Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ 6. Цільовий ринок та методика його вибору 6.1. Головні об’єкти маркетингових досліджень : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 6. Цільовий ринок та методика його вибору 6.1. Головні об’єкти маркетингових досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Важливим складником успішної маркетингової діяльності є проведення комплексу робіт з дослідження ринку. 3 їхньою до-помогою знаходять потенційних покупців, вивчають їхні потре-би, реальний і можливий попит на товар, визначають тенденції до змін ринкової ситуації, прогнозують розвиток ринку в довгостро-ковій перспективі. Такі дослідження забезпечують отримання ві-рогідної і систематизованої інформації про всі умови та процеси, що впливають на постановку цілей, розробку стратегії і плану-вання маркетингової діяльності. Особливе значення має дослі-дження ринку, коли підприємство приймає рішення про випуск нової продукції. Найбільш характерними напрямками маркетин-гових досліджень є:

—        вивчення ринків;

—        визначення ринкового потенціалу та тенденцій розвитку;

—        аналіз системи розподілення;

—        оцінка ефективності реклами;

—        дослідження стратегії цін;

—        оцінка комерційних перспектив нового товару;

—        вивчення потреб.

Головними об'єктами ринкових досліджень стають: міст-кість ринку, споживачі, конкуренти, товар.

Найчастіше з місткістю ринку ототожнюють кількість то-вару, що був реалізований на ньому за певний проміжок часу (як правило, протягом року). Найбільш показовим у методичному ві-дношенні є визначення місткості ринку окремої держави. Орієн-товно місткість національного ринку можна визначити з допомо-гою статистичних даних по галузях і загальній зовнішньоеконо-мічній діяльності з формули:

М = В + 3 + Е + І + Д-Є-Е0+І0

де М - місткість ринку; В —власне виробництво товару в країні ; 3 - залишок товарних запасів на складах виробників; Е -експорт товару; I - імпорт товару; Д - скорочення (Є - збільшен-ня) запасу товарів у продавців та споживачів; Е0- побічний екс-порт; І0 - побічний імпорт.

Побічний експорт та імпорт враховують наявність (вико-ристання) товару у складових частинах тих виробів, що завозять-ся або вивозяться за межі країни. Отже, місткість ринку - це вер-хня межа, до якої прагне потенційний, максимально можливий попит. Зрозуміло, що завдання маркетингу - досягнути найбіль-шого зближення ринкового попиту та місткості ринку.

Місткість ринку безпосередньо залежить від економічної ситуації в країні, а також від виду і призначення продукції. Вод-ночас у визначенні місткості ринку товарів виробничого й спо-живчого призначення є суттєва відмінність. Місткість ринків то-варів виробничого призначення визначається з допомогою аналі-зу тенденцій інвестиційної політики галузей, що споживають ві-дповідну продукцію. Крім цього, використовуються методи про-гнозування, які базуються на екстраполяції тенденцій продажу товару в минулому на майбутнє з відпо