Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Рейтингтовару і порядок його визначення : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

5.3. Рейтингтовару і порядок його визначення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

3 поняттям "рейтинг товару" пов'язують ступінь переваги одного виробу, однієї моделі над іншими в тих умовах, в яких здійснюється експлуатація або використання товару споживачем. Цей показник відбиває органічне поєднання технічного рівня ви-робу, якості його виготовлення та ефективності в експлуатації. Рейтинг потрібен для порівняння моделей одного класу, типу або типорозміру. Водночас з допомогою цього показника можна здійснювати відносну оцінку виробів різних класів, але однако-вих за функціональним призначенням. В основу рейтингу покла-дено системний підхід до поняття якості товару та його показни-ків. Як відомо, показники, що характеризують ту чи іншу модель, взаємопов'язані. Зміна одного показника впливає на інший. На-приклад, поліпшення функціональних параметрів (швидкість, по-тужність) можна досягнути за рахунок збільшення енерговитрат або матеріаломісткості (ваги виробу), витрат часу для досягнення корисного ефекту, витрат сукупних матеріалів та ін. Взаємо-пов'язаність різних показників ускладнює визначення рейтингу, вимагає особливо ретельного відбору різних моделей і типів про-дукції для порівняння параметрів. Об'єктивність досягнутих ре-зультатів залежить від показників, узятих за базу для порівняння. Такими показниками, наприклад, є граничні параметри виробу, що були досягнуті за сертифікаційних випробувань у спеціальних центрах або національних організаціях захисту прав споживачів. Рейтинг можна також визначити з допомогою найважливіших параметрів, зафіксованих у національних і міжнародних стандар-тах та в інших загальновизнаних нормативно-технічних докумен-тах. Рейтинг товару визначається за формулою

рт = гі Qt,

і=1

де Рт - рейтинг товару; Q; - відносний показник якості това-ру; п - кількість одиничних показників якості, взятих для оцінки.

Відносний показник якості товару обчислюється за форму-лами

Q = Pi /РІЬ (1) або Q = Pib /Pi (2),

де P; - одиничний показник якості моделі, що оцінюється; Pib - одиничний показник якості базової моделі.

Перша формула застосовується для оцінки тих показників, збільшення яких свідчить про підвищення якості продукції (по-тужність, продуктивність, ресурс, довговічність). Друга формула застосовується для оцінки співвідношення показників, зменшен-ня яких забезпечує підвищення якості (матеріаломісткість, витра-ти пального, енергії, похибки вимірювань). Отже, для визначення рейтингу товару треба здійснити диференційовану оцінку окре-мих показників якості, добуток яких дозволить дати загальну кі-лькісну характеристику перевагам одного виробу над ін-шим(табл. 5.3).

Таблиця 5.3.

Обчислення рейтингу пральних машин

Показ-

ник якості       Одиниця        Порівня-льна

МОДЄЛЬ, Р; Базова модель,

р»        Формула

розраху-

нку      Відносний

показник

якості  Рей-тинг,

Рт

Відносна чистота прання білизни  %         62        52        Р; / Рb 1,19    

Втрата міцності         %         14        16        Рb / Р; 1,14     1,49

Час

прання           хвилини         9          10        Рb / Р; 1,1      

Наведений приклад свідчить, що за змістом визначення рей-тинг є найпростішим різновидом комплексної оцінки якості про-дукції. Його результати можна вважати попередньою оцінкою конкурентоспроможності товару щодо основних показників при-значення й технічного рівня аналогічних виробів