Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 22. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 22. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

Загрузка...

Безсполучникові складні речення – це такі речення, які об’єднують в одне ціле кілька простих речень тільки інтонацією, без сполучників і сполучних слів.

У безсполучникових складних реченнях ставляться такі розділо-ві знаки:

 

кома    між однотипними частинами безсполучникового речення, які тісно пов’язані між со-бою за змістом і виражають одночасність, послідовність чи сумісність дій          Гримлять бубни, виспівують сопелі і прегудниці, бринять стру-ни гусел … (Іванченко). Вітер віє, віє буйний, віє за горою, мороз ходить, мороз бродить під руки з весною (Антонич).

крапка з комою         коли частини безсполуч-никового складного ре-чення зберігають певну самостійність у змістовому відношенні або значно поширені й мають у своєму складі розділові знаки          Ніс у доктора посинів; очі горіли, сльозились; по спині й ногах прокочувались холодні, люті дрижаки (Винниченко).

двокрапка      – якщо друга частина пояснює, розкриває зміст першої:

– якщо друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій (між частинами можна вставити сполучник тому що): Він знає: Серцю легше сподіватись При щирості людського співчуття (Чубач); Можна сміливо стверджу-вати: ліс дає людині саме жит-тя (Сімкін);

Журиться жайворон-серпень: літня пора промина (Перебий-ніс).

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

 

тире    – коли зміст простих ре-чень безсполучникового речення зіставляється або протиставляється:

– якщо друга частина вказує на швидку зміну подій:

– якщо у першій частині вказується на час або умо-ву, за якої відбувається дія у другій частині:

– якщо друга частина виражає наслідок або вис-новок з того, про що гово-рилося у першій:

– якщо друга частина містить порівняння:            Ще сонячні промені сплять – досвітні огні вже горять (Українка);

Одчинились двері – Горобина ніч! (Тичина);

Снігу надме – хліба прибуде, вода розіллється – сіна на-береться (Нар. творчість); З'явилися опеньки – літо закінчилося;

Принишк і сховався вітер – глибока тиша пойняла кру-глий, широкий світ (Шевчук); Зустрів тебе та якось і незчув-ся, – так на душі потепліло мені (Костенко);

Старі листи – як вигасла зола, Не жди від них ні світла, ні тепла (Луків).

Вправа 56. Запишіть речення, вставляючи потрібні розділові знаки. Сформулюйте правила їхнього вживання.

Знаю я моє ім’я не згасне на прийдешнім сонячнім путі (Со-сюра). Котились води дихала земля. Зацвіли квіти зазеленіла тра-ва під горою на кучугурах. Достигло літо налилося жито (Оль-жич). Ідеш волошки у житах березка в’ється по стеблині (Олесь). Далеко на сході стало червоніти небо сонце сходило (Маковей). Думав доля зустрінеться спіткалося горе (Шевчук). Лише бувало розплющиш очі ласкавий світ б’є в вікно в шибку зазирає ве-селий поранок озиваєтья лагідний материн голос (Гордієнко). Я входжу в ліс трава стає навшпиньки кошлатий морок лапу подає (Костенко).

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Вправа 57. Замініть, де це можливо, безсполучникові складні ре-чення з однорідними частинами складносурядними реченнями.

Не боюся я нічого, Б'юся з ворогом своїм, Промінь сонечка яс-ного Грає в серденьку моїм! (Алчевська). У темних ущелинах бов-ваніли стрункі кипариси, примарними тінями чорніли лапаті лаври (Малик). Настала холодна осінь. Зграями линули на південь леле-ки, тривожно в небі курликали журавлі (Добровольський). Пахне літо полуницями, Пахне місто, наче сад (Гордасевич). Жайворонок мріє над полями, Сіють пух тополі навесні… (Муратов). На вер-шину слави ведуть парадним ходом – падає людина з нього – чор-ним (Вільде).

Вправа 58. Випишіть безсполучникові складні речення. Пояс-ніть розділові знаки. Поясніть правопис підкреслених слів.

1. Диво дивне: наскільки вдало наші предки наділяли ймен-ням речі й предмети, зокрема і музичні інструменти! 2. Басоля… Одразу вчуваєш дещо сумовите й протяжне, як її звучання. 3. У товаристві лад – усяк тому радіє. 4. Мабуть, багато хто з нас може сказати: усім хорошим, усім душевним у собі, може, у першу чер-гу, я зобов'язаний книзі й пісні… 5. Вдаримо гучно ми в дзвони – всесвіт обійде луна. 6. Буває часто: якась мелодія нагадує давно забуте, тепле, хороше. 7. Подивилась ясно – заспівали скрипки. Вогкий низенький ранок сповнив землю, хоч був уже пізній день. 8. Олень забезпечує довголіття і добробут, а кінь символізує не-абияку силу і витривалість.

Вправа 59. Напишіть контрольний диктант.

Зустріч у степу

Хтось написав, що вода б'ється, мов жива душа. А мені все зда-ється: степ уночі стає живим, ворухким, настороженим, неприруче-ним і надзвичайно загадковим, він стає великою живою душею, а душа – степом.

Його я запримітив ще звіддалік, навіть порадів було: тож я в степу не один. Невідомець, схоже, захотів привітатися зі мною або попросити припалити цигарку, забувши сірники, виходячи з дому.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

Мені не сподобалося: він зиркнув на мене з-під лоба, вовку-лакувато. А ще не сподобалося: тримав руки в кишенях. Мені ще більше не сподобалося: він ішов прямо на мене важкою, начеб ту-пою ходою. Степ дуже мовчазний свідок, таємниці він не видає.

І тоді я не став бокувати, слабувати духом, а пішов на нього. Дві пилинки у навіть невеликій кімнаті не зіткнулися – вони над-то невагомі і не мають намірів, але навіть у величезному степу двоє людей можуть зіткнутися. Ми переставали бути людьми, а степ всеодно був степом – йому не вперше бачити зіткнення, не вперше відспівувати загублені життя вітрами та хугами, оплаку-вати дощами.

Ми пройшли, черкнувши плечем один одного, і від дотику брезентівок не зблиснуло. Я не хотів обертатися, а спиною від-чував: він відійшов, став і дивиться мені услід. Могло статися: у широкому степу двом стало затісно, не вистачило простору. Та я не пожалкував, що вирвався з міста: степ не зраджує, він лише вивіряє (Ночовний).

Українська мова за професійним спрямуванням

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Тетяна Борисівна ГРИЦЕНКО

УКРАЇНСЬКА МОВА

за професійним спрямуванням

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ “Центр учбової літератури”

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 12.11.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 39.

Наклад 800 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006