашему усмотрению       на Ваш розсуд; як Вам здається краще;

по весне         навесні;

по весу           на вагу; вагою;

по вечерам     вечорами; (рос. каждый вечер) щовечора;

по взаимному согласию      за взаємною згодою;

по виду          виглядом; на вигляд; з вигляду;

по вине          з вини;

no вкусу (горький, подобный,         на смак (гіркий, подібний,

хорош)            добрий);

по вкусу (солить)      до смаку (солити);

по возвращении        після повернення;

по возможности       по змозі

Українська мова за професійним спрямуванням

Стилістика