Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК Д Історична еволюція понять якості : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК Д Історична еволюція понять якості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

 

Автор формулювання          Формулювання визначень якості

Аристотель

(3 століття до н.е.)    Розходження між предметами. Диференціація за ознакою «гарний-поганий».

Гегель

(XIX століття н.е.)     Якість є в першу чергу тотожна з буттям визначе-ність, так що щось перестає бути тим, що воно є, ко-ли воно втрачає свою якість

Китайська версія       Ієрогліф, що позначає якість, складається з двох еле-ментів - «рівновага» і «гроші» (якість = рівновага + гроші), отже, якість тотожна поняттю «висококлас-ний», «дорогий »

Шухарт (1931 р.)       Якість має два аспекти: об'єктивні фізичні характеристики, суб'єктивна сторона: наскільки річ «гарна»

Ісикава К. (1950 р.)   Якість, що реально задовольняе споживачів

Джуран Дж.М. (1974 р.)      Придатність для використання (відповідність приз-наченню). Якість є ступінь задоволення споживача. Для реалізації якості виробник повинне довідатися про вимоги споживача і зробити свою продукцію та-кою, щоб вона відповідала цим вимогам.

ДСТ 15467 - 79         Якість продукції - сукупність властивостей продук-ції, що обумовлюють її придатність задовольняти ви-значені потреби відповідно до її призначення

Міжнародний стан-дарт ІСО 8402-86       Якість - сукупність властивостей і характеристик продукції або послуг, що додають їм здатність задо-вольняти обумовлені або передбачувані потреби

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ПОТРЕБИ I ТИПОЛОПЯ СПОЖИВАЧІВ     3

1.1.      ПРЕДМЕТ I ЗАВДАННЯ КУРСУ  3

1.2.      СУЧАСНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА ТА її СТРУКТУРА          4

1.3.      КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ         6

1.4.      МОТИВИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ   15

1.5.      МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ           28

1.6.      ТИПОЛОПЯ СПОЖИВАЧІВ          36

1.7.      КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ           45

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ            50

РОЗДІЛ 2. СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВАРІВ        51

2.1 КЛАСИФІКАЦІЯ I НОМЕНКЛАТУРАСПОЖИВНИХ

ВЛАСТИВОСТЕЙ    51

2.2.      ФУНКЦЮНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ         52

2.3.      ВЛАСТИВОСТІ СОЦІАЛЬНІ         53

2.4.      ВЛАСТИВОСТІ НАДІЙНОСТІ      53

2.5.      ЕРГОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ    57

2.6.      ЕСТЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ         59

2.7.      ЕКОЛОПЧНІ ВЛАСТИВОСТІ       62

2.8. ВЛАСТИВОСТІ БЕЗПЕКИ      63

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ I ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ           68

РОЗДІЛ 3. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ        69

3.1.      ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ          69

3.2.      ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ       71

3.3.      МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ     74

3.4.      ВИБІР НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОНКРЕТНИХ ТОВАРІВ          84

3.5.      ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВАГОМОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТОВАРІВ   84

3.6.      РОЗРАХУНОК КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКАЯКОСТІ ТОВАРІВ           87

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ            89

РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В

ТОВАРАХ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ         90

4.1.      МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ      90

4.2.      МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В ТОВАРАХ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ            101

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ I ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ... 107

РОЗДІЛ 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРІВ           108

5.1. РИНКОВА СУТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ      108

5.2.      МЕТОДОЛОПЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ        111

5.3.      РЕЙТИНГТОВАРУІПОРЯДОКЙОГОВИЗНАЧЕННЯ    119

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ I ПЕРЕВІРКИ 121

РОЗДІЛ 6. ЦІЛЬОВИЙ РИНОК ТА МЕТОДИКА ЙОГО

ВИБОРУ        122

6.1.      ГОЛОВНІ ОБ’ЄКТИ МАРКЕТИНГОВИХДОСЛІДЖЕНЬ         122

6.2.      ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ         131

6.3.      МЕТОДИКА ВИБОРУ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ      134

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ I ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ...137

РОЗДІЛ 7. ВИБІР БАЗОВОЇ СТРАТЕПЇ КОНКУРЕНЦІЇ           138

7.1.0СНОВИВИБОРУСТРАТЕГІЇКОНКУРЕНЦІЇ           138

7.2.      СТРАТЕПЯ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ            140

7.3.      СТРАТЕПЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ         142

7.4.      СТРАТЕПЯ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ         143

7.5.      СТРАТЕПЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ           144

7.6.      СТРАТЕПЯ НЕГАЙНОГО РЕАГУВАННЯ НА ПОТРЕБІ РИНКУ        146

7.7.      НАПРЯМИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ БАЗОВИХ СТРАТЕПЙ КОНКУРЕНЦІЇ            148

РОЗДІЛ 8. ЦІНА I ЯКІСТЬ ТОВАРУ        159

8.1.      ЗНАЧЕННЯ ЦІНИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРУ   159

8.2.      ПОЛІТИКА I МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ        162

8.3.      ВИДИ ЦІН. РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧІВ НАЇХЗМІНИ       170

РОЗДІЛ 9. ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА

УПРАВЛІННЯ НИМ            172

9.1.      СТРУКТУРА I ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ 172

9.2.      ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ           172

9.3.      ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ 176

9.4.      НОМЕНКЛАТУРА Й АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ        180

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ I КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ    183

НАВЧАЛЬНІ ТЕСТИ            184

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК         197

ПЕРЕЛІКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ       210

ДОДАТОКА  214

ДОДАТОКБ  215

ДОДАТОКВ  217

ДОДАТОКГГ            219

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Дудла І.О. – доктор, технічних наук, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності Чернігівського дер-жавного технологічного університету

ТОВАРОЗНАВЧІ

АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 07.03.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 14.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006