Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.6. Стратегія негайного реагування на потреби ринку : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

7.6. Стратегія негайного реагування на потреби ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Наявність платоспроможного попиту на конкретний вид продукції лише в теорії автоматично створює його пропозицію. На практиці більшість підприємств невзмозі займатися діяльніс-тю, не відповідною їх профілю. На відміну від таких підприємств, фірми, що реалізовують стратегію негайного реагування на по-треби ринку, націлені на максимально швидке задоволення ви-никаючих потреб в різних галузях бізнесу. Основний принцип поведінки - вибір і реалізація проектів, найбільш рентабельних в поточних ринкових умовах. Шдприємства, що роблять ставку на швидке реагування, готові до негайної переорієнтації вироб-ництва, зміни його масштабів з метою отримання максимального прибутку в короткий проміжок часу, не зважаючи на високі пи-томі витрати, визначувані відсутністю якої-небудь спеціалізації свого виробництва (рис.7.2).

Узагальнюючи вищевикладене, необхідно відзначити, що вибір стратегії, найбільшою мірою відповідною особливостям пі-дприємства і тенденціям розвитку ринкової ситуації, включає ряд процедур:

•          оцінку переваг стратегії і її ризиків;

•          аналіз відповідності ринкових умов, потрібних для реаліза-ції стратегії, реальної ситуації на ринку;

•          аналіз відповідності особливостей організації виробництва і управління на підприємстві вимогам, що пред'являються.

Підприємство, що має яскраво виражений основний вид дія-льності, як правило, реалізує його за допомогою однієї з предста-влених вище базових стратегій конкуренції. Проте це не означає неможливості або небезпеки проходження двом або більше стра-тегіям. Більше того, аналіз практики показує, що більшість су-часних підприємств, які мають широку номенклатуру продукції, що випускається, і/або різні сфери бізнесу, одночасно використо-вують декілька підходів для різних груп товарів, регіонів або пе-ріодів свого розвитку. Головний критерій вибору стратегії - ада-птація своїх можливостей до конкретних умов ринку. I в цьому сенсі базові стратегії конкуренції є принциповою, загальноеко-номічною основою, на якій будуються практичні дії конкурентів.

НЕГАЙНЕ РЕАГУВАННЯ HA ПОТРЕБУ РИНКУ Переваги

•          отримання надприбутки за рахунок високої ціни на дефіци-тну продукцію;

•          висока зацікавленість споживачів в придбанні товару;

•          невелика кількість товарів-замінників;

•          створення іміджу підприємства, готового пожертвувати всім для негайного задоволення потреб покупців, що з'явилися

Необхідні ринкові умови

•          «вхід» у галузь і «вихід» з неї не представляє        труднощів;

•          попит на продукцію не еластичний         

•          невелика кількість конкурентів      

•          нестабільність ринку           

Вимоги до організації виробництва і управління

•          невелике гнучке неспеціалізоване підприємство з високим ступенем диференціації;

•          проектна структура;

•          високий ступінь мобільності персоналу;

•          маркетингова служба, орієнтована тільки на високорентабе-льні недовгострокові проекти

Дестабілізуючі чинники

•          відсутність гарантій в отриманні прибутку;

•          високі питомі витрати;відсутність довгострокових перспек-тив у конкретному бізнесі;

•          велика кількість дестабілізуючих чинників зовнішнього се-редовища;

•          високий ризик банкрутства

Рисунок 7.2. Характеристики стратегії негайного реагування на потреби ринку