Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.7. Напрями комплексного використання переваг базових стратегій конкуренції : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

7.7. Напрями комплексного використання переваг базових стратегій конкуренції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Базові стратегіі конкуренції мають істотні відмінності в ха-рактері конкурентних переваг, що досягаються (рис.7.3). У зв'яз-ку з цим виникає питання: або можливе одночасне використання декількох базових стратегій в рамках однієї виробничої структу-ри або необхідно кожну із стратегій реалізовувати в окремих ви-робничих підрозділах підприємства?

Стратегії конкуренції

Зниження собівартості

Диференціація продукції

Сегментування ринку

Впровадження нововведень

Негайне реагування на потребу ринку

 

Низька собівартість ціна продукції

Унікальність

продукції, її

висока якість і/або

особливий дизайн

Комплексне обслуговування сегменту ринку

Робота в новій

ринковій ніші де

відсутні конкуренти

Випередження

конкурентів за

рахунок більш

мобільної

системи

управління

Ключові конкурентні переваги

Рис.7.3. Базові стратегії конкуренції і конкурентні переваги

М.Портер пропонує зосередитися на одній з альтернатив че-рез їх фундаментальну несумісність. Його висновки стосуються перших трьох стратегій, але можуть бути узагальнені і для всіх п'яти представлених варіантів. У відповідності до міркувань М.Портера, якщо в стратегічній орієнтації підприємства присутні декілька стратегій, то це означає, що відповідні конкурентні пе-реваги можуть бути досягнуті концентрацією ресурсів підприєм-ства на декількох напрямах. Для цього всі товари, використову-вані в межах різних стратегій конкуренції, не повинні проводити-ся в одному і тому ж виробничому підрозділі. їх поділ на окремі виробничі програми за принципом "виробництво товар=>рьшок" має привести до виділення окремих спеціалізованих виробництв.

Кожна з даних структур, таким чином, буде орієнтована на реалі-зацію індивідуальних стратегій. Надалі підприємства, що скла-даються із спеціалізованих виробничих підрозділів, повинні осо-бливу увагу приділити координації робіт для повнішого виконан-ня цілей, що стоять перед підприємством в цілому.

При всій логічній завершеності подібних міркувань вони не завжди можуть бути реалізовані на практиці. Річ у тому, що роз-виток цієї ідеї врешті-решт повинен привести до створення безлічі різних виробничих структур (відділень), орієнтованих на різні стратегії конкуренції. Таке можливе в рамках крупних компаній, які володіють необхідними фінансовими і матеріа-льними ресурсами. Нестабільність ринку, хронічна недостача дешевих ресурсів, висока інфляція витрат не дозволяють біль-шості російських підприємств дотримуватися цих рекомендацій.

Разом з тим сучасні підходи виробничого менеджменту сві-дчать, що поєднання стратегій конкуренції в рамках одного підп-риємства не тільки можливі, але й у р