Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 7. Вибір базової стратегії конкуренції 7.1. Основи вибору стратегії конкуренції : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 7. Вибір базової стратегії конкуренції 7.1. Основи вибору стратегії конкуренції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Жодне підприємство не може досягти переваги над конку-рентами за всіма комерційними характеристиками товару і засо-бами його просування на ринку. Необхідний вибір пріоритетів і вироблення стратегії, найбільшою мірою відповідної тенденціям розвитку ринкової ситуації і що якнайкращим способом викорис-товує сильні сторони діяльності підприємства. На відміну від та-ктичних дій на ринку стратегія конкуренції повинна бути спря-мована на забезпечення переваг над конкурентами в довгостро-ковій перспективі, що оцінюється в 3-5 років. її остаточному ви-бору передує комплекс аналітичних робіт, представлених в дано-му розділі.

Базова стратегія конкуренції, що є основою конкурентної поведінки підприємства на ринку і описує схему забезпечення переваг над конкурентами, є центральним моментом в стратегіч-ній орієнтації підприємства. Від її правильного вибору залежать всі подальші маркетингові дії підприємства. Цю обставину ви-значає необхідність ретельного обгрунтування даної процедури. Проте деякі стереотипи, що сформувалися останнім часом в підп-риємницьких колах щодо того, як необхідно конкурувати на ро-сійському ринку, значною мірою заважають системно підійти до вирішення даної проблеми. Перш ніж приступити до вибору ба-зової стратегії конкуренції, необхідно позбавитися від шкідливих стереотипів, штампів і помилок.

У першу чергу, зазначене стосується неправильного уявлен-ня про те, який ринок є найбільш перспективним з погляду конкуренції. Підприємці часто вважають, що привабливі ринки -це ті, які розвиваються швидше за всіх або використовують дове-ршені технології. Це не так.

Як показує практика, досягають успіху перспективні рин-ки, що мають високі вхідні бар'єри, протекції з боку держави не-вибагливих споживачів, дешеву систему постачань і най-менше число альтернативних галузей, здатних їх замінити. Біз-нес з новітніми технологіями і високою ефективністю більше

за всіх схильний до атак конкурентів, вірогідність банкрутства на таких ринках дуже велика.

Необхідно також відзначити, що для багатьох невеликих підприємств сенс конкуренції зводиться до того, щоб бути схожими на своїх крупніших (могутніх) конкурентів. Це додає їм упевненість в собі. Але наслідувати інших - означає позбутися будь-якої переваги. Відсутність конкурентних переваг - шлях до банкрутства. Деякі підприємства, володіючи певною конкурент-ною перевагою, не роблять ніяких зусиль для того, щоб не втра-тити їх. Наявність конкурентної переваги необхідно сприймати як факт, що відбувся, досягнуту мету і це не повинно зупиняти по-дальшого пошуку.

3 іншого боку, прагнення бути першими у всіх сферах кон-курентної боротьби, а також гонитва за сьогохвилинними при-бутками часто примушує підприємства відмовлятися від раніше розробленої стратегії конкуренції, що вносить хаос до діяльності підприємства і не дозволяє йому зосередитися на довгострокових цілях у сфері конкурентної боротьби.

Питання, де конкурувати, на якому ринку витягувати прибу-ток завжди є одним з ключових в маркетинговій орієнтації підп-риємства. Проте як показує практика, надмірна концентрація на нім у збиток іншим важливим параметрам стратегії конкуренції часто приводить до негативних наслідків. Опитування працівни-ків московських підприємств, що реалізовують комп'ютерну тех-ніку, показали, що менеджери по збуту, вирішуючи проблему ви-бору цільового ринку, часто упускають з вигляду як, за допомо-гою яких засобів можливе досягнення успіху. Перенесення ста-рих, використовуваних для інших умов, прийомів і методів конкуренції на нові ринки не приносить бажаних результатів. Питання, як конкурувати, є надзвичайно важливим і критичнимД його ігнорування означає повну відсутність цільової орієнтації в конкурентній боротьбі.

Недостатньо уваги приділяється і визначенню початку і закінчення періоду використання розробленої стратегії конку-ренції. Загальна тенденція скорочення життєвого циклу товару, збільшення кількості товарів, що використовують технологічні рішення, що швидко змінюють один одного, зміна демографічних характеристик ринку, політичної ситуації в країні та інші динамічні чинники ускладнюють правильний вибір початку впрова-дження нової стратегії конкуренції і періоду її використання на ринку.

До загального недоліку процесу розробки стратегії конкуре-нції можна віднести його слабку персональну орієнтацію. Часто стратегія орієнтована на протидію підприємствам-конкурентам і меншою мірою враховує особливості управління цими підприєм-ствами, зокрема, тип поведінки його керівників. Разом з тим освіта керівників, їх підходи до ведення бізнесу, досвід, здібності та інші персональні характеристики багато в чому визначають можливі реакції на зміну ринку. Це означає, що стратегію кон-куренції має розглядати як об'єкт суперництва не тільки підпри-ємство, але і його апарат управління з властивим йому стилем ке-рівництва, що дозволить точніше і адекватно реагувати на мож-ливі контрзаходи. Крім того, необхідно пам'ятати, що боротьба з конкурентами ведеться, кінець кінцем, за бюджет споживачів. I тому сенс конкурентної боротьби полягає не стільки в діях проти підприємств-суперників, скільки в завоюванні конкретних спо-живачів, конкурентів, що користуються послугами.

Всі перелічені недоліки реально присутні в практиці конку-ренції. Розуміння їх негативних наслідків має уберегти від непра-вильних дій при виборі схем конкурентної поведінки на ринку. Узагальнення теорії і практики конкуренції дозволяє виділити п'ять таких схем - базових стратегій конкуренції, що володіють певними перевагами, але не позбавлених і недоліків. Тому голов-ною процедурою вибору повинна бути зважена оцінка сильних і слабких сторін кожної стратегії і реальних можливостей підпри-ємства щодо її використання в умовах кон'юнктури ринку, що склалася.