Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 9. мовна норма : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 9. мовна норма


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Однією з головних категорій культури мови є мовна норма.

норма літературної мови – це сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок сус-пільного спілкування у певний період розвитку мови і суспільства.

Мовними нормами мають володіти всі носії української мови. Вони – єдині і загальнообов'язкові. Виробляються мовні норми

1Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський та ін. К.: Українська енциклопедія, 2000. – С. 736.

2Сучасна українська літературна мова: Підручник / за ред. М. М. Плющ. 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 2000 – С. 8.

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ І

суспільномовною практикою народу, відшліфовуються майстрами слова різних стилів, обґрунтовуються мовознавчою наукою і узако-нюються певними урядовими і науково-освітніми актами. Мовознавці розрізняють такі мовні норми:

 

норми Регулюють (встановлюють)            Поради. Приклади

Акцентологічні          Наголошуваність слів           Потрібно правильно наголошува-ти слова, це допоможе розрізняти різні за смислом слова, напр.: мукá – мýка, áтлас – атлáс, а також різні за формою слова: рукú не подасть (Р. в.) – чисті рýки (Н. в.). Наголо-сом можна виділяти найголовніше слово у межах синтагми, напр.: Ти приїдеш до Києва? Ти приїдеш до Києва? Ти приїдеш до Києва?

Орфоепічні     Правильну вимову звуків, звукосполучень           В укр. мові потрібно розрізняти ви-мову [г] і [ґ], напр.: голова, ґанок

Лексичні        Слововживання        В укр. мові потрібно вживати: довідка, а не справка, виконроб, а не прораб, постачання, а не снабженіє

Графічні          Запис звуків на письмі         Звуки [ja] на початку слова і скла-ду позначається буквою я, а звуки [шч] – буквою щ

Орфографічні Написання слів та їх частин            До цих норм віднесемо норми по-значення на письмі подовжених приголосних, уживання м'якого знака, правопис прізвищ, правила переносу слів з рядка в рядок тощо

Граматичні    Уживання гра-матичних форм слів, побудови словосполучень і речень         Напр.: в укр. мові формою звер-тання є кличний відмінок; у формі М. в. мн. потрібно вживати по се-лах, по кімнатах а не по селам, по кімнатам

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова в житті суспільства

норми Регулюють (встановлюють)            Поради. Приклади

Пунктуаційні  Постановку

розділових

знаків  Ці норми обумовлюють уживання крапки, коми, знака питання, знака оклику, двокрапки, тире, лапок, ду-жок тощо

Стилістичні   Відбір мов-них засобів відповідно до умов спілкування  Напр.: залежно від ситуації мовець використовує різні форми вітань. З начальником можна використати форму вітання Доброго дня!, а з однолітком (товаришем) – Привіт!

Усі мовні норми характеризуються системністю, стабільністю, історичною та соціальною обумовленістю. Мовні норми можуть бути стабільними упродовж довгого часу, але це не означає, що вони не можуть змінюватися. Існування норм літературної мови не виключає паралельного існування мовних варіантів, які збагачують мову у стилістичному плані.

В українській мові правопис слів (орфографія) зумовлений таки-ми принципами, як:

1)         фонетичний (якщо слово пишеться так, як ми його вимовляє-мо, то вважають, що це слово пишеться за фонетичним принципом). За цим принципом пишуться слова: вода, гарний, кіт, мудрий, нога, пишний, розбити, рука, сказати, схопити;

2)         морфологічний (якщо для написання слова потрібно точно знати будову слова (морфеми), щоб правильно його передати, то це означає, що слово пишеться за морфологічним принципом). Так, щоб правильно перенести з рядка в рядок частину слова відзна-чений, потрібно знати, що від- є префіксом, тому можливий такий перенос: від-значений. У слові піднісся відбувається подвоєння вна-слідок збігу двох приголосних с на межі кореня (-ніс-) і частки –ся;

3)         історичний (традиційний) – (це коли написання слова не мож-на пояснити ні вимовою, ні його морфологічним складом, ні певним правилом; таке написання називають традиційним). За традицією ми пишемо літеру ф у запозичених словах: фабрика, факт, фея, формула. Традиційним українським є звукосполучення хв у словах: хвалько, хвилювати, хвиля, хвіст;

Українська мова за професійним спрямуванням

Розділ І

4) смисловий (семантичний або диференціюючий) – (це коли написання слова залежить від того, що це слово означає, напр.: Ведмідь (дійова особа байки), ведмідь (тварина); Вовк (прізвище), вовк (тварина); гончар (професія), Гончар (прізвище); назустріч – прислівник, на зустріч – прийменник і іменник).

Як правильно сказати українською мовою?

 

Російська сполука     Українська сполука

работать по плану    працювати за планом

ударить по мячу        ударити по м'ячу

коллеги по работе     колеги по роботі

товарищ по оружию товариш по зброї

родственник по мужу          родич по чоловікові

передать по радио    передати по радіо

приказ по академии  наказ по академії

исследование по физике      дослідження з фізики

чемпион по шахматам         чемпіон із шахів

знать по виду            знати на вигляд

по колени в воде      по коліна у воді

по способу получения         щодо способу отримання

по невнимательности          через неуважність

по возможности       по змозі

по инерции   за інерцією

агент по продаже      агент з продажу

агент по рекламе       рекламний агент

богатьій no содержанию      багатий змістом

большой no обьему   великий обсягом

бюро по трудоустройству    бюро працевлаштування

вверх по течению     проти течії

видно по глазам        видно по очах

вниз по течению      за течією

вопросьі по трудоустройству          питання працевлаштування

второй по важности другий за важливістю (щодо

            важливості)

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова в житті суспільства