Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 18. написання складних і складноскорочених слів : Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 18. написання складних і складноскорочених слів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Складні слова в українській мові пишуться разом і через дефіс.

написання складних іменників

Разом пишуться:

1. Складні іменники, що утворені за допомогою сполучних го-лосних: білокрильці, вантажообіг, вертоліт, водогін, життєздат-

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

ність, землечерпалка, картоплесаджалка, лісосплав, силосонаван-тажувач, тепловоз, чорнозем, щитоподібний.

2.         Складні іменники, які утворені без сполучних голосних: пе-рекотиполе, пройдисвіт, зірвиголова, Непийпиво, сімдесятиріччя (але: 750-річчя, 500-річчя); іменники, перша частина яких пів-, на-пів-, полу-, спів-: півлісу, півскладу, півуніверситету, півфірми, на-півавтомат, полумисок, співавторство.

3.         Складні іменники, які утворені з трьох і більше основ: ав-томотоклуб, агрометеостанція, держветмедицина, термогі-дродинаміка.

Через дефіс пишуться:

1.         Складні іменники, що позначають близькі (синоніми) чи про-тилежні (антоніми) за змістом поняття: батько-мати, хліб-сіль, південь-північ, купівля-продаж.

2.         Складні іменники, що означають спеціальність, професію, а також назви людей з першою частиною віце-, екс-, лейб-, обер-, унтер-, штаб(с)-: лікар-консультант, інженер-економіст, віце-прем'єр, екс-чемпіон, лейб-гвардія, обер-лейтенант, унтер-офіцер, штабс-капітан.

3.         Складні іменники – одиниці виміру: кілограм-молекула,

людино-день.

4.         Складні іменники з пів- з наступною власною назвою: пів-Єланця, пів-Миколаєва, пів-Америки, пів-Чернігова, пів-Азії.

5.         Складні іменники, що означають державні посади, військо-ві, наукові звання: прем'єр-міністр, член-кореспондент, контр-адмірал, генерал-майор.

написання складних прикметників

Складні прикметники пишуться разом і через дефіс.

Разом пишуться:

1. Прикметники, утворені від підрядних словосполучень: високо-ерудований (висока ерудиція), зернозбиральний (зерно збирати), по-лезахисний (поле захищати), напівстиглий, народногосподарський (народне господарство), зерноочисний, деревообробний, картоплез-биральний, машинобудівний.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

2. Прикметники, у яких друга частина дієслівна: волелюбний. Але: прикметники з другою префіксальною частиною пишуться через де-фіс: вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний.

через дефіс пишуться:

1.         Прикметники, утворені від складних іменників, що пишуть-ся через дефіс: віце-президентський (віце-президент), дизель-моторний (дизель-мотор).

2.         Прикметники, утворені від двох і більше прикметників, що пе-ребувають між собою у сурядному зв'язку: фінансово-економічний (фінанси й економіка), кисло-солоний (кислий і солоний), електронно-обчислювальний, підзолисто-болотний.

3.         Прикметники, у яких перша частина вказує на відтінок кольо-рів: світло-зелений, темно-вишневий, жовто-блакитний, молочно-синій, але: жовтогарячий (окремий колір).

4.         Складні назви проміжних сторін світу: північно-західний,

південно-східний.

написання складних прислівників

Складні прислівники пишуться разом, окремо і через дефіс. Разом пишуться:

1.         Прислівники, утворені поєднанням кількох основ: безвісти, босоніж, віднині, голіруч, відтепер, ліворуч, насамперед, набагато, надовго, насправді, привселюдно, позаторік, навічно, надалі, напід-питку, стрімголов, чимдуж.

2.         Прислівники, утворені поєднанням часток аби, ані, де, чи, що, як із будь-якою частиною мови: аніскільки, анітрохи, деколи, щовечо-ра, щоправда (але: дарма що, хіба що, тільки що), якнайшвидше).

Окремо пишуться.

1.         Прислівникові сполуки, які складаються з прийменника + іменника (у яких іменник зберігає своє значення, між ними мож-на вставити слово): без відома (без вашого відома), без жалю (без усілякого жалю), без сумніву (без будь-якого сумніву), з щастя (з великого щастя), на совість (на вашу совість), на ходу, уві сні, у стократ, як слід.

2.         Прислівникові словосполуки, що складаються з двох іменни-ків або числівників та одного або двох прийменників: від ранку до

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

вечора, день у день, з боку на бік, з дня на день, один в один, раз у раз, рік у рік, час від часу. через дефіс пишуться:

1.         Прислівники, які утворені від прикметників і займенни-

ків за допомогою прийменика по та закінчення -ому або -ки: по-

студентському (по-студентськи), по-своєму, по-господарськи, по-

українськи.

2.         Прислівники, утворені за допомогою прийменника по та по-рядкових числівників: по-перше, по-друге, по-третє, по-десяте.

3.         Прислівники з частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -то: будь-як, будь-кого, коли-небудь, так-то, хтозна-звідки, хтозна-що.

4.         Прислівники, утворені повторенням того самого слова або основи без службових слів або з ними: будь-що-будь, віч-на-віч, всього-на-всього, близько-близько, високо-високо, ледве-ледве, де-не-де, пліч-о-пліч, хоч-не-хоч.

Примітка: разом пишуться прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, -як- з іменниками та прислівника-ми: абихто, анітрохи, аніскільки, аніяк, дедалі, деінде, деколи, деку-ди, чимало, щовечора, щогодини, щодня, щосереди, щодуху, щонай-більше, щораз (але: дарма що, поки що, хіба що, чи що), якомога, якось, якнайбільше.

написання складних службових слів

Разом пишуться:

1.         Складні сполучники: аніж, втім, проте, начеб, нібито, ніж,

отож, цебто, щоб, якби, якщо.

2.         Частка не:

– з будь-якою частиною мови (крім дієслова), коли слово без цієї

частки не вживається: невіглас, нежить, неук; невгасимий, невси-пущий, ненависний; невдовзі, невпинно, ненароком, непорушно, не-сказанно;

– у складі префікса недо-, який означає дію, стан, якість, вира-жені неповною мірою: недопрацювати, недоорати, недооцінювати, недооформити; недозрілий, недоспілий, недорід;

– якщо слово з не означає одне поняття (це слово можна замі-нити синонімом без не): невміння, неволя, неврожай; небалакучий,

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

невдалий, невчений, недобрий, немалий, несміливий; неабихто, не-абиякий; невтямки, негадано, недалеко; а також незважаючи на…, немов, неначе.

В останніх випадках частка не пишеться з іншими словами окремо.

Частка ні пишеться разом із займенниками, якщо вона не від-окремлена від дальшого займенника прийменником, і з прислівни-ками: ніхто, ніякий, ніде, нізащо, нізвідки, ніколи, нінащо, нітрохи (але: ні у кого, ні на що).

Частка ні в деяких стійких словосполученнях пишеться окремо: ні живий ні мертвий; ні риба ні м'ясо; ні се ні те.

через дефіс пишуться:

3.         Сполучники: тож-то, тим-то, тільки-но, тому-то.

4.         Частки бо, -но, -от, -то, -таки з повнозначними частинами мови: їдь-но, ходи-но, розкажи-но, так-от, отак-от, стільки-то, якось-то, довго-таки, знайшов-таки, захистив-таки.

5.         Складні прийменники, які починаються з із-, з-, наприклад: із-за, із-під, з-під, з-попід, з-над, з-поміж, з-посеред, з-поза. Ус і при-йменники пишуться разом: понад, поперед, посеред, задля, навколо, наприкінці, упродовж.

Вправа 39. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написан-ня підкреслених слів.

1.         Бджоли (в)період осінньо(зимового) спокою потребують опти-мальної вентиляції, яка має більш практичне значення для їх нор-мальної (життє)діяльності, ніж зниження температури навколиш-нього середовища.

2.         (На)відміну від цього(річної), (дво)і трьох(річні) матки з весни набирають високого темпу (яйце)кладки.

3.         Як відомо, легеневий (газо)обмін – один із інтегральних по-казників обмінних процесів в організмі тварин.

4.         Виявлені зміни у легеневому диханні вівце(маток) у різні се-зони року зумовлені різною інтенсивністю (окисно)відновних про-цесів у їхньому організмі, про що свідчать показники споживання кисню організмом і виділення (вугле)кислоти.

Українська мова за професійним спрямуванням

Додатки

5.         У деяких населених пунктах (лісо)степової зони України інва-зованість великої рогатої худоби личинками підшкірного овода до-сягає 60–100%.

6.         (Не)своєчасне або (не)якісне проведення (лікувально)профі-лактичних заходів сприяє поширенню інвазії.

Вправа 40. Перепишіть слова, розкриваючи дужки, поясніть їх написання.

Гречкосій, білосніжний, босоніж, Лівобережжя, листопад, пів-хмарки, щиро вдячний, швидкодіючий, півгодини, напівпобілений, півбіди, педагог-дослідник, півсонний, синьоокий, зелено-синій, кон-курентоспроможність, семибарвний, півметра, напівжива, льотчик-винищувач, що-небудь, вертольотчик, хтозна до кого, льотчик-космонавт, обіруч, по-грузинськи.

Вправа 41. Випишіть із підручників зі спеціальності 40–50 складних слів. Поясніть їх написання.