Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
НАВЧАЛЬНІ ТЕСТИ : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

НАВЧАЛЬНІ ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1. Виробнича фірма доповнює асортимент високоякісними товарами, цілком новими, модними. Який спосіб розширення асо-ртименту використано?

1.         Нарощування вверх.

2.         Нарощування вниз.

3.         Двостороннє нарощування.

4.         Насичення.

2. Основними завданнями оптимізації товарного асортиме-нту є:

1.         Оновлення продукції по окремих видах з урахуванням життєвого циклу товару.

2.         Введення на ринок товарів ринкової новизни.

3.         Зняття з програми товарів, що втратили ринкову позицію.

4.         Всі варіанти правильні.

3.         Фірма пропонує більш удосконалені товари за такими

самими цінами, як у конкурентів. Який спосіб розширення асор-

тименту використано?

1.Нарощування вверх. 2.Нарощування вниз. 3.Двостороннє нарощування. 4.Насичення.

4.         Фірма займається формуванням асортименту. 3 якого

етап1 необхідно починати?

.Планування асортименту. 2.Вивчення можливостей виробництва. 3.Оцінка торговельного асортименту. 4.Вивчення потреб покупців.

5.         Фірма для розробки асортиментної політики аналізує

матеріально-технічні можливості виробника. Яка інформація

для такого аналізу потрібна?

1.         Споживча цінність товару.

2.         Фінанси підприємства.

3.         Мотивація купівлі.

4.         Всі варіанти правильні.

6.         Фірма для розробки асортиментної політики аналізує

потреби покупців. Яка інформація для такого аналізу потрібна?

1.         Реклама.

2.         Фінанси підприємства.

3.         Споживча цінність товару.

4.         Всі варіанти правильні.

7.         Фірма розробляє послідовність етапів оптимізацїї асор-

тименту. 3 якого етапу необхідно починати?

1.         Обґрунтування об'єкта оптимізації.

2.         Розробка моделі формування асортименту.

3.         Вивчення об'єкта оптимізації.

4.         Аналіз обмежень виробництва.

8.         Для формування оптимального товарного асортименту

фірма застосовує метод лінійного програмування. Які з визначе-

них факторів формування асортименту даним методом мо-

жуть виступити як обмеження цільової функції (максимізації

обсягу продажу)?

1.         Витрати на виробництво.

2.         Життєвий цикл товару.

3.         Рівень конкурентоспроможності товару.

4.         Всі варіанти правильні.

9.         Кількість товарів різних асортиментнш функціональних

властивостей одного призначення - це:

1.         Широта асортименту.

2.         Глибина асортименту.

3.         Гармонійність асортименту.

4.         Насиченість асортименту.

10.       Кількість товарів визначеного призначення - це:

1.         Широта асортименту.

2.         Глибина асортименту.

3.         Гармонійність асортименту.

4. Насиченість асортименту.

11.       Керівник служби маркетингу парфумерно-косметичної

фабрики "Аромат"має на меті вивчити ставлення жінок до но-

вих духів. Він має достатньо часу та фінансових коштів для

проведення маркетингових досліджень. Який вид опитування Ви

порекомендували б керівникові служби маркетингу?

1.         Особисте інтерв'ю;

2.         Опитування поштою;

3.         Опитування телефоном;

4.         Вибіркове дослідження

12.       Який із методів опитування є найменш гнучким?

1.         Опитування поштою;

2.         Опитування за телефоном;

3.         Особисте інтерв'ю;

4.         Групове інтерв'ю.

13.       Службовець досліднщької фірми "Ринок" звернувся до

бібліотеки з метою отримати інформацію про заморожені про-

дукти харчування. Яка інформація його цікавить?

1.         Вторинна зовнішнього характеру;

2.         Первинна;

3.         Вторинна внутрішнього характеру;

4.         Первинна інформація про зовнішнє середовище.

14.       Один із службовців виставки-продажу автомобілів спо-

стерігав за тим, хто заходив до зали. Він записував інформацію

про зовнішній вигляд та поведінку покупців. Яку інформацію він

добирав?

1.         Первинну;

2.         Вторинну зовнішнього характеру;

3.         Вторинну внутрішнього характеру;

4.         Статистичну.

15.       Зазначте основні методи добору первинної інформації?

1.         Спостереження, опитування, експеримент;

2.         Статистична звітність, експеримент, опитування;

3.         Опитування, спостереження, кабінетний метод дослі-дження;

4.         Експеримент, опитування, інформаційні джерела Уряду.

16.       Маркетингові дослідження визначаються як:

1.         Системний добір, аналіз та інтерпретація інформації, на підставі якої приймають маркетингові рішення;

2.         Постійний добір інформації про ринок;

3.         Добір інформації, на підставі якої приймають маркетинго-ві рішення;

4.         Добір інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства.

17.       Застосування концепціїмаркетингу має на меті:

1.         Задоволення потреб споживачів, яке дозволяє досягти цілі підприємства;

2.         Досягнення цілей вищого керівництва підприємства;

3.         Досягнення максимальних обсягів збуту;

4.         Досягнення максимального прибутку для підприємства на ринку.

18.       Концепція маркетингу формує стиль мислення та діяль-

ності управляючих, що впливає на:

1.         Усю діяльність підприємства;

2.         Маркетингову діяльність підприємства;

3.         Здебільшого на діяльність торговельного персоналу;

4.         Здебільшого на відносини між підприємством та посеред-никами.

19.       Які характеристики найбільш точно описують навко-

лишнє середовище маркетингу?

1.         Динамічна зміна контрольованих та неконтрольованих факторів;

2.         Сукупність контрольованих факторів з високою динамі-кою змін;

3.         Сукупність факторів, які не залежать один від одного;

4.         Динамічна зміна неконтрольованих факторів.

20.       Система стимулюючої дїї при продажу споживчих то-

варів передбачає сукупність таких методів, як?

1.         Реклама, пропаганда, усна пропозиція, методи стимулю-вання збуту;

2.         Методи стимулювання покупців, методи стимулювання торго вельних посередників;

3.         Методи стимулювання продавців;

4.         Рекламні об'яви в пресі, радіотелереклама, видання ката-логів;

5.         Встановлення спеціальних цін;

6.         Виставки-продажі, реклама, зниження цін, конференції покупців.

21.       Відносна значущість засобів формування попиту та

стимулювання збуту на ринку споживчих товарів має таку пос-

лідовність:

1.         Реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, пропаганда;

2.         Реклама, персональний продаж, пропаганда стимулюван-ня збуту;

3.         Персональний продаж, реклама, стимулювання збуту, пропаганда;

4.         Стимулювання збуту, реклама, пропаганда, персональний продаж.

22.       Які завдання виконує інформаційна реклама?

1.         Повідомлення про новинку, про нові застосування існую-чого товару;

2.         Нагадування про товар, порівняння споживчих якостей;

3.         Підтримання знання про товар на високому рівні, форму-вання прихильності до торговельної марки;

4.         Запевнення споживача про правильний вибір, підтримка знання про товар.

23.       Проведення рекламної кампанії передбачає попереднє

складання тану. Останнім етапом цього плану є:

1.         Оцінка рекламної програми;

2.         Складання графіків використання засобів реклами;

3.         Оцінка і вибір варіантів рекламних звернень;

4.         Виконання рекламного звернення.

24.       Зяких етапів складається процес купівлі товарів?

1.         Усвідомлення проблеми, пошук інформації, оцінка варіа-нтів, рішення про покупку, реакція на покупку;

2.         Усвідомлення проблеми, пошук інформації, реакція на покупку;

3.Пошук інформації, оцінка варіантів, усвідомлення про-блеми, рішення про покупку;

4. Усвідомлення проблеми, рішення про покупку, реакція на покупку.

25.       До якої стратегії маркетингу належить використання

ефекту "кривоїдосвіду"?

1.         Стратегія низьких витрат;

2.         Стратегія диференціації;

3.         Стратегія "новий товар-освоєний ринок";

4.         Стратегія "новий товар-новий ринок".

26.       Підприємство "Технологія 21" пропонує наринку широ-

кий асортимент комп'ютерної техніки. У своєму складі воно об'-

єднує виробниче підприємство з монтажу комп'ютерів, а також

оптову базу та мережу спеціалізованих магазинів. Якої марке-

тинговоїстратегіїдотримується це підприємство?

1.         Стратегія вертикальної інтеграції;

2.         Стратегія диверсифікації;

3.         Стратегія сегментації;

4.         Стратегія низьких витрат.

27.       Концерн "НФТ" об'єднує банк, страхову компанію, кон-

сультаційну фірму з проведення маркетингових досліджень, ме-

режу валютних магазинів, автосалон. Яку стратегію маркетин-

гу використовує концерн "НФТ".

1.         Стратегія диверсифікації;

2.         Стратегія вертикальної інтеграції;

3.         Стратегія сегментації;

4.         Стратегія низьких витрат.

28. Підприємство "Телекомп" виготовляє та продає на рин-ку нову модель радіотелефона. Через рік ринкова частка цього підприємства складала 20 %. Конкурент Хзаймав 4%, конкурент Y - 10%, конкурент 2-40%. Визначити відносну частку ринку пі-дприємства "Телекомп"?

1. 0.5;

2.2.0;

3.10.0;

4. 5.0.

29.Цільовийринок-це:

1.         Група споживачів, на яку спрямована програма маркетингу;

2.         Велика група споживачів в окремому сегменті ринку; 3.Група споживачів, яка характеризується спільними демо-

графічними показниками;

4. Група споживачів, на яку спрямовані рекламні заходи пі-дприємства.

30.       Що шаке продукшова полішика маркешингу?

1.         Діяльність підприємства щодо підвищення конкурентосп-ро можності своєї продукції;

2.         Впровадження нових товарів, оптимізація асортименту това3ів та послуг;

.Заходи, що забезпечують швидку реалізацію товарів та послуг на ринку;

4.         Формування асортименту товарів та послуг підприємства на ринку;

5.         Сукупність усіх асортиментних груп товарів та товарних одиниць, що пропонуються покупцям конкретним продавцем.

31.       Щорозуміють під широтою товарної номенклатури?

1.         Загальну кількість асортиментних груп товарів;

2.         Загальну кількість окремих видів товарів;

3.         Варіанти пропозицій окремих товарів у рамках асортиме-нтної групи;

4.         Ступінь близькості між товарами різних асортиментних груп.

32.       Яку стратегію найбільш доцільно використовувати фі-

рмі при виході на ринок з новим товаром при умовах: місткість

ринку велика, споживачі недостатньо ознайомлені з товаром,

мають середні доходи, наринку є товари конкурентів?

1.         Стратегія широкого проникнення;

2.         Стратегія інтенсивного маркетингу;

3.         Стратегія екстенсивного маркетингу;

4.         Стратегія пасивного маркетингу.

33.       Які з наведених маркетингових стратегій найбільш ефе-

ктивні в період етапу зрілості життєвого циклу товару?

1.         Модифікації ринку, модифікації товару, модифікації мар-кетингових засобів;

2.         Товарної диференціації, вузької спеціалізації, товарної ди-версифікації, товарної вертикальної інтеграції;

3.         Товарної вертикальної інтеграції;

4.         Проникнення на ринок, розвиток ринку, розроблення то-вару; переваги щодо витрат, широкого проникнення на ринок.

34.       Що таке позиціонування товару наринку?

1.         Дії щодо забезпечення конкурентоспроможності товару на ринку та розробка відповідного комплексу маркетингу;

2.         Поділ ринку на чіткі групи споживачів, для кожної з яких можуть бути потрібні окремі товари та відповідні програми мар-кетингу;

3.Відсів непридатних ідей у процесі розробки товару-новинки;

4. Процес аналізу, планування і вжиття заходів у сферах до-сягнення, визначених у товарній політиці.

35.       Яке визначення найбільш точно відповідає змісту збу-

товоїполітики маркетингу?

1.         Заходи підприємства з планування та організації діяльнос-ті каналів збуту;

2.         Сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе чи допомагають передати комусь право власності на конкретний то-вар (послугу) на їх шляху від виробника до споживача;

3.Забезпечення наявності засобів, товарів в якомога найбільшій кількості підприємств торгівлі;

36.       Якими характеристиками найбільш принципово відріз-

няються агенти і брокери від оптових торговельних підпри-

ємств?

1.Умовами формування своїх доходів і відношенням до прав власності на товар;

2.         Розмірами та функціями, які вони виконують;

3.         Обсягами діяльності та умовами взаємодії з виробниками;

4.         Функціями, які вони виконують.

37.       Швейна фабрика "Україна" пропонує роздрібним торгів-

цям знижені ціниу томуразі, коли вони купують понад 100 одиниць

товару. Який тип знижок використовує це підприємство?

1.         Кількісні;

2.         Сезонні; 3.Торговельні;

4. За оплату готівкою.

38.       Ціни залежать від стадії життєвого циклу товару. На

стадії зрілості ціни, як правило:

1.         Поступово знижуються;

2.         Залишаються стабільними;

3.         Повільно зростають;

4.         Підвищуються.

39.       Основними завданнями оптимізації товарного асорти-

менту є:

1.         Усі варіанти правильні;

2.         Оновлення продукції з окремих видів з урахуванням жит-тєвого циклу товару;

3.         Введення на ринок товарів ринкової новизни;

4.         Зняття з програми товарів, що втратили ринкову позицію.

40.       Фірма пропонує більш удосконалені товари за такими

самими цінами, як у конкурентів. Який спосіб розширення асор-

тименту використано?

1. Нарощування вниз;

2.         Нарощування вверх;

3.         Двостороннє нарощування;

4.         Насичення.

41.       Фірма здійснює формування асортименту. 3 якого ета-

пу необхідно починати?

1.         Вивчення потреб покупців;

2.         Планування асортименту;

3.         Вивчення можливостей виробництва;

4.         Оцінка торговельного асортименту.

42.       Для оцінки конкурентоспроможності товару фірма

створює експертну групу. Які вимоги висуваються do експертної

групи з оцінювання конкурентоспроможності товару?

1.         Рівень погодженості думки експертів має бути високим;

2.         Експерти беруть участь в управлінському рішенні про то-вар;

3.         Експерти мають бути зацікавлені в результаті оцінки;

4.         Усі варіанти правильні.

43.       Значні зміни в цінах зумовлюють невеликі зміни у розмі-

рах попиту - це:

1.         Нееластичний попит;

2.         Еластичний попит;

3.         Унітарний попит.

44.       Прогнозування ринку здійснюється за допомогою таких

методів:

1.         Усе перелічене;

2.         Методу екстраполяції трендів;

3.         Методу експертних оцінок;

4.         Регресійного аналізу;

45.       Зміни в цінах компенсуються змінами в розмірі nonumy, і

загальний обсяг реалізації залишається незмінним. За цш умов

маємісце:

1.         Унітарний попит;

2.         Еластичний попит;

3. Нееластичний попит;

46.       Встановлення ціни нижче круглої цифри передбачає:

1.         Стратегія неокруглених цін;

2.         Стратегія гнучких цін;

3.         Стратегія конкурентних цін.

47.       Встановлення ціни в розрахунку на компетентність по-

купців або в умовах упередженого ставлення до країни, вякій фу-

нкціонує фірма (встановлення високого ввізного мита тогцо),

можливе за:

1.         Стратегії дискримінаційних цін;

2.         Стратегії престижних цін;

3.         Нестабільних цін.

48.       Продаж товару зі складу у разі закупівлі його у великих

кількостях (з метою збільшення кількості покупок або звільнення

від товару та ін.) передбачається:

1.         Стратегією цін масових закупівель;

2.         Стратегією низьких цін;

3.         Стратегією гнучких цін.

49.       Визначення ціни шляхом розрахунку суми накладних ви-

трат, витрат виробнщтва і обслуговування та додання бажа-

ного доходу передбачає:

1.         Стратегія встановлення ціни, що базується на витратах;

2.         Стратегія низьких цін;

3.         Стратегія високих цін.

50.       Основним чинником, що впливає на вибір постачальника, є:

1.         Ціна товару і надійність постачальника;

2.         Якість товару;

3.         Інтенсивність рекламної кампанії;

4.         Умови транспортування.

51.       До товарів короткочасного використання належать:

1.         Усе перелічене;

2.         Зубна паста;

3.         Туалетне мило;

4.         Фруктові соки.

52.       Які з ознак сегментування, з наведених нижче, є демо-

графічними?

1.         Фаза життєвого циклу сім'ї, стан, вік;

2.         Стиль життя;

3.         Використання товару.

53.       Визначте етап ЖЦТ, для якоїхаракшерна борошьба:

1.Зростання;

2.         Впровадження;

3.         Зрілості;

4.         Спаду.

54.       Посередники, які мають право діяти від імені виробника -

це:

1.         Брокери;

2.         Дрібнооптові постачальники;

3.         Оптові торгівці;

4.         Промислові дистриб'ютори.

55.       Посередники виконують такі функції:

1.         Усе перелічене;

2.         Ведення ділових операцій;

3.         Логістичні функції;

4.         Обслуговуючі функції.

56.       До функцій оптової торгівлі не належать:

1.         Продаж товарів кінцевим споживачам;

2.         Створення товарних запасів;

3.         Комплектування дрібних оптових партій для роздрібної торгівлі;

4.         Усе перелічене вище.

57.       Які елементи не можуть бути використані як товарний

знак?

1. Усі перелічені варіанти;

2.         Державні герби;

3.         Емблеми міжнародних організацій;

4.         Прапори держав.

58.       Фактори впливу на індивідуального покущя, які підпри-

ємство може контролювати, - це:

1.         Комплекс маркетингу;

2.         Психологічні фактори;

3.         Фактори соціокультурного впливу;

4.         Фактори ситуаційного впливу.

59.       Які мотиви можна вважатираціональними?

1.         Мотиви якості товару та урахування економічності;

2.         Мотив переваги над іншими;

3.         Орієнтація на індивідуальність;

4.         Усе перелічене.

Предметний покажчик

Аналіз ринку - оцінка ринку, визначення його кількісних і якісних характеристик.

Аналіз структури ринку - оцінка товарів фірм-конкуренті на певному ринку і відповідної реакції споживачів з метою при-йняття оптимального рішення щодо товару та його позиціону-вання на ринку.

Аналіз факторів, які впливають на попит, - використання методу оцінки ймовірних змін кожного з факторів, який впливає на ріст ринку, й комбінування всіх цих факторів. Фактори, що впливають на попит: зростання кількості родин, які мають власне господарство, зміна ступеня глибини та широти проникнення продукту, зміна періодичності заміщення старих продуктів і т. ін. (див.: глибина проникнення продукту, широти проникнення про-дукту).

Анкета - програмний документ для проведення досліджень методом опитування (анкетування).

Анкетування - соціологічний метод одержання інформації про соціально-психологічні реакції населення на різноманітні явища, події, заходи. Метод до збору певної вербальної (усної, словесної) інформації, основаної на безпосерелній (інтерв'ю) або опосередкованій (анкета) соціально-психологічній взаємодії між дослідником і респондентом.

Асортимент - упорядкована за різноманітністю товарна ма-са, набір різних товарів, їх різновидів, згрупованих за визначени-ми ознаками.

Ідея товару - загальне уявлення про продукт, який компанія могла б запропонувати ринку

Імідж марки - загальне уявлення про марку (позитивні або негативні асоціації), що існують у споживачів, обізнаних з нею.

Імідж товару - стійкий «образ» товару, який має будувати-ся на основі самого товару або на уявленнях про його післяпро-дажне обслуговування.

Імітація - оснований на застосуванні ЕОМ метод, який від-творює використання різних маркетингових факторів на папері, a не в реальних умовах.

Інновація - досягнення науково-технічного прогресу, які призначено для використання у виробництві та соціальній сфері.

Інтегрований маркетинг - система маркетингу, при якій праця усіх відділів компанії спрямована на службу інтересам клі-єнтів.

Інтенсивний розподіл - форма розподілу споживчих това-рів, яка передбачає залучення великої кількості оптових та розд-рібних підприємців.

Інтерв'юер - активний учасник процесу анкетування (див. анкетування), який вступає в безпосередню соціально-психологічну взаємодію з респондентом.

Консалтинг - консультування з широкого кола питань еко-номічної діяльності підприємств, фірм, організацій, у тому числі в зовнішньоекономічній сфері.

Коефіцієнт еластичності - результат поділу відсотка зміни величини попиту (чи пропозиції) на відсоток зміни ціни товару.

Крива байдужості - крива, що показує різні комбінації двох продуктів, які мають однакові споживчі значення або корисність для споживача.

Крива пропозиції - крива, що характеризує кількість това-рів чи послуг, які продавці (продавець) пропонують до продажу за різними цінами протягом певного часу.

Крива попиту - крива, що вказує, яку кількість певного то-вару чи послуги покупці готові придбати за різними цінами в ме-жах даного періоду часу.

Маркетинг- вид діяльності, який забезпечує ринкову орієн-тацію управління виробництвом товару або надання послуг підп-риємствами (фірмами, організаціями). Враховує реальні запити і потреби споживача, а також виробничо-збутові можливості підп-риємства.

Маркетингова товарна політика - комплекс рішень та за-ходів, спрямованих на розробку вимог до споживчих якостей то-варів, створення нових товарів та їх впровадження на ринок, пла-нування та управління якістю товарів, розробку упаковки, марку-вання та підвищення рівня конкурентоспроможності.

Маркетингові дослідження - систематичний збір, відобра-ження й аналіз проблем, пов'язаних з маркетингом товарів та по-слуг (див. види маркетингових досліджень, процес маркетинго-вих досліджень).

Маркетингові можливості фірми - перспективний напрям маркетингової діяльності, шо допомагає фірмі досягнути конку-рентної переваги.

Маркетинговий аудит - це всебічне, системне, незалежне періодичне дослідження компанією (або її підрозділами) марке-тингового середовища, цілей стратегій і діяльності з точки зору виявлення проблем та прихованого потенціалу, а також розробки плану дій з покращення маркетингу.

Маркетинговий банк даних - сукупність даних, зібраних за допомогою маркетингових інформаційних систем та маркетин-гових досліджень.

Маркування - умовні дані, які наносяться на упаковку ван-тажних місць. Розрізняється товарне, відправне-, спеціалізоване, транспортне.

Місткість ринку - це обсяги продажу товарів за конкрет-ний проміжок часу. Вона визначається кількістю споживачів на ринку, їхньою купівельною спроможністю та схильністю до об-міну (місткість потенційного ринку, місткість реального ринку).

Мода - стиль, визначений або популярний на сьогодні у пе-вній сфері діяльності.

Мотивація - 1) рушійний фактор психологічного, інтелек-туального та духовного стану, що впливають на поведінку та дії особистості; 2) комплекс факторів, шо стимулюють людину до якихось дій з метою задоволення потреб.

Нееластична пропозиція - пропозиція, коефіцієнт еласти-чності якої нижчий від одиниці, відсоткова змінна ціни більша відсоткової змінної обсягу пропозиції.

Нееластичний попит - це попит, який залишається незмін-ним незважаючи на незначні зміни ціни.

Нецінова конкуренція - заходи, що застосовують фірми (крім зниження цін) для збільшення обсягів продажу товарів (ди-ференціація продукту, реклама, стимулювання збуту).

Нечесна конкуренція - неприйнятні суспільством заходи, що застосовуються фірмою для усунення суперника або блоку-вання входження в галузь нової фірми. Нечесна конкуренція про-вадиться такими методами: виробництво товарів імпортерів, незаконне використання патентних рішень у виробництві товарів, промислове шпигунство, застосування демпінгових цін тощо.

Об'єктивна (ймовірна) вибірка - вибірка, при якій вибір респондентів зі складу населення, шо досліджується, проводиться за принципом випадковості. Вивчення елементів такої вибірки ві-дбувається як для кількісного, так і для якісного дослідження.

Обмін - акт отримання товару чи послуги від будь-якого бажаного об'єкта з пропонуванням чого-небудь натомість.

Образ товару - конкретне уявлення, що отримує споживач про реально існуючий або потенційний товар.

Образ життя - встановлені форми буття людини, що знахо-дять втілення в його діяльності, інтересах, переконаннях.

Обсяг вибірки - кількість одиниць (людей, сімей, підпри-ємств) у вибірці Об'єм вибірки повинен бути досить великим, для того щоб представити псе досліджуване населення.

Опитування - метод дослідження, що використовується для отримання інформації в усній чи письмовій формі від велико-го числа респондентів. Може бути організований для отримання як кількісних, так і якісних показників.

Оптова торгівля - усі види діяльності, пов'язані з прода-жем товарів та послуг тим, хто перепродає їх або користується в корпоративних цілях. До оптової торгівлі не відноситься збутова діяльність виробників (їх основна функція - виробництво) та роз-дрібних торгівців.

Оптовий продавець - посередник або дистриб'ютор, який здійснює продаж продукту в великих кількостях для перепродажу або використання. Оптовий торгівець, як правило, не здійснює продажу кінцевим споживачам.

Організації-споживачі - сукупність організацій (виробни-ків, торгівлі, державних і інших некомерційних закладів), які ку-пують товари і послуги для подальшого виробництва, викорис-тання в рамках організації або перепродажу іншим споживачам.

Організація маркетингової служби підприємства - є необхідною умовою для підприємств, діючих на основі прин-ципів та функцій маркетингу. Маркетингова служба може бути створена за однією із численних схем, які пропонуються в лі-тературі. Вибір структури маркетингової служби залежить під характеру виробництва та обсягу різнобічності зовнішньоеко-номічних зв'язків.

Особистий продаж - засіб впливу та акт купівлі-продажу шляхом усного подання товару в ході співбесіди з одним або де-кількома потенційними покупцями.

Планування - 1) управлінський процес виробничої діяль-ності підприємства (фірми) для досягнення її цілей з позиції рин-кової орієнтації; 2) послідовна взаємозалежність кроків для вирі-шення існуючих проблем.

Планування продукції - систематичне прийняття рішень за всіма аспектами розробки та управління підприємством, включа-ючи створення торговельної марки і упаковки.

Планування товароруху - систематичне прийняття рішень щодо фізичного переміщення і передачі власності на товар або послугу від виробника до споживача, включаючи транспортуван-ня, збереження та укладання угод.

Поведінка споживачів як галузь маркетингу вивчає процес вибору окремими споживачами, групами і організаціями товарів, послуг, ідей або досвіду, їх придбання і розпорядження ними для

задоволення потреб і бажань.

Позамаі азинниіі продаж - форма продажу, при якій поку-пці можуть придбати товари без відвідування магазину за допо-могою телемаркетингу, каталогів та ін.

Позиціонування —дії з розробки томарної пропозиції ком-панії та її іміджу на те, щоб посісти особливо сприятливе стано-вище у свідомості цільової групи споживачів.

Показник конкуренції - частка чотирьох (або іншої кіль-кості) найбільших продавців (підприємств) у загальному обсязі продажу даної галузі.

Покупець - особа або організація, які купують продукт. Покупцями можуть бути як споживачі продукту, так і ті, хто ку-пує його з метою продажу.

Польові маркетингові дослідження - використовують особисті контакти, первинну інформацію, методи економічного аналізу.

Попит - бажання і здатність купувати товари з урахуванням наявної купівельної спроможності, тобто забезпечена грошима потреба в товарах.

Потреби - це специфічний стан людини (групи людей чи суспільства в цілому), який виникає в результаті того, що, по-перше, людина існує сама по собі як біологічна істота, по-друге, вона є частиною суспільної системи і, по-третє, взаємодіє з на-вколишнім середовищем, тобто суспільством, живою і неживою природою.

Посередник - будь-яка з ланок у ланцюзі продажу між ви-робником і кінцевим покупцем.

Послуга - невідчутні об'єкти продажу у вигляді дій, вигод,

заходів.

Постачальник - підприємство (фірма), окрема особа, що забезпечує виробників матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів та послуг.

Потенційний ринок - сукупність покупців, що виявляють достатній інтерес до відповідної ринкової пропозиції

Сегмент ринку (сегмент покупців) - частина загальної чи-сельності покупців, які володіють схожими характеристиками та схожим рівнем потреб, відмінними від характеристик і потреб інших сегментів.

Сегментація ринку (покупців) - процес поділу всього ри-нку на різні сегменти покупців. Прикладом сегментації може служити поділ ринку за рівнем доходів (див. цільовий ринок).

Селективний розподіл - використання обмеженої кількості роздрібних торговельних підприємств для продажу товарів виро-бника у межах окремого географічного рахунку.

Сервісне обслуговування - обслуговування технічно скла-дної продукції, що надається виробником для підтримання її у робочому стані після продажу.

Споживач, кінцевий споживач (споживач послуги або товарів короі косі роковоі о використання, споживач товарів довгострокового використання) - особа або організація, яка використовує продукт (послугу). Слід мати на увазі, що споживач не завжди є покупцем.

Споживчі товари - товари та послуги, що безпосередньо задовольняють потреби людини.

Споживчий ринок - сукупність покупців товарів та послуг для особистого споживання.

Спонукальна функція ціни - регулятивна функція, що спонукає продавця товару збільшити пропозицію товару у разі підвищення ціни на нього; водночас, спонукає покупців придбати товар у меншій кількості (або, відповідно, навпаки).

Спостереження - метод отримання первинних даних для маркетингового дослідження, при якому соціальні агенти спосте-рігають за поведінкою потенційних і реальних покупців, конку-рентів та інших осіб.

Сприйняття - процес, за допомогою якого окрема людина вибирає, організовує та інтерпретує інформацію для створення виразної картини світу (оточення).

Стиль - основна та особлива форма вираження в будь-якій сфері діяльності. Так, існують стилі в оформленні будинків, одя-гу, творів мистецтва. Створений стиль може існувати протягом десятиріч, періодично знаходячи та втрачаючи популярність.

Стимулювання збуту - використання різноманітних засо-бів стимулюючої дії, які покликані посилити реакцію ринку.

Стимулюючий маркетинг - спрямований на створення по-питу або умов для його появи, якщо на ринку така ситуація, коли попит на товари слабкий або зовсім відсутній.

Стратегічне планування - управлінський процес створен-ня і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її по-тенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу.

Стратегічний господарський підрозділ (СГП) або страте-гічна господарська одиниця (СГО) - організаційний продукто-вий підрозділ у межах багатопродуктової фірми, який характери-зується власною стратегією маркетингу, своїми конкурентами, контролем за виконанням усіх видів ресурсів та відповідальністю

за одержані прибутки. Концепція СГП використовується для під-вищення ефективності управління у великих багатопродуктових корпораціях.

Стратегія маркетингу - сукупність принципів, цілей, за-вдань та заходів щодо їх досягнення, цдо формалізують довго-строкову програму діяльності підприємства на ринку.

Структура каналів збуту - опис каналів збуту продукту. Для оптимізації методів дистрибуції до опису структури каналів збуту входять дані про частку ринку кожного дистриб'ютора і ви-робників.

Суб'єктивна вибірка - вибірка, при якій відбір респонден-тів зі складу населення, яке досліджується, проводиться не лише за принципом випадковості. Елементи такої вибірки придатні тільки для якісного дослідження.

Типологія споживачів - багатомірна класифікація спожи-вачів, побудована за вибраними типоутворюючими ознаками (факторами) та задовольняюча певні залежності між ними. Типо-логія здійснюється з метою виявлення та опису конкретних груп (типів) споживачів, які висувають різні вимоги до споживчих властивостей товарів.

Товар - це все, що може задовольнити потребу або бажання і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, ви-користання чи споживання (вироби, послуги, індивідуми, місця, організації, види діяльності, ідеї тощо).

Товар-мікс - сукупність усіх асортиментних груп товарів та товарних одиниць, які пропонуються покупцям конкретним про-давцем.

Товарна лінія (асортиментний ряд) - група товарів, тісно пов'язаних між собою (У силу аналогічних принципів функціону-вання, призначених одним і тим же групам клієнтів, що реалізу-ються через одні й ті ж типи торговельних закладів у рамках од-ного і того ж діапазону цін товарів.

Товарний асортимент - група товарів, тісно пов'язаних між собою у тому разі, коли їх продають одним і тим же групам кліє-нтів, або через одні й ті ж типи торговельних закладів, або в рам-ках одного і того ж діапазону цін.

Товарний знак - рисунок, клеймо, етикетка тошо, а також оригінальні слова і назви, надані даному товару або фірмі, належним чином зареєстровані у відповідному закладі даної країни і розміщені на товарі, його упаковці, фірмовому бланку, вивісці або рекламі. Ре-єстрація товарного знака дає його володарю виключне право корис-туватися ним, можливість відрізнити свій товар від аналогічного, що вироблений і продається іншими фірмами.

Товарний ринок - ринок окремих товарів або груп, схожих за виробничими або споживчими ознаками, наприклад: ринок взуття, м'яса, тканин тощо. Товарний ринок - один із видів внут-рішнього ринку країни.

Товарорух - фізичне переміщення матеріалів і готових ви-робів від місць їх походження до місць використання з метою за-доволення потреб споживачів.

Торговельна марка - ім'я, термін, знак, символ, рисунок або їх сполучення, призначені для ідентифікації товарів або пос-луг одного продавця чи групи продавців та їх диверсифікації від товарів або послуг конкурентів.

Формування ціни - підвищення від заводської відпускної ціни до ціни, яку сплачує кінцевий покупець, через націнку посе-редників на кожному етапі ланцюга дистрибуції.

Функції маркетингу - основні види діяльності або компле-кси видів діяльності, які здійснюються у процесі маркетингу то-варів та послуг. Сучасна концепція маркетингу виділяє чотири основні функції: дослідження маркетингу та добір інформації; планування асортименту продукції; збут та розподіл; реклама та стимулювання збуту.

Цільовий маркетинг - розмежування сегментів ринку, ви-бір одного або декількох з цих сегментів і розробка товарів та комплексу маркетингу у розрахунку на кожен з відібраних сегме-нтів.

Цільовий сегмент - це сегмент ринку (покупців або потен-ційних покупців), на який компанія вирішила спрямувати свою роботу в галузі маркетингу.

Ціна - грошова сума, яка сплачується за певний товар.

Цінова дискримінація - продавці пропонують різні цінові умови для різноманітних покупців у межах однієї й тієї ж торго-вельної групи.

Цінність - це не тільки один із найважливіших елементів «чорної скриньки» споживача, а й одне із основних понять мар-кетингу, які формують те чи інше ставлення споживача, тобто його реакцію на об'єкт, переконання щодо конкретних явищ, благ, продуктів та ін.

Цінність (для покупця) - сукупний позитивний ефект, який отримує покупець {дійсно або на його думку) від продукту з ура-хуванням усіх витрат протягом всього терміну його використан-ня. Ці витрати включають ціну покупки, витрачені на купівлю час і зусилля, втрати від простою тощо.

Ширина каналу збуту - визначає кількість незалежних учасників на кожній стадії збуту.