Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА            7

УКРАїнсьКА МОВА В жиТТі сУсПільсТВА          9

§ 1. Стислі відомості з історії письма          9

§ 2. Мова і суспільство          15

§ 3. Мова як знакова система           21

§ 4. Функції мови       26

§ 5. Усне і писемне мовлення          32

§ 6. Державний статус української мови    35

§ 7. Про походження української мови       38

§ 8. Сучасна українська літературна мова  43

§ 9. Мовна норма      45

§ 10. Українська мова серед інших мов світу         49

§ 11. Культура мовлення. Мовленнєвий етикет

як компонент комунікації студентів та спеціалістів. .        56

§ 12. Мовний етикет української науки      70

§ 13. Дещо про протокол та етикет             82

Список рекомендованої літератури до розділу I    100

лЕКсиКА        102

§ 14 Лексикологія як наука. Лексичне значення слова     102

§ 15. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми  105

§ 16. Лексика української мови        109

§ 17. Словники в Україні      119

§ 18. Основні типи словників          122

Список рекомендованої літератури до II розділу  129

сТилісТиКА    130

§ 19. Поняття про стиль       130

§ 20. Основні стилі української мови          131

§ 21. Публіцистичний стиль            133

§ 22. Художній стиль            134

§ 23. Науковий стиль            137

§ 24. Індивідуальний стиль мовлення        164

3

Українська мова за професійним спрямуванням

ТЕКсТ. нАЙТиПОВіШі нАУКОВі ТЕКсТи            166

§ 25. Поняття про текст        166

§ 26. Текст як форма існування наукового знання             170

§ 27. Тези        177

§ 28. Конспект           178

§ 29. Анотація            181

§ 30. Доповідь            184

§ 31. Реферат              190

§ 32. Загальні відомості про курсову та дипломну роботи ...192

§ 33. Правила опису використаної літератури       198

§ 34. Стаття    211

§ 35. Рецензія             215

Список рекомендованої літератури до III – IV розділів    226

ОФіЦіЙнО–ДілОВиЙ сТиль            229

§ 36. З історії офіційно-ділового стилю       229

§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю     235

§ 39. Ділова розмова по телефону  238

§ 40. Ділова доповідь. .         241

Список рекомендованої літератури до V розділу              252

ПисЕМнА ФОРМА ОФіЦіЙнО-ДілОВОГО

сТилЮ. ДОКУМЕнТи, їХ РіЗнОВиДи       253

§ 41. Що таке документ?       253

§ 42. Класифікація документів          254

§ 43. Реквізити документів  259

§ 44. Вимоги до тексту документа і його оформлення.

Мова документів        275

§ 45. Документи, їх різновиди          279

ДОКУМЕнТи ЩОДО ОсОБОВОГО сКлАДУ      281

§ 46. Заява      281

§ 47. Пропозиція        286

§ 48. Резюме  289

§ 49. Особовий листок з обліку кадрів        293

ДОВіДКОВО-інФОРМАЦіЙні ДОКУМЕнТи       304

§ 50. Довідка  304

4

Українська мова за професійним спрямуванням

§ 51. Запрошення       § 52. Оголошення     316

§ 53. Доповідна записка       319

§ 54. Пояснювальна записка            324

§ 55. План       334

§ 56. Звіт         335

§ 57. Телеграма          342

§ 58. Адреса    344

§ 59. Листування       353

§ 60. Приватне та офіційне листування      356

слУжБОВЕ лисТУВАння     364

§ 61. Особливості розвитку сучасного ділового листування       364

§ 63. Про правила листування         367

§ 65. Особливості оформлення листів різних видів. Лист-

прохання         375

Список рекомендованої літератури до теми «Листування»..400

§ 66. Протокол           402

§ 67. Витяг із протоколу        415

ОБліКОВО-ФінАнсОВі ДОКУМЕнТи       423

§ 68. Акт         423

§ 69. Доручення         434

§ 70. Розписка            440

§ 72. Накладна           445

§ 73. Таблиця             446

ГОсПОДАРсьКО-ДОГОВіРні ДОКУМЕнТи        451

§ 74. Договір  451

§ 75. Трудовий договір         454

§ 76. Трудовий контракт       463

ОРГАніЗАЦіЙні ДОКУМЕнТи        482

§ 77. Положення        482

§ 78. Інструкція          501

§ 79. Правила             504

§ 80. Статут    506

РОЗПОРяДчі ДОКУМЕнТи             520

§ 81. Вказівка              520

5

Українська мова за професійним спрямуванням

§ 82. Наказ      522

§ 83. Постанова         541

§ 84. Розпорядження             543

§ 85. Ухвала    548

§ 86. Реклама              553

§ 87. Різновиди реклам         558

§ 88. Мова реклами  561

ДОДАТКи      570

§ 1. Звуки і букви. Український алфавіт      570

§ 2. Ненаголошені голосні [е], [и], [о]         572

§ 3. Апостроф             573

§ 4. Чергування голосних     574

§ 5. Чергування приголосних          578

§ 6. Сполучення літер йо, ьо            580

§ 7. Подвоєння та подовження приголосних        581

§ 8. Спрощення в групах приголосних       583

§ 9. Написання префіксів      584

§ 10. Орфографічні правила переносу         586

§ 11. Правопис слів іншомовного походження     588

§ 12. Велика літера у власних назвах          590

§ 13. Друга відміна іменників           594

§ 14. Ступені порівняння якісних прикметників  596

§ 15. Відмінювання числівників      599

§ 16. Зв’язок числівників з іменниками      602

§ 17. Правопис часток          604

§ 18. Написання складних і складноскорочених слів        604

§ 19. Розділові знаки при вставних словах,

словосполученнях, реченнях           609

§ 20. Розділові знаки у складносурядних реченнях           613

§ 21. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях         615

§ 22. Розділові знаки у безсполучникових складних

реченнях         6

Українська мова за професійним спрямуванням