Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості товарів : Товарознавчі аспекти маркетингу : Бібліотека для студентів

3.5. Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Коефіцієнти вагомості визначають методом рангів. Кожен із експертів самостійно, без обговорення з іншими експертами визначає ранг кожної властивості, тобто місце цієї властивості серед інших одиничних властивостей. Наприклад, якщо всіх по-казників якості 10, то найбільш значущому присвоюється 10-й ранг, менш значущому - 9-й та ін., найменш значущому - 1-й ранг, тобто останнє місце. Ця шкала може бути збільшена, ранги можуть бути як цілими числами, так і дробовими, або однакови-ми для декількох одиничних показників. Це вирішує експерт. Але загальною вимогою для всіх експертів є постійна сума рангів. Наприклад, кожному із 10 одиничних показників якості один ек-сперт може поставити такі ранги:

10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 54; другий 10 + 10 + 8 + 8 + 5 + 5 + 2 + 2 +2 +2 = 54,. третій 5,5 + 5,5 + 10 + 10 + 10 + 3 + 4 + 4 1 + 1 = 54 і т. д. Результати ранжування записати у вигляді таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Результати ранжування одиничних показників якості конкретних товарів (вказати яких)

Експерти j      Умовні позначення одиничних показників якості

 

            Рі         Рг        Рз        Р4        Р5        Р«        Р7        Ps        Р9

1                                                                                                       

2                                                                                                       

J                                                                                                       

сума                                                                                                 

Коефіцієнт вагомості                                                                                                         

Коефіцієнт вагомості розраховують як відношення сум ра-нгів присвоєних кожному із одиничних показників усіма експер-тами, до загальної суми рангів усіх показників якості, тобто

Мг = п —       ,           (1)

Б п * £ aij

де aij - ранг n-го показника якості експерта;

п - кількість показників якості;

г - кількість експертів. При правильно проведених розрахунках сума коефіцієнтів вагомості повинна становити одиницю.

Об'єктивність оцінки вагомості, одиничних показників якості кожним із експертів залежить від кваліфікації експертів. Робота по визначенню коефіцієнтів вагомості не може бути за-кінчена без оцінки ступеня об'єктивності одержаних даних. Най-частіше для такої оцінки використовують коефіцієнт конкордації (W). За ним визначають ступінь погодженості експертів. Вважа-ється, що якщо ранжування проведено експертами самостійно, без обміну думками, то погодженість їх чи непогодженість не є величиною випадковою і об'єктивність експертизи позначається модулем коефіцієнта погодженості. Останній виражається рів-нянням:

0<W<1

Якщо W = 1, то погодженість повна, якщо W = 0, то вона від-сутня. Погодженість повинна бути не менша 75%, тобто W = 0,75. Визначають за формулою:

W

           

12SA2

2/3       ч

г (п -п)

(2)

де A - дисперсія рангів. її визначають за формулою:

(

1> aij

7=1

 

(3)

Наведена формула розрахунку погодженості може викори-стовуватися у тому випадку, якщо ранги, які були присвоєні різ-ним показникам якості, різні. У випадках, коли експертами прис-воєні однакові ранги показникам, слід використовувати таку фо-рмулу:

W

           

SA2

і=1

Хг2(иЗ_и)_ГІ7;

(4)

^\tl

де

t,),

г=і

t; - число однакових рангів в і-м ряду.

Для того щоб переконатися, що погодженість, яка відпові-дає коефіцієнту погодженості (W) не випадкова, необхідно пере-вірити W на X - розподіл /критерій Пірсона/. Це дає можливість стверджувати, що даний розподіл відповідає нормальному закону розподілу /закону Гауса/. Інакше говорячи, необхідно довести, що W є величиною безперервною і випадковою.

Визначають за формулою: Хексп =yW(n-l) Якщо буде встановлено, що Аексп > Ятабл у то гіпотезу про по-годженість експертів визнають рівною W2 з ймовірністю, взятою при заданій вірогідності Ляа<м.'^тавп. беруть за таблицею 3.3 із за-даним рівнем вірогідності і кількості ступеня свободи, &. Остан-нєвизначають за формулою: &-п-\

Таблиця 3.3. Визначення значення критеріїв Пірсона (Я2та6л), вище яких похибка в розподілі ймовірна з вірогідністю Р

р          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15

0,95     11,07   12,53   14,07   15,51   16,98   18,31   19,68   21,03   28,68   26,30   17,59

0,99     15,09   16,81   18,40   20,09   21,67   23,21   24,72   26,22   29,14   32,00   33,41