Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Сучасна ринкова економіка та її структура : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

1.2. Сучасна ринкова економіка та її структура


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Ринок є однією з основних категорій сучасної економічної науки. В найбільш загальному розумінні з ринком пов'язують сферу обміну, сукупність наявних та потенційних покупців това-ру. 3 поняттям "обмін" звичайно ототожнюють акт отримання якогось бажаного об'єкта з пропонуванням натомість чогось ін-шого. Тобто ринок - це система економічних відносин, зв'язків господарських суб'єктів, які приймають рішення самостійно. От-же, ринкова економіка може успішно розвиватися лише за умов вільного споживацького вибору, вільного вибору фаху та місця праці, свободи підприємництва. Для функціонування такої еко-номіки потрібна реалізація різноманітних форм власності (прива-тної, кооперативної, акціонерної, державної тощо) і наявність ві-дповідної інфраструктури. Остання складається з ринку товарів та послуг, ринку засобів виробництва, фінансового ринку.

Ринок товарів та послуг базується на розгалуженій мережі товарних бірж, підприємств оптової торгівлі, маркетингових ор-ганізацій. Тобто інфраструктура ринку товарів та послуг - це ор-ганізаційні, матеріальні й технічні засоби, за допомогою яких то-вари просуваються від місця безпосереднього виробництва до мі-сця реалізації, нагромаджуються, зберігаються і продаються. Це також прийняті схеми і структура товаропросування, матеріаль-но-технічна база оптової торгівлі, мережа роздрібних торговель-них підприємств, торговельно-технологічного обладнання, засоби організації і обліку товаропросування, система торговельних та післяпродажних послуг.

Ринок засобів виробництва передбачає купівлю і продаж та-ких факторів виробництва, як земля, праця, капітал. 3 поняттям "земля" ототожнюють не тільки землю як таку, а й усе, що видо-бувається з неї та вирощується на ній (нафта, руда, бавовна, цукровий буряк тощо). Праця в широкому розумінні - це послуги всіх працюючих. Важливим інструментом цього ринку є біржі праці, на яких формується попит і пропонування трудових ресур-сів. Головним принципом теорії ринкового господарства вважа-ють розуміння того, що людина працює тим краще, чим очевид-ніше результати цієї праці впливають на її життя і добробут. До капіталу належать засоби виробництва, будівлі, споруди, верста-ти, обладнання, а також грошові кошти, необхідні для придбання всього переліченого. Умовно до ринку засобів виробництва мож-на віднести і підприємницький талант, яким володіє людина. Сві-товий досвід свідчить, що такий талант притаманний 5—10% працездатного населення.

Фінансовий, або грошовий ринок відбиває попит і пропону-вання фінансових ресурсів, тобто грошей, акцій та ін. Обов'язко-вою умовою успішного функціонування фінансового ринку є на-явність фондових і валютних бірж.

Усі ринки перебувають у тісному зв'язку, їхня рівновага сві-дчить про стабільність економіки. Загальна макроекономічна рів-новага досягається за рахунок відповідності обсягу продукції на ринку товарів і послуг діючим цінам. На ринку засобів виробниц-тва досягається рівновага між використаними факторами вироб-ництва і витратами на них, а на фінансовому - рівноважний рі-вень відсотків на позички. Всі основні види ринків розділяються на різні субринки і ринкові сегменти за допомогою спеціальних уточнюючих термінів (національний ринок, міжнародний ринок тощо). Взагалі поняття "ринок" характеризується складною стру-ктурою, що класифікується за різними критеріями.

1.         Залежно від економічного призначення об'єктів ринкових

відносин розрізняють:

о ринок споживчих товарів і послуг,

о ринок промислових товарів,

о ринок ноу-хау,

о сировинний ринок,

о ринок цінних паперів та ін.

2.         За географічним положенням:

о місцевий,

о національний, о світовий.

3.         За ступенем обмеження конкуренції:

о монополістичний,

о олігополістичний, о монопсонічний, о вільний, о змішаний.

4.         За галузями виробництва:

о автомобільний,

о нафтовий,

о комп'ютерний тощо.

о За характером продажу:

о оптовий,

о роздрібний. Якщо попит значно перевищує пропонування товару, - це ознака так званого ринку продавця, на якому має місце стійкий дефіцит товарів та послуг. Такий ринок відображує диктат про-дуцента над споживачем щодо цін, асортименту та якості товарів. Він не виконує функції задоволення потреб людей відповідно до їхніх запитів і купівельної спроможності. Переважання пропону-вання над попитом є характерною ознакою ринку покупця. За та-ких умов споживач має можливість порівнювати різні товари ба-гатьох виробників, оцінювати відповідність споживчих вартостей своїм бажанням і можливостям. Ринок покупця нині є найбільш поширеним у розвинутих країнах.

Зрозуміло, що наведена вище класифікація ринків не прете-ндує на вичерпність і може бути значно розширена за рахунок інших критеріїв та ознак.